119-0323/03 – Právní předpisy v podnikání (PPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními předpisy, se kterými se může setkat v rámci své budoucí praxe v souvislosti s podnikáním a aplikaci těchto předpisů na praktické případy. Předmět je zaměřen jak na základní teorii o právních normách jako takových, tak i na legislativní proces, a především na seznámení posluchačů se základními právními předpisy v jednotlivých vybraných právních odvětvích (veřejnoprávních a soukromoprávních). Obsahem přednášek je analýza jednotlivých právních odvětví a jejich právních předpisů, se zdůrazněním stěžejních předpisů v souvislosti s podnikáním. Obsahem cvičení je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít posluchač základní přehled o jednotlivých stěžejních právních předpisech souvisejících s podnikáním ve všech nejdůležitějších právních odvětvích v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Na přednáškách a cvičeních tohoto předmětu se studenti naučí orientovat v základní právní úpravě ekonomiky a podnikání. V úvodu se seznámí se strukturou práva a základními teoretickými pojmy, zdroji, ze kterých se dají čerpat právní informace, aby se poté orientovali v pozitivní právní úpravě. S tou jsou seznámeni na dalších přednáškách. Přednášky nekopírují strukturu práva, ale věnují se spíše oblastem ekonomie a podnikání, ke kterým přiřazují komplexní právní úpravu.

Povinná literatura:

CIRO, Tony, Vivien GOLDWASSER a Reeta VERMA. Law and Business. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 652 s. ISBN 978-0195524048. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 310 s. ISBN 978-80-7380-652-1. SPIRIT, Michal. Základy práva pro neprávníky po rekodifikaci soukromého práva. 4. aktualizované vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015. 296 s. ISBN 978-80-7380-551-7.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné 1. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2016. 439 s. ISBN 978-80-7552-187-3. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I: obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 256 s. ISBN 978-80-210-8517-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém a struktura práva právo veřejné a soukromé právní odvětví, právní instituty právo hmotné a procesní prameny práva, právní předpisy, kodexy druhy právních předpisů a jejich hierarchie legislativní proces 2. Elektronické zdroje právních informací právní informační systémy právní informace na Internetu 3. Právní předpisy ústavního práva a jejich dopad na ostatní právní odvětví Ústava, Listina základních práv a svobod ústavní zákony, zákony ústavního práva časová působnost právních předpisů Ústavní soud ČR a jeho úloha při ochraně ústavních principů státu 4. Právní procesy civilní proces, trestní proces, správní proces, finanční proces 5. Právní předpisy odvětví veřejného práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání trestní zákoník, daňové zákony, předpisy na úseku správního práva živnostenský zákon a předpisy související 6. Živnostenské právo živnostenský zákon a předpisy související druhy živností, podmínky k provozování živnosti práva a povinnosti živnostníků 7. Právní předpisy soukromého práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání občanský zákoník a předpisy související obchodněprávní předpisy právo duševního vlastnictví 8. Právní předpisy ochrany spotřebitele veřejnoprávní předpisy ochrany spotřebitele soukromoprávní předpisy ochrany spotřebitel 9. Právní předpisy na úseku pracovního práva a práva sociálního zabezpečení zákoník práce, zákon o zaměstnanosti 10. Mezinárodní smlouvy a jejich vázanost pro podnikatele v České republice 11. Evropské právo

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  46 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2014/2015 zimní