119-0324/05 – Právo duševního vlastnictví (PDV)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává výklad právní úpravy ochrany duševního vlastnictví (právo autorské a práva průmyslová), úpravy ochrany osobních dat, osobnosti fyzické osoby a pověsti osoby právnické, a též úpravy regulace reklamy, v návaznostech na aktuální mediální a internetové prostředí. Studenti se seznámí s pojmy dané oblasti, její systematikou, principy konstrukce právní ochrany a jejími prostředky, případným státním dozorem orgánů veřejné správy a se základy mezinárodní regulace. Studenti budou schopni popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci, použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací praxe užití jednotlivých nehmotných statků nebo kompetentních orgánů státu či právnických osob působících v oblasti ochrany práv.

Povinná literatura:

GODICKÝ, P. Základy práva duševního vlastnictví pro ekonomy. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, 2014. 124 s. ISBN 978-80-248-3620-1. HORÁČEK, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví, 3. vydání. Praha: C.H. BECK, 2017. 384 s. ISBN 978-80-7400-655-5. TELEC, I., TŮMA, P. Autorský zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.BECK, 2019. 1320 s. ISBN 978-80-7400-748-4.

Doporučená literatura:

BENTLY, Lionel, SHERMAN Brad, GANGJEE Dev and Phillip JOHNSON. Intellectual property law. 5. Revised edition. Oxford: Oxford University Press, 2018. 1520 s. ISBN 9780198769958 CHALOUPKOVÁ, Helena, HOLÝ Petr a Jiří URBÁNEK. Mediální právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2018. 560 s. ISBN 978-80-7400-725-5. CHALOUPKOVÁ, Helena a Petr HOLÝ. Autorský zákon. Komentář, 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017. 392 s. ISBN 978-80-7400-671-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, jeho systém a zařazení v kontextu českého právního řádu. Prameny a subjekty práva duševního vlastnictví. Postavení státu a organizace státní správy na tomto úseku. Ochrana osobních údajů, osobnosti fyzické osoby a názvu a pověsti právnické osoby. Obchodní firma a její ochrana. Ochrana obchodního tajemství a know-how. 2. Autorské právo I. - Autorské dílo – pojem, znaky, druhy autorských děl, výluky z předmětu úpravy. Autor a vznik autorského díla. Obsah autorského práva. Výlučná osobnostní práva. Výlučná majetková práva, 3. Autorské právo II. Užití autorského díla. Volná užití díla. Zákonná licence. Doba trvání majetkových práv. Volná díla. 4. Autorské právo III. Licenční smlouva. Výhradní a nevýhradní licence. Nakladatelská licence. Podlicence a převod licence. Zvláštní druhy autorského díla a zvláštní podmínky jejich užití. 5. Autorské právo IV. Práva s autorským právem související. Práva k uměleckému výkonu. Práva k záznamům. Práva k rozhlasovému a televiznímu vysílání. Právo nakladatele. Zvláštní práva k databázi. 6. Autorské právo V. Ochrana autorských a souvisejících práv. Celní orgány v rámci ochrany práv. Kolektivní správa práv. Státní dozor. 7. Ochranná známka I. Pojem. Rejstřík. Způsobilost zápisu do rejstříku. Druhy ochranných známek. Majitel ochranné známky. 8. Ochranná známka II. Řízení o zápise do rejstříku. Převod a přechod známky. Ochranná doba. Zánik práv. Licence. 9. Označení původu a zeměpisná označení. Odlišnosti režimu značkových oprávnění. Zápisná způsobilost označení. Uživatelé označení. Řízení o zápise. Nakládání s označeními. 10. Vynález. Pojem a subjekty patentového práva. Řízení o udělení patentu. Ochrana vynálezu. Licence a nucená licence. Ostatní průmyslová práva Užitný vzor. Průmyslový vzor. Zlepšovací návrh. Označení původu. Topografie polovodičových výrobků. Šlechtitelské právo. 11. Nehmotné statky v mezinárodní obchodě. Mezinárodní úprava práv k nehmotným statkům. Prameny. Ochrana jednotlivých nehmotných statků. Prostředky mezinárodní ochrany. 12. Reklamní právo I. - Pojem reklamy. Veřejnoprávní regulace reklamy. Státní dozor a jeho orgány. Odpovědnost za protiprávní reklamu. Správní delikty a sankce. 13. Reklamní právo II. - Soukromoprávní regulace reklamy. Nekalá soutěž. Soudní ochrana proti nekalé soutěži. Etická samoregulace reklamy a její prostředky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku