119-0326/06 – Pojistné právo v podnikatelské praxi (PojPraPP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní úpravu v pojišťovnictví, vyjmenovat principy jednotného pojistného trhu. • identifikovat účastníky právního vztahu pojistného a odvodit plynoucí práva a povinnosti. Odlišit jednotlivé kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů. • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. • analyzovat pojistné smlouvy, pojistné podmínky. • navrhovat řešení pojistných událostí. • zhodnotit výhody a nevýhody jednotného pojistného trhu pro český pojistný trh.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je vysvětlit a seznámit studenty s právní úpravou komerčního pojišťovnictví, pojištěním jako závazkovým právním vztahem se zaměřením na podnikatelské prostředí. Vysvětlena je právní úprava pojistné smlouvy, specifika majetkového a odpovědnostního pojištění u podnikatelů a průmyslu. Význam pojišťovacích zprostředkovatelů pro klienta a aspekty podnikání pojišťovacích zprostředkovatelů. Student získá znalosti mezinárodního pojistného práva, možnosti využívání jednotného pojistného trhu. Cvičení jsou realizována jako aktivní složka předmětu, která je zaměřena zejména na řešení praktických úkolů z oblasti pojistné smlouvy, pojistných událostí a pojistných sporů.

Povinná literatura:

JANDOVÁ, Lucie, Petr ŠLAUF a Jaroslav SVEJKOVSKÝ. 2014. Pojištění v novém občanském zákoníku: komentář: [§ 2756-2872]. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, xix, 353 s. ISBN 978-80-7400-530-5. KARFÍKOVÁ, M., PŘIKRYL, V., VYBÍRAL, R. a kolektiv. 2018. Pojišťovací právo. 2. přepracované vydání. Praha: Leges. 432 s. ISBN 978-80-7502-271-4. THE INTERNATIONAL CREDIT INSURANCE & SURETY ASSOCIATION (ICISA), 2015. A guide to trade insurance. London: Anthem Press. ISBN 978-17-8308-482-1. Právní předpisy upravující jednotlivé oblasti dle upřesnění ve výuce.

Doporučená literatura:

Petrov, J., Výtisk, M. a V. Beran. Občanský zákoník. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. BECK, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7. MESRŠMÍD, Jaroslav. Regulace pojišťovnictví v EU. Praha: Professional, 2015. 173 s. ISBN 978-80-7431-146-8. Pojistné rozpravy. Pojistně teoretický bulletin. Vydavatel Česká asociace pojišťoven, Praha. ISSN 0862-6162. Pojistný obzor. Odborný měsíčník českého komerčního pojišťovnictví. Vydavatel Česká asociace pojišťoven, Praha. ISSN 0032-2393.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test. Povinná docházka na cvičení, aktivní účast na cvičeních. Skupinový projekt, obhajoba projektu a jeho výsledků při diskusi na cvičení. Průběžné řešení písemných zadání na cvičeních.

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy. Podnikatelské riziko a pojištění pro podnikatele. Subjekty pojistného trhu. Pojistné právo. Prameny pojistného práva. 2. Podnikatelské riziko. Tradiční metody eliminace rizik. Alternativní metody eliminace rizik a využití v podnikatelském prostředí. Kaptivní pojištění. 3. Právní vztahy pojistného práva. Právní úprava pojistné smlouvy. Pojištění, vznik, přerušení a zánik pojištění. Pojistné podmínky. 4. Škodové a obnosové pojištění. Informace poskytované zájemci a pojistníkovi. Volba práva v pojistných smlouvách. 5. Zákonné a smluvní pojištění. Pojištění v podnikatelské praxi. Trendy pojistného trhu pro podnikatele a průmysl. 6. Pojištění majetku – právní aspekty. Pojištění pohledávek. 7. Odpovědnost za újmu. Pojištění odpovědnosti. 8. Pojištění D&O. 9. Škodní a pojistná událost. Likvidace pojistné události. 10. Pojistná událost. Specifické případy (odpovědnostní, kybernetické a další). 11. Pojistný podvod a možné přístupy k jeho řešení. Pojistný podvod v podnikatelské praxi. Pojistný podvod na mezinárodní úrovni. 12. Právní úprava zprostředkovatelů pojištění a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Systém jednotného pasu pro pojišťovací zprostředkovatele. Význam pro klienta. 13. Jednotný pojistný trh. Spolupráce orgánů dohledu členských států. Pojistný trh v ČR a EU. 14. Mezinárodní pojistné právo.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Projekt Projekt 20  5
        Písemný test Písemka 80  46
Rozsah povinné účasti: Písemný test. Povinná docházka na cvičení, aktivní účast na cvičeních. Skupinový projekt, obhajoba projektu a jeho výsledků při diskusi na cvičení. Průběžné řešení písemných zadání na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku