119-0338/01 – Association Law (SP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits4
Subject guarantorDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.Subject version guarantorDr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- identify and interpret basic legal institutions of association law, - list the basic laws of association law, - explain the basic concepts of association law, - categorize association´s organs, - analyze the statutes of the association, - to apply gained knowledge and comprehension to interpret and solve model situations.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmětem kurzu je podrobnější výklad spolkového práva s návazností na praktické využití získaných teoretických znalostí. Student předmětu získá pokročilejší přehled v oblasti spolkového práva a o základních problémových oblastech, které mohou vyvstat při fungování spolku, také s členství v něm, jeho vnitřní organizací, zrušením a likvidací, včetně souvislostí rejstříkových, účetních a daňových. Na cvičeních budou se studenty prohlubovány praktické dovednosti na příkladech a úkolech z jednotlivých níže uvedených oblastí.

Compulsory literature:

HÁJKOVÁ, A., M. NEBUŽELSKÁ a P. PAVLOK. Spolky a spolkové právo. Praha: C. H. Beck, 2015. 157 s. ISBN 978-80-7400-523-7. KINDL, M., Z. ERTL, N. FORMANOVÁ, T. KINDL a A. ŠÍMA. Úskalí spolkového práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 395 s. ISBN 978-80-7380-642-2. SVEJKOVSKÝ, J., L. DEVEROVÁ a kol. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. 522 s. ISBN 978-80-7400-445-2.

Recommended literature:

BENÁK, Jaroslav a David ZAHUMENSKÝ. Jak na spolkový rejstřík. Praha: Grada, 2015. 135 s. ISBN 978-80-247-5672-1. DOBROZEMSKÝ, Václav a Jan STEJSKAL. Nevýdělečné organizace v praxi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 301 s. ISBN 978-80-7552-476-8. PELIKÁNOVÁ, Anna. Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 327 s. ISBN 978-80-271-0339-3.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

credit

E-learning

course LMS

Další požadavky na studenta

Within the study to fulfill the tasks given by pedagogue. Within the study to monitor the actual changes of legislation in accordance with the pedagogue´s instructions.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Non-profit organizations - introduction, basic terms, sources. 2. Establishment and formation of the association, dissolution and termination of the association. 3. The articles of the association, other regulations of the association. 4. Organisation of the association. 5. Subsidiary association. Entrepreneurship of the Association. 6. Membership of association, rights and duties of association members. 7. Management, accounting and tax aspects of association. Liquidation of the association. 8. The most commonly used types of contract.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (03) Ekonomika a právo v podnikání P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S04) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner