119-0324/01 – Intellectual Property Law (PDV)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorMgr. Pavel Godický
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will be able to: - describe the legal environment, define the subject of the regulation, characterize the legal regulation and list the basic forms regulation, - understand the principles of public and private law and explain the difference between them - Use acquired knowledge and understanding to clarify and solve model situations - recognize the problem in practice and infer appropriate legal regulation - explain the legal aspect of the problem in practice - explain the legislation and recommend possible solutions to the problem in practice.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

This subject determines the frame of legal regulation of social use and protection of intellectual property. The aim is to acquaint the students with deeper knowledge of legal norms regarding intellectual property and private data protection. It further considers copyright and industrial copyright´s regulation in the Czech Republic and abroad. Also in practical connection legal regulation of advertising as for public and private level is dealt as well as advertising self-regulation.

Compulsory literature:

BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual property law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1440 s. ISBN 978-0-19-929204-2. GODICKÝ, Pavel. Základy práva duševního vlastnictví pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 124 s. ISBN 978-80-248-3620-1. HORÁČEK, R., K. ČADA, P. HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2017. 448 s. ISBN 978-80-7400-655-5.

Recommended literature:

DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK. Právo v síti: průvodce právem na internetu. Praha: C. H. Beck, 2016. 338 s. ISBN 978-80-7400-610-4. TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. BECK, 2007. 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016. 236 s. ISBN 978-80-7502-187-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova předmětu: 1. 8.2. 2011 Právo k nehmotným statkům Pojem, předmět, systém a zařazení v kontextu českého právního řádu. Ingerence státu do sféry ochrany nehmotných statků. 2. 15.2. 2011 Autorské právo I. Autorské dílo – pojem, znaky, druhy autorských děl, výluky z předmětu úpravy. Autor a vznik autorského práva. Obsah autorského práva. Trvání autorského práva. 3. 22.2. 2011 Autorské právo II. Užití autorského díla. Volné užití. Zákonná licence. Volná díla. 4. 1.3. 2011 Autorské právo III. Licenční smlouva. Díla se zvláštním režimem užití. 5. 8.3. 2011 Autorské právo IV. Práva související s autorským právem. Umělecký výkon. Zvukový a obrazově zvukový záznam, rozhlasové a televizní vysílání.Databáze a její pořizovatel. 6. 15.3. 2011 Autorské právo V. Kolektivní správa práv. Ochrana autorských a souvisejících práv. Státní dozor. 7. 22.3. 2011 Ochranná známka I. Označení jako ochranná známka. Rejstřík. Způsobilost zápisu do rejstříku. Druhy ochranných známek. Majitel ochranné známky. 8. 29.3. 2011 Ochranná známka II. Řízení o zápise do rejstříku. Licence a přepis známky. Doba platnosti. Zánik práv. Označení původu a zeměpisná označení Pojem a odlišnosti režimu značkových oprávnění. Zápisná způsobilost označení. Uživatelé označení. Řízení o zápise a práva ze zápisu označení. Zrušení zápisu. 9. 12.4. 2011 . Vynález Patent a jeho majitel. Ochrana vynálezu. Licence licence. Řízení o udělení patentu. Evropský patent. 10. 19.4. 2011 Ostatní průmyslová práva Užitný vzor. Průmyslový vzor. Zlepšovací návrh. Topografie polovodičových výrobků. Šlechtitelské právo. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. . 11. 26.4. 2011 Reklamní právo I Systém právní regulace reklamy. Zákon o regulaci reklamy. Státní dozor a jeho orgány. Odpovědnost za protiprávní reklamu. 12. 3.5. 2011 Reklamní právo II Reklama v televizním a rozhlasovém vysílání. Ochrana spotřebitele a reklama. Reklama v rámci ochrany osobních údajů. 13. 10.5.2011 Reklamní právo III Nekalá soutěž a reklama. Etická samoregulace reklamy a její prostředky. Rada pro reklamu a Etický kodex reklamy. 14. Aktuální téma * Podmínky pro udělení zápočtu: úspěšné absolvování zápočtového testu z obsahu shora popsané látky *Podmínky pro schválení individuálního studijního plánu: shodné se schváleným studijním plánem (zápočtová práce) s možností napsání zápočtové práce v individuálním termínu dohodnutém s garantem předmětu v době mimo schválený běžný studijní plán. *Přednáší: Mgr. Pavel Godický, garant předmětu *Prameny ke studiu: Základy práva k nehmotným statkům – P. Godický, VŠB – TU Ostrava, 2003 Práva k průmyslovému vlastnictví – R. Horáček, K. Čada, P. Hajn,Praha : C.H.BECK,2005 Ochrana spotřebitele – T. Hulva, Aspi, a.s., Praha : 2005 Právo a reklama – JUDr. F. Winter a kol., Linde Praha a.s., 1996 Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě – V. Týč, Linde Praha a.s. , 1997

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner