119-0323/02 – Právní předpisy v podnikání (PPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity6
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními předpisy, se kterými se může setkat v rámci své budoucí praxe v souvislosti s podnikáním a aplikaci těchto předpisů na praktické případy. Předmět je zaměřen jak na základní teorii o právních normách jako takových, tak i na legislativní proces, a především na seznámení posluchačů se základními právními předpisy v jednotlivých vybraných právních odvětvích (veřejnoprávních a soukromoprávních). Obsahem přednášek je analýza jednotlivých právních odvětví a jejich právních předpisů, se zdůrazněním stěžejních předpisů v souvislosti s podnikáním. Obsahem cvičení je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít posluchač základní přehled o jednotlivých stěžejních právních předpisech souvisejících s podnikáním ve všech nejdůležitějších právních odvětvích v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Na přednáškách a cvičeních tohoto předmětu se studenti naučí orientovat v základní právní úpravě ekonomiky a podnikání. V úvodu se seznámí se strukturou práva a základními teoretickými pojmy, zdroji, ze kterých se dají čerpat právní informace, aby se poté orientovali v pozitivní právní úpravě. S tou jsou seznámeni na dalších přednáškách. Přednášky nekopírují strukturu práva, ale věnují se spíše oblastem ekonomie a podnikání, ke kterým přiřazují komplexní právní úpravu.

Povinná literatura:

CIRO, Tony, Vivien GOLDWASSER a Reeta VERMA. Law and Business. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 652 s. ISBN 978-0195524048. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 310 s. ISBN 978-80-7380-652-1. SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 296 s. ISBN 978-80-7380-551-7.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 439 s. ISBN 978-80-7552-187-3. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8517-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a struktura práva právo veřejné a soukromé právní odvětví, právní instituty právo hmotné a procesní prameny práva, právní předpisy, kodexy 2. Právní předpisy ústavního práva Ústava, Listina základních práv a svobod ústavní zákony, zákony ústavního práva legislativní proces, Sbírka zákonů časová působnost právních předpisů citace právních předpisů 3. Elektronické zdroje právních informací právní informační systémy právní informace na Internetu právní úprava poskytování informací 4. Subjekty a formy podnikání právní úprava fyzických a právnických osob právní subjektivita, způsobilost k právním úkonům právní formy PO formy podnikání 5. Právní úprava vztahů s nemovitostmi vlastnictví a jeho převody katastr nemovitostí byty, nebytové prostory, bytové a nebytové jednotky nájem bytů a nebytových prostor podnik vyvlastnění 6. Právní předpisy v oblasti práv k tzv. nehmotným statkům předpisy autorského práva předpisy průmyslových práv - ochranná známka, vynálezy, apod. 7. Právní předpisy ochrany spotřebitele veřejnoprávní předpisy ochrany spotřebitele soukromoprávní předpisy ochrany spotřebitele 8. Právní úprava cenných papírů a kapitálového trhu cenné papíry – směnky, akcie, dluhopisy, šeky, atd. kapitálový trh, kolektivní investování 9. Procesní právo správní proces finanční proces soudní proces civilní alternativní civilní proces soudní proces správní trestní proces ústavní proces řízení u Evropského soudu pro lidská práva řízení u Soudního dvora Evropské unie 10. Právní úprava daní a rozpočtů rozpočtová pravidla státní rozpočet, místní rozpočty majetek ČR daně poplatky – soudní, správní, místní 11. Právní úprava finančních služeb bankovnictví pojišťovnictví platební styk účetnictví

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku