119-0346/04 – Společenstevní a smluvní právo (SPaSMP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětudoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
SIL0034 doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 4+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent předmětu získá: - pokročilejší přehled v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv, obchodních korporací, hospodářské soutěže a cenných papírů - praktický přehled o pramenech obchodního práva a jejich využití v praxi - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny - přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie - schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení - identifikace hrozeb a příležitostí a využití takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmětem kurzu je podrobnější výklad obchodního práva s návazností na praktické využití získaných teoretických znalostí. U studentů se předpokládá, že absolvovali předmět Obchodní právo. Tento předmět je povinný pro studenty oboru Ekonomika a právo v podnikání.

Povinná literatura:

- přednášky + povinné studijní materiály a texty k přednáškám vložené v Moodlu - Černá/Plíva a kol. Podnikatel a jeho právní vztahy. Praha: UK. 2013. - Nástin obchodního práva I a II. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, včetně CD přílohy - nový občanský zákoník (NOZ) - zák. č. 89/2012 Sb. (pouze § 1-25, § 118-217, § 419-528, §545-654, § 1721-3079) - zákon o obchodních korporacích (ZOK) - zák. č. 90/2012 Sb. - materiály na http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Doporučená literatura:

doporučené knihy k nové úpravě (NOZ + ZOK) – vybrané kapitoly dle pokynů v Moodlu: - Eliáš a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2013 - Bezouška, P., Piechowiczová, L. Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny. ANAG. 2013 - Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. C.H.BECK. 2013 - Bělohlávek a kol.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 doporučená k obchodnímu právu obecně (vč. staré úpravy): - Faldyna, F. a kol. MERITUM Obchodní právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010 - HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk, 2013, 308 s. - RABAN, Přemysl et. al. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. - CHALUPECKÁ, Kristýna, Petr LAVICKÝ, Jakub JUŘENA a Martin LEBEDA. Insolvenční právo v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 214 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do problematiky - základní pojmy podnik a obchodní jmění, organizační složka podniku, odštěpný závod, dispozice z podnikem. Jednání jménem podnikatele,prokura. Firemní právo - obchodní firma, struktura firmy, zásady firemního práva, ochrana obchodní firmy. Obchodní rejstřík. Úvod do problematiky obchodních závazkových vztahů, právní úkony, právní důvody vzniku obch. Závazků. Zásady uzavírání obchodních smluv, obecná úprava, forma a obsah smluvních projevů, neplatnost a odporovatelnost smluvních projevů, smlouva o budoucí smlouvě, veřejný návrh, veřejná soutěž. Zajištění obchodních závazků. Odpovědnostní závazky, význam plynutí času v obchodních závazkových vztazích - odpovědnost za prodlení, odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení, promlčení a prekluze - podstata, předmět a účinky. Změna a zánik obchodních závazků. Obchodní společnosti – zákaz konkurence, jednání ve shodě, právní a faktický koncern, zánik obchodních společností - způsoby zrušení obch. společností. Osobní (nekapitálové) obchodní společnosti. Státní podnik. Charakteristika rozpočtových a příspěvkových organizací. Sdružení podnikatelů založené smlouvou a sdružení. Kupní smlouva , smlouva o dílo, smlouvy o obstarání záležitosti. Společnost s ručením omezeným, práva a povinnosti společníků, způsoby vzniku a zániku účastni společníka ve společnosti, smlouvy o dispozicích s obchodními podíl, žaloby společníka o náhradu škody. Orgány společnosti. Akciová společnost Smlouva o prodeji podniku, smlouva o nájmu podniku. Smlouvy uzavírané v přepravě. Bankovní smlouvy (smlouva o úvěru, apod.). Nájemní smlouvy - právní úprava smlouvy o nájmu podle občanského zákoníku, smlouvy o nájmu nebytových prostor, smlouva o koupi najaté věci, leasingová smlouva. Smlouvy o dispozicích s cennými papíry. Družstva, družstva bytová , spořitelní a úvěrní družstva, evropské družstvo. Banky a pojišťovny – podmínky podnikání , investiční společnosti a fondy, subjekty podnikající na kapitálovém trhu. Soudní řízení ve věcech obchodních – řízení sporná. Zvláštní druhy soudních řízení nesporných ve věcech obchodních společností a družstev. Insolvenční řízení – úpadek, formy řešení úpadku, postavení a činnost insolvenčního správce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku