119-0343/02 – Odborný seminář (OS)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuJUDr. Bohuslav HalfarGarant verze předmětuJUDr. Bohuslav Halfar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
SIL0034 doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
TYC15 prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • popsat právní řád České republiky, vyjmenovat jednotlivé právní oblasti. • identifikovat jednotlivá právní odvětví a odvodit plynoucí práva a povinnosti pro účastníky právních vztahů. • odlišit jednotlivá právní odvětví (soukromoprávní a veřejnoprávní). • aplikovat a aktivně využívat systém ASPI a výukový software. • využívat v praxi judikaturu a aplikovat ji v praxi. • prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. • analyzovat a navrhovat řešení dílčích úkolů/projektů/právních problémů. • prakticky aplikovat získané dovednosti v praxi. - podmínky absolvování předmětu - viz verze

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Cílem předmětu je uspořádat a shrnout poznatky z nosných předmětů studijního oboru Ekonomika a právo v podnikání a za pomocí výukového softwaru, systému ASPI a využití judikatury analyzovat dílčí problémy/projekty pod vedení vyučujícího. Studentům bude dostupný e-learningový kurz v prostředí MOODLE s možností ověření svých znalostí z diskutovaných okruhů prostřednictvím interaktivního testu.

Povinná literatura:

1. BĚLOHLÁVEK, A. J. a kolektiv. Nový občanský zákoník. Srovnání dosavadní a nové občanskoprávní úpravy včetně předpisů souvisejících. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2012. 830 s. ISBN 978-80-7380-413-8. 2. Bělina, M. et all. Pracovní právo. 5. vydání. Praha: C. H. BECK, 2012. 640 s. ISBN 978-80-7400-405-6. 3. ČÁP, Zdeněk a Jan HEJDA. Zákon o obchodních korporacích: výklad jednotlivých ustanovení včetně návaznosti na české a evropské předpisy. Praha: Linde Praha, 2013, 783 s. ISBN 978-80-7201-917-5. 4. ČERNÁ, Stanislava a Stanislav PLÍVA. Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 156 s. ISBN 978-80-87146-76-7. 5. HORÁČEK, R., Čada, K., Hajn, P. Práva k průmyslovému vlastnictví. Praha: C. H. BECK, 2012. 507 s. ISBN 978-80-7400-417-9. 6. KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, 351 s. ISBN 978-80-87212-45-5. 7. MRKÝVKA, Petr, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Eva TOMÁŠKOVÁ. Veřejné finance a fiskální právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 s. učebnice - č.505. ISBN 978-80-210-6083-8. 8. Mrkývka, Petr a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Základy finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Edice učebnic č. 406. ISBN 978-80-210-4514-9. 9. PAUKNEROVÁ, Monika, Naděžda ROZEHNALOVÁ a Marta ZAVADILOVÁ. Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2013, lxxiii, 853 s. ISBN 978-80-7478-368-5. 10. SVEJKOVSKÝ, Jaroslav a Lenka DEVEROVÁ. Právnické osoby v novém občanském zákoníku: komentář. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, xvii, 522 s. ISBN 978-80-7400-445-2. 11. Troster, P. et al. Právo sociálního zabezpečení. 5. přepr. a akt. vydání. Praha: C. H. BECK, 2010. 424 s. ISBN 978-80-7400-322-6. 12. Týč, V. Základy práva EU pro ekonomy. 6. vydání. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87212-60-8. 13. Právní předpisy upřesněné ve výuce

Doporučená literatura:

1. BAKEŠ, Milan. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, xxx, 519 s. ISBN 9788074004407. 2. BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 206 s. ISBN 978-80-7380-473-2. 3. HORÁLEK, Vladimír, Karel SCHELLE a Jaromír TAUCHEN. Encyklopedie pojmů nového soukromého práva. 2. dopl. vyd. Praha: Linde Praha, 2014, 486 s. ISBN 978-80-7201-948-9. 4. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I.Obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. učebnice - č.502. ISBN 978-80-210-6759-2. 5. MRKÝVKA, Petr. Determinace a diverzifikace finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 221 s. ISBN 9788021060418. 6. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 509 s. ISBN 978-80-210-4732-7. 7. Vedral, D. Správní řád - komentář. 2. vydání. Praha: Polygon, 2012. ISBN 978-80-727-3166-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

- prezentace přiděleného projektu - diskuse na cvičeních - absolvování interaktivního testu v prostředí LMS MOODLE

E-learning

Kurs je veden v LMS MOODLE. Studenti mají k dispozici test v prostředí LMS MOODLE.

Další požadavky na studenta

Podmínky absolvování předmětu - zápočet, který je udělen za splnění následujících podmínek: - Ústní prezentování přiděleného tematického celku a odevzdané písemné vypracování. - 75 % účast na cvičeních - Absolvování interaktivního testu v prostředí LMS MOODLE. případné další požadavky ke splnění předmětu jsou stanoveny na cvičeních a jsou k dispozici na LMS MOODLE.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Právní informační systém Beck-online, systém ASPI, systém Codexis – pojem, význam, využití v podnikatelské praxi a při řešení dílčích úkolů/projektů během semestru. 2.Judikatura – pojem, význam, možnosti využití v podnikatelské praxi a při řešení dílčích úkolů/projektů během semestru. Literatura a systém Ebsco. 3.Tematický celek právo mezinárodního obchodu. Tematický celek právo EU. Řešení dílčích úkolů/projektů z oblasti práva mezinárodního obchodu, práva EU. 4.Tematický celek obchodní právo. Tematický celek finanční právo. Řešení dílčích úkolů/projektů z oblasti finančního práva a obchodního práva. 5.Tematický celek soukromé pojistné právo. Tematický celek právo duševního vlastnictví. Řešení dílčích úkolů/projektů z oblasti pojistného práva, reklamního práva, práva duševního vlastnictví. 6.Tematický celek právní předpisy v podnikání. Tematický celek trestní právo. Řešení dílčích úkolů/projektů z oblasti právních předpisů v podnikání a trestního práva.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  85 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2014/2015 letní