119-0324/04 – Právo duševního vlastnictví (PDV)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává výklad právní úpravy ochrany duševního vlastnictví (právo autorské a práva průmyslová), úpravy ochrany osobních dat, osobnosti fyzické osoby a pověsti osoby právnické, a též úpravy regulace reklamy, v návaznostech na aktuální mediální a internetové prostředí. Studenti se seznámí s pojmy dané oblasti, její systematikou, principy konstrukce právní ochrany a jejími prostředky, případným státním dozorem orgánů veřejné správy a se základy mezinárodní regulace. Studenti budou schopni popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci, použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací praxe užití jednotlivých nehmotných statků nebo kompetentních orgánů státu či právnických osob působících v oblasti ochrany práv.

Povinná literatura:

GODICKÝ, P. Základy práva duševního vlastnictví pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2014. 124 s. ISBN 978-80-248-3620-1. HORÁČEK, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání. Praha: C.H. BECK, 2017. 384 s. ISBN 978-80-7400-655-5. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.BECK, 2019. 1320 s. ISBN 978-80-7400-748-4.

Doporučená literatura:

BENTLY, Lionel, SHERMAN Brad, GANGJEE Dev and Phillip JOHNSON. Intellectual property law. 5. Revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. 1520 s. ISBN 9780198769958 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ Petr a Jiří URBÁNEK. Mediální právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018. 560 s. ISBN 978-80-7400-725-5. CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Autorský zákon. Komentář, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 392 s. ISBN 978-80-7400-671-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo duševního vlastnictví - Úvod do předmětu - pojem, předmět, systém, prameny a zařazení v kontextu českého právního řádu. Organizace státní správy a státní dozor na úseku autorských práv a průmyslových práv. 2. Autorské právo I - Autorské dílo – pojem, znaky, druhy autorských děl, výluky z předmětu úpravy. Fiktivní díla. Odvozená a souborná díla. Autor a vznik autorského práva. Spoluautorství. Anonymní a pseudonymní díla. 3. Autorské právo II - Obsah autorského práva. Výlučná majetková a osobnostní práva. Trvání autorského práva. Užití autorského díla. Sdělování díla veřejnosti. Jiná majetková práva. Volné dílo a první zveřejnění nezveřejněného volného díla. Volné užití. Zákonná licence a omezení jejího uplatnění. 4. Autorské právo III - Díla se zvláštním režimem užití: zaměstnanecké dílo, kolektivní dílo, školní dílo, dílo vytvořené na objednávku a dílo audiovizuální. Licenční smlouva. Licenční smlouva nakladatelská. Neoprávněné zásahy do autorského práva. Ochrana autorského práva a souvisejících práv. Soudy, celní orgány a orgány statistické služby a autorské právo. 5. Autorské právo IV - Práva související s právem autorským. Práva k uměleckému výkonu, televiznímu a rozhlasovému vysílání, zvukovému a zvukově obrazovému záznamu. Zákonná licence. Databáze a její pořizovatel. Rozsah práv a aplikace úpravy práva autorského. Kolektivní správa práv. Státní dozor nad kolektivní správou. Správní delikty a přestupky. 6. Počítačový program - Právní instituty k ochraně práv k počítačovému programu. Předmět ochrany. Speciální ustanovení týkající se počítačových programů. Počítačové programy vytvořené na objednávku. 7. Ochranná známka - Pojem ochranná známka a její druhy. Zápisná způsobilost a rozsah ochrany. Námitky oprávněných osob. Majitel ochranné známky. Práva z ochranné známky, jejich omezení a vyčerpání práv. Doba platnosti a obnova zápisu. Licence a přepis ochranné známky. Vzdání se, zrušení a neplatnost ochranné známky. 8. Označení původu a zeměpisná označení - Pojem chráněného označení. Zápisná způsobilost označení. Účinky zápisu označení. Uživatelé označení. Práva ze zápisu označení. Zrušení zápisu označení. 9. Vynález Patent na vynález. Právo na patent a podnikový vynález. Účinky patentu a platnost patentu. Licence, nabídka licence a nucená licence. Řízení o vynálezech. Zánik a zrušení patentu. 10. Další vybraná průmyslová práva - Užitný vzor. Účinky, doba platnosti, výmaz a odnětí ochrany užitného vzoru. Průmyslový vzor. Právo k průmyslovému vzoru a trvání doby ochrany. Účinky, zánik a výmaz průmyslového vzoru. 11. Mezinárodní ochrana duševního vlastnictví - Mezinárodní úprava práva duševního vlastnictví. Prameny a mezinárodní ochrana jednotlivých nehmotných statků. Mezinárodní orgány ochrany práv duševního vlastnictví. Zápisná řízení u mezinárodních orgánů. 12. Ochrana osobních údajů (GDPR) Základní pojmy, základní zásady, právní úprava. Tituly pro zpracování, oprávněný zájem, souhlas. Povinnosti správce. Pověřenec. Informace. Práva subjektů údajů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  5
        Zkouška Zkouška 80  46
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T017) Informatika v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku