119-0327/02 – Advertising Law (RP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantorMgr. Pavel GodickýSubject version guarantorMgr. Pavel Godický
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the frame of the subject students are supposed to: - describe legal enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, - comprehend principles of the public law and private law regulation and explain differences between them - apply gained knowledge and comprehension when interpreting and solving model situations

Teaching methods

Summary

Interpretation is focused on public and private law regulation of advertisement with a stress on mutual connections as well as on present form of self-regulation given by cosensus of persons making business in adverstisement. This topic also involves basis of author and industrial law regulation being fundamentally related to adverstisement dissemination.

Compulsory literature:

Nováková, E.; Jandová, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006. Winter, F. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007.

Recommended literature:

Winter, F. a kol. Právo a reklama. Praha: Linde Praha, 1996. Winter, F. Reklama a právo. Praha: Orac Praha, 2001. Munková, J. Právo proti nekalé soutěži. Praha: C. H. Beck, 1996. Hulva, T. Ochrana spotřebitele. Praha: Aspi, a.s., 2005. Horáček, R.; Čada, K. Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. Beck, 2005. Chaloupková, H.; Holý, M. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Praha: C. H. Beck, 2004. Telec, I. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. Brno: MU Brno, 1994.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Úvod do předmětu Pojem reklama. Právní regulace a její vývoj. Prostředky právní regulace. EU a omezení reklamy Reklama a veřejné právo I. Zákon o regulaci reklamy: pojem „reklama“, sytém regulace, kompetentní orgány státní správy, prostředky regulace. Reklama a veřejné právo II. Zakázané způsoby šíření, formy a obsahu reklamy ( klamavá reklama, podprahová reklama, skrytá reklama a jiné ). Reklama a veřejné právo III. Omezení způsobu šíření, formy a obsahu reklamy některých komodit zboží a služeb (tabákové výrobky, alkoholické nápoje, zbraně a střelivo a jiné ). Reklama a veřejné právo IV. Reklama v rozhlasovém a televizním vysílání. Postavení rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Reklama a veřejné právo V. Regulace reklamy v ostatních oblastech veřejného práva (tiskový zákon, zákon o některých službách informační společnosti, zákon o loteriích a jiných podobných hrách, zákon o pozemních komunikacích, zákon o elektronických komunikacích, zákon o ochraně spotřebitele). Odpovědnost za šíření reklamy dle veřejného práva. Šíření reklamy jako správní delikt (sankční řízení ) a jako trestný čin ( vybrané skutkové podstaty trestných činů ). Reklama v rámci nekalé soutěže Vybrané skutkové podstaty nekalé soutěže. Generální klauzule nekalé soutěže a reklama. Soukromo právní aspekty regulace reklamy. Právní ochrana proti nekale soutěžní reklamě Žaloba na ochranu proti nekalé soutěži jako prostředek ochrany proti nedovolené reklamě dle soukromého práva. Etická samoregulace reklamy Rada pro reklamu. Etický kodex reklamy. Arbitrážní komise. Expertní činnost Autorské dílo a další autorsko právní statky v reklamě Autorské dílo a autor. Umělecký výkon a výkonný umělec. Zvukový a zvukově obrazový záznam. Kolektivní správce. Licence Průmyslová práva v reklamě Ochranná známka a práva k ní. Označení původu a zeměpisná označení a práva k nim. Průmyslový vzor a práva k němu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2009/2010 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T095) Economics and Law in Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner