119-0330/01 – Company Law and Contracts (PSaOS)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorJUDr. Marcela KernbachováSubject version guarantorJUDr. Marcela Kernbachová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAN104 Ing. Lucie Hejdová
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 4+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the subject matter students are supposed to: - describe regulatory enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, - comprehend principles of the public law and private law regulation to explain differences between them - applicate gained knowledge and comprehension to interprete and solve model situations, - identify practical problem and infer legal regulation concerned, - explain legal aspect of practical problem, - interpret legal regulation and recommend possible solutions of practical problem.

Teaching methods

Summary

The basic terms of business law, trade register, obligatory relations, business contracts, cooperatives, insolvency.

Compulsory literature:

1.Severin, P.; Kernbachová, M.: Obchodně závazkové vztahy. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 2. Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 3. Pelikánová, I.; Plíva, S.; Přibyl, Z. a kol. Obchodní právo 1. a 2. díl. Praha: ASPI Publishung, 2003. 4. Štenglová, I. Obchodní rejstřík po novele. Praha: ASPI,a.s.,2005. Zák.č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání, Zák.č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech, Zák.č. 77/1997 Sb. ve znění novel, o státním podniku, Zák.č. 455/1991 Sb. ve znění novel, o živnostenském podnikání, Zák.č. 227/1997 Sb. ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech, Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zák.č. 87/1995 Sb. ve znění nov. o spořitelních a úvěrních družstvech

Recommended literature:

1. Dědič, J.; Pauly, J. Cenné papíry. Praha: C. H. Beck, 1998. 2. Dvořák, T. Akciová a evropská společnost. Praha: ASPI, a.s., 2005.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

) JUDr. Marcela Kernbachová Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. 2) JUDr. Marcela Kernbachová Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. 3) JUDr. Pavel Severín Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. 4) JUDr. Marcela Kernbachová Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. 5) JUDr. Pavel Severín Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků . 6) JUDr. Marcela Kernbachová Akciová společnost. 7) JUDr. Pavel Severín Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti 8) JUDr. Marcela Kernbachová Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. 9) JUDr. Pavel Severín Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku . Smlouvy uzavírané v přepravě. 10) JUDr. Marcela Kernbachová Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolventní řízení. 11) JUDr. Pavel Severín Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.) . Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. 12) JUDr. Marcela Kernbachová Aktuální téma – společenstevní právo 13) JUDr. Pavel Severín Aktuální téma – obchodní smlouvy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner