119-0330/03 – Právo společenstevní a obchodní smlouvy (PSaOS)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuJUDr. Marcela KernbachováGarant verze předmětuJUDr. Marcela Kernbachová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KER70 JUDr. Marcela Kernbachová
SEV31 JUDr. Pavel Severin
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - rozpoznat problém v praxi a dovodit příslušnou právní regulaci - vysvětlit právní stránku problému v praxi - vyložit právní úpravu a doporučit možná řešení problému v praxi. Osnova předmětu Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků. Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti. Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. Akciová společnost Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku. Smlouvy uzavírané v přepravě. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.). Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolvenční řízení – úpadek, formy řešení úpadku, postavení a činnost insolvenčního správce

Vyučovací metody

Anotace

Základní pojmy obchodního práva, obchodní rejstřík, závazkové vztahy, obchodní smlouvy, družstva, insolvence.

Povinná literatura:

1.Severin, P.; Kernbachová, M.: Obchodně závazkové vztahy. Ostrava: VŠB-TU, 2003. 2. Štenglová, I.; Plíva, S.; Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník, Komentář. 10. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. 3. Pelikánová, I.; Plíva, S.; Přibyl, Z. a kol. Obchodní právo 1. a 2. díl. Praha: ASPI Publishung, 2003. 4. Štenglová, I. Obchodní rejstřík po novele. Praha: ASPI,a.s.,2005. Zák.č. 328/1991 Sb. ve znění novel, o konkursu a vyrovnání, Zák.č. 248/1995 Sb. ve znění novel, o obecně prospěšných společnostech, Zák.č. 77/1997 Sb. ve znění novel, o státním podniku, Zák.č. 455/1991 Sb. ve znění novel, o živnostenském podnikání, Zák.č. 227/1997 Sb. ve znění novel, o nadacích a nadačních fondech, Zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Zák.č. 87/1995 Sb. ve znění nov. o spořitelních a úvěrních družstvech

Doporučená literatura:

1. Dědič, J.; Pauly, J. Cenné papíry. Praha: C. H. Beck, 1998. 2. Dvořák, T. Akciová a evropská společnost. Praha: ASPI, a.s., 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků. Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti. Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. Akciová společnost Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku. Smlouvy uzavírané v přepravě. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.). Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolvenční řízení – úpadek, formy řešení úpadku, postavení a činnost insolvenčního správce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (00) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T095) Ekonomika a právo v žurnalistice P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku