119-0324/02 – Právo duševního vlastnictví (PDV)

Garantující katedraKatedra právaKredity7
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává výklad právní úpravy ochrany duševního vlastnictví (právo autorské a práva průmyslová), úpravy ochrany osobních dat, osobnosti fyzické osoby a pověsti osoby právnické, a též úpravy regulace reklamy, v návaznostech na aktuální mediální a internetové prostředí. Studenti se seznámí s pojmy dané oblasti, její systematikou, principy konstrukce právní ochrany a jejími prostředky, případným státním dozorem orgánů veřejné správy a se základy mezinárodní regulace. Studenti budou schopni popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci, použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací praxe užití jednotlivých nehmotných statků nebo kompetentních orgánů státu či právnických osob působících v oblasti ochrany práv.

Povinná literatura:

BENTLY, Lionel a Brad SHERMAN. Intellectual property law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2009. 1440 s. ISBN 978-0-19-929204-2. GODICKÝ, Pavel. Základy práva duševního vlastnictví pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 124 s. ISBN 978-80-248-3620-1. HORÁČEK, R., K. ČADA, P. HAJN. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2017. 448 s. ISBN 978-80-7400-655-5.

Doporučená literatura:

DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK. Právo v síti: průvodce právem na internetu. Praha: C. H. Beck, 2016. 338 s. ISBN 978-80-7400-610-4. TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. Praha: C. H. BECK, 2007. 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4. TÝČ, Vladimír a Radim CHARVÁT. Zeměpisná označení v mezinárodních smlouvách a v právu Evropské unie. Praha: Leges, 2016. 236 s. ISBN 978-80-7502-187-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: 1. Právo k nehmotným statkům Pojem, předmět, systém a zařazení v kontextu českého právního řádu. Ingerence státu do sféry ochrany nehmotných statků. 2. Autorské právo I. Autorské dílo – pojem, znaky, druhy autorských děl, výluky z předmětu úpravy. Autor a vznik autorského práva. Obsah autorského práva. Trvání autorského práva. 3. Autorské právo II. Užití autorského díla. Volné užití. Zákonná licence. Volná díla. 4.Autorské právo III. Licenční smlouva. Díla se zvláštním režimem užití. 5. Autorské právo IV. Práva související s autorským právem. Umělecký výkon. Zvukový a obrazově zvukový záznam, rozhlasové a televizní vysílání.Databáze a její pořizovatel. 6. Autorské právo V. Kolektivní správa práv. Ochrana autorských a souvisejících práv. Státní dozor. 7.Ochranná známka I. Označení jako ochranná známka. Rejstřík. Způsobilost zápisu do rejstříku. Druhy ochranných známek. Majitel ochranné známky. 8. Ochranná známka II. Řízení o zápise do rejstříku. Licence a přepis známky. Doba platnosti. Zánik práv. Označení původu a zeměpisná označení Pojem a odlišnosti režimu značkových oprávnění. Zápisná způsobilost označení. Uživatelé označení. Řízení o zápise a práva ze zápisu označení. Zrušení zápisu. 9. Vynález Patent a jeho majitel. Ochrana vynálezu. Licence licence. Řízení o udělení patentu. Evropský patent. 10. Ostatní průmyslová práva Užitný vzor. Průmyslový vzor. Zlepšovací návrh. Topografie polovodičových výrobků. Šlechtitelské právo. Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. . 11.Reklamní právo I Systém právní regulace reklamy. Zákon o regulaci reklamy. Státní dozor a jeho orgány. Odpovědnost za protiprávní reklamu. 12. Reklamní právo II Reklama v televizním a rozhlasovém vysílání. Ochrana spotřebitele a reklama. Reklama v rámci ochrany osobních údajů. 13. Reklamní právo III Nekalá soutěž a reklama. Etická samoregulace reklamy a její prostředky. Rada pro reklamu a Etický kodex reklamy. 14. Aktuální téma * Podmínky pro udělení zkoušky: úspěšné absolvování testu z obsahu shora popsané látky *Podmínky pro schválení individuálního studijního plánu: shodné se schváleným studijním plánem možností napsání testu v individuálním termínu dohodnutém s garantem předmětu v době mimo schválený běžný studijní plán. *Přednáší: Mgr. Pavel Godický, garant předmětu *Prameny ke studiu: Základy práva k nehmotným statkům – P. Godický, VŠB – TU Ostrava, 2003 Práva k průmyslovému vlastnictví – R. Horáček, K. Čada, P. Hajn,Praha : C.H.BECK,2005 Ochrana spotřebitele – T. Hulva, Aspi, a.s., Praha : 2005 Právo a reklama – JUDr. F. Winter a kol., Linde Praha a.s., 1996 Průmyslová a autorská práva v mezinárodním obchodě – V. Týč, Linde Praha a.s. , 1997

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku