119-0324/07 – Právo duševního vlastnictví (PDV)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět podává výklad právní úpravy ochrany duševního vlastnictví (právo autorské a práva průmyslová), úpravy ochrany osobních dat, osobnosti fyzické osoby a pověsti osoby právnické, a též úpravy regulace reklamy, v návaznostech na aktuální mediální a internetové prostředí. Studenti se seznámí s pojmy dané oblasti, její systematikou, principy konstrukce právní ochrany a jejími prostředky, případným státním dozorem orgánů veřejné správy a se základy mezinárodní regulace. Studenti budou schopni popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci, použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací praxe užití jednotlivých nehmotných statků nebo kompetentních orgánů státu či právnických osob působících v oblasti ochrany práv.

Povinná literatura:

DOBŘICHOVSKÝ, Tomáš. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových: autorská a další práva duševního vlastnictví v nové evropské harmonizační vlně s přihlédnutím k aplikační praxi v EU a ČR. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. ISBN 978-80-7630-009-5. POLLICINO, Oreste, Giovanni Maria RICCIO a Marco BASSINI, ed. Copyright and fundamental rights in the digital age: a comparative analysis in search of a common constitutional ground. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2020. ISBN 978-1-78811-387-8. TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorský zákon. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H.BECK, 2019. ISBN 978-80-7400-748-4.

Doporučená literatura:

HOLCOVÁ, Irena. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů): komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-049-6. POLČÁK, Radim. Autorský zákon: praktický komentář s judikaturou: podle stavu k 1. dubnu 2020. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-391-9. POPELKOVÁ, Věra. Nehmotné statky. 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2019. ISBN 978-80-7251-502-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – vypracování a prezentace seminární práce, aktivní účast na cvičeních zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

E-learning

kurz LMS MOODLE

Další požadavky na studenta

Dle pokynů vyučujícího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, jeho systém a zařazení v kontextu českého právního řádu a práva mezinárodního. 2. Autorské právo I. Autorské dílo. 3. Autorské právo II. Užití autorského díla. Užití autorského díla a internet. 4. Autorské právo III. Licenční smlouva. Zvláštní autorská díla. Počítačový program. 5. Autorské právo IV. Práva s autorským právem související. 6. Autorské právo V. Ochrana autorských a souvisejících práv. 7. Ochranná známka. Pojem. Práva k ochranné známce Rejstřík a řízení o zápisu do rejstříku. 8. Označení původu a zeměpisná označení, Práva k označení, Řízení o zápisu do rejstříku. 9. Vynález. Pojem a subjekty patentového práva. Řízení o udělení patentu. Ochrana vynálezu. Licence a nucená licence. 10. Ostatní průmyslová práva. Užitný vzor. Průmyslový vzor. Zlepšovací návrh. Topografie polovodičových výrobků. Šlechtitelské právo. 11. Mezinárodní regulace právní ochrany duševního vlastnictví. 12. Internetové právo. 13. Právní ochrana osobních dat, osobnosti fyzické osoby a pověsti právnické osoby na internetu. 14. Média a právo duševního vlastnictví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  41 3
Rozsah povinné účasti: zápočet – vypracování a prezentace seminární práce, aktivní účast na cvičeních zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zápočet – seminární práce zkouška – kombinovaná (písemná a ústní)

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311EKF023) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní