119-0331/01 – Business Contract (ObS)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

xx

Teaching methods

Summary

Obsahové zaměření předmětu: Účelem předmětu je prohloubit znalosti posluchačů získané v předmětu Obchodní právo. Pro obor „Ekonomika a právo v podnikání“ se jedná o jeden z nosných předmětů oboru, v němž posluchači získají hlubší znalosti z oblasti mimořádně důležité pro každodenní praxi absolventa oboru - tedy z oblasti obchodních závazkových vztahů, do nichž budou absolventi oboru často vstupovat.

Compulsory literature:

Severin, P., Kernbachová, M.: Obchodně závazkové vztahy, VŠB – TU, EkF 2003 Chalupa, R. - Štenglová, I. - Tomsa, M. a kol.: Obchod ní zákoník, Komentář, Praha,C.H.Beck 2002 – 7.vydání Pelikánová, I. - Plíva, S. - Přibyl, Z. a kol.: Obchodní právo – 2.díl. Aspi Publishung , Praha,Kodex Bohemia) s.r.o. 2003 Dědič, J. - Pauly, J. : Cenné papíry, Praha, C.H.Beck 1998, Pohl,T.: Vzory smluv podle občanského zákoníku, obchodního zákoníku a zákona o cenných papírech, Sagit 2001 Občanský zákoník Obchodní zákoník

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky - právní úkony, vztah občanského a obchodního zákoníku - pojem, předmět a subjekty obchodních závazkových vztahů, obecné otázky obchodních závazků, společná práva a závazky, právní důvody vzniku obch. závazků 2. Zásady uzavírání obchodních smluv - obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž 3. Zajištění obchodních závazků - Obecné zásady zajištění závazků, právní úprava zajišťovacích institutů ) zástavní a zadržovací právo, smluvní pokuta, ručení, bankovní záruka, uznání závazku a ostatní způsoby zajištění 4. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze – podstata, předmět a účinky 5. Změna a zánik obchodních závazků - změna obsahu závazků, změna jejich subjektů, zánik závazků )splněním, dodatečnou nemožností plnění, započtením) 6. Kupní smlouva - podstatné náležitosti smlouvy – předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, odpovědnost za vady zboží 7. Smlouva o dílo - podstatné náležitosti smlouvy – předmět, cena, fakultativní náležitosti smlouva, práva a povinnosti zhotovitele a objednatele, odpovědnost za vady díla 8. Smlouva o prodeji podniku (části podniku), smlouva o nájmu podniku (části podniku) - podstatné náležitosti smlouvy, způsob určení ceny, práva a závazky přecházející na kupujícího, ručení prodávajícího 9. Smlouva o obstarání záležitosti - podstatné náležitosti smlouvy mandátní, zprostředkovatelské, komisionářské, o obchodním zastoupení 10. Smlouva uzavírané v přepravě - podstatné náležitosti smlouvy o přepravě věci, o provozu dopravního prostředku, o nájmu dopravního prostředku, smlouvy zasílatelské 11. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.) - podstatné náležitosti smlouvy o úvěru 12. Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva 13. Smluvní vztahy v mezinárodním obchodním styku - právní úprava, obecné otázky, zvláštní ujednání v mezinárodních obchodních vztazích 14. Smlouvy týkající se cenných papírů - právní úprava, pojem, smlouvy o převodu cenných papírů Cvičení: Cvičení jsou zaměřeny zejména na vysvětlení a procvičení praktických postupů při uzavírání obchodních smluv včetně prezentace vzorových smluv. Požadavky na ukončení: Zápočet: 50% vypracování nejméně dvou typových smluv 50% písemný zápočtový test Zkouška: 100% ústní Literatura: 1. Dědič, J. – Pauly, J.: Cenné papíry. Praha, Prospektrum 1994. 2. Eliáš, K.: Obchodní zákoník, Linde Praha a.s. 1998 3. Občanský zákoník – vybrané části 4. Obchodní zákoník 5. Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor č. 116/1990 Sb. 6. Zákon o cenných papírech 7. Další literatura bude upřesněna v průběhu výuky Cíl předmětu: Předmět se řadí do skupiny předmětů zaměřených na speciální právní oblast. Cílem je poskytnout studentovi, budoucímu ekonomovi, ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní problematice, se kterou se každý absolvent v praxi bude bezprostředně setkávat. Osnova předmětu: 1. Základní pojmy pracovního práva - pojem pracovního práva - předmět, prameny a systém - pracovněprávní skutečnosti, účastníci pracovněprávních vztahů 2. Vznik pracovního poměru - pracovní poměr - způsoby vzniku pracovního poměru - pracovní smlouva 3. Změna pracovního poměru - změny v obsahu pracovního poměru - změny na straně zaměstnavatele 4. Skončení pracovního poměru - způsoby skončení pracovního poměru - hromadné propouštění zaměstnavatele - neplatnost rozvázání pracovního poměru a jeho důsledky 5. Pracovní doba - pojem - délka pracovní doby a její rozvržení - přesčasová a noční práce, pracovní pohotovost 6. Doba odpočinku - pojem - přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, týdenní odpočinek - svátky, dovolená na zotavenou 7. Mzda a plat - pojmy - funkce a formy mzdy - zásady poskytování mzdy podle zákona o mzdě - zásady poskytování platu podle zákona o platu 8. Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnance za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnance za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 9. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci - prevence - principy právní úpravy - obecná odpovědnost zaměstnavatele za škodu - typy zvláštní odpovědnosti zaměstnavatele za škodu - uplatnění nároků na odškodnění 10. Pracovní kázeň. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Péče zaměstnavatele o zaměstnance - pojem pracovní kázeň - pracovní řád - pojem BOZP - povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance na úseku BOZP - kontrola nad dodržováním BOZP - pojem a typy péče zaměstnavatele o zaměstnance 11. Zvláštní pracovní podmínky - zvláštní pracovní podmínky žen - zvláštní pracovní podmínky mladistvých 12. Pracovněprávní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Vedlejší činnost - dohoda o pracovní činnosti - dohoda o provedení práce - vedlejší činnost 13. Kolektivní pracovněprávní vztahy - pojem, subjekty, druhy - tripartita - vztahy, jimiž se realizuje podíl zaměstnanců na tvorbě rozhodnutí zaměstnavatele 14. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva - kolektivní vyjednávání - kolektivní smlouva - kolektivní spor o uzavření kolektivní smlouvy - kolektivní spor o plnění závazků z kolektivní smlouvy

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.