119-0330/01 – Právo společenstevní a obchodní smlouvy (PSaOS)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuJUDr. Marcela KernbachováGarant verze předmětuJUDr. Marcela Kernbachová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN104 Ing. Lucie Hejdová
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi. Osnova předmětu Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků. Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti. Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. Akciová společnost Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku. Smlouvy uzavírané v přepravě. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.). Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolvenční řízení – úpadek, formy řešení úpadku, postavení a činnost insolvenčního správce

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy obchodního práva, obchodní rejstřík, závazkové vztahy, obchodní smlouvy, družstva, insolvence.

Povinná literatura:

1.Severin, P.; Kernbachová, M.: Obchodně závazkové vztahy. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 2. Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 3. Pelikánová, I.; Plíva, S.; Přibyl, Z. a kol. Obchodní právo 1. a 2. díl. Praha: ASPI Publishung, 2003. 4. Štenglová, I. Obchodní rejstřík po novele. Praha: ASPI,a.s.,2005. Zák.č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání, Zák.č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech, Zák.č. 77/1997 Sb. ve znění novel, o státním podniku, Zák.č. 455/1991 Sb. ve znění novel, o živnostenském podnikání, Zák.č. 227/1997 Sb. ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech, Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zák.č. 87/1995 Sb. ve znění nov. o spořitelních a úvěrních družstvech

Doporučená literatura:

1. Dědič, J.; Pauly, J. Cenné papíry. Praha: C. H. Beck, 1998. 2. Dvořák, T. Akciová a evropská společnost. Praha: ASPI, a.s., 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

) JUDr. Marcela Kernbachová Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. 2) JUDr. Marcela Kernbachová Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. 3) JUDr. Pavel Severín Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. 4) JUDr. Marcela Kernbachová Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. 5) JUDr. Pavel Severín Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků . 6) JUDr. Marcela Kernbachová Akciová společnost. 7) JUDr. Pavel Severín Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti 8) JUDr. Marcela Kernbachová Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. 9) JUDr. Pavel Severín Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku . Smlouvy uzavírané v přepravě. 10) JUDr. Marcela Kernbachová Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolventní řízení. 11) JUDr. Pavel Severín Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.) . Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. 12) JUDr. Marcela Kernbachová Aktuální téma – společenstevní právo 13) JUDr. Pavel Severín Aktuální téma – obchodní smlouvy

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku