119-0347/04 – Ekonomická kriminalita (EKr)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuJUDr. Bohuslav HalfarGarant verze předmětuJUDr. Bohuslav Halfar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat trestně-právní aspekty podnikání, - posoudit nesprávně realizovanou podnikatelská činnost, - popsat skutkové podstaty konkrétních trestných činů, - kategorizovat trestné činy, - prakticky aplikovat získané dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Analyzovat trestně-právní aspekty činnosti ekonoma jako člena statutárního orgánu, manažera, zaměstnavatele nebo i zaměstnance, posoudit, kdy jejich nesprávně realizovaná činnost může zakládat (představovat) skutkové podstaty konkrétních trestných činů.

Povinná literatura:

CINGR, Petr. Základy trestního práva, první část – obecná část. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 111 s. ISBN 978-80-248-2188-7. FENYK J., D. CÍSAŘOVÁ, T. GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. PRAHA: Wolter Kluwers, 2015. 824 s. ISBN 978-80-7478-750-8. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část. 6. vydání: Praha: Leges, 2017. 976 s. ISBN 978-80-7502-236-3.

Doporučená literatura:

ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. 352 s. ISBN 978-80-7452-005-1. DRAŠTÍK, A., K. HASCH, P. KUČERA a S. RIZMAN. Přehled judikatury - Trestné činy hospodářské. Praha: Wolters Kluwer, 2006. 104 s. ISBN 80-7357-141-2. HERCZEG, Jiří a Jiří JELÍNEK. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou. 2. akt. a doplněné vydání. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87576-43-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - písemný test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodářské trestní právo. 2. Základní instituty obecné části trestního zákona I. - Základy trestní odpovědnosti. Trestný čin. Zavinění. Vývojová stadia trestné činnosti. Účastenství na trestné činnosti. Okolnosti vylučující protiprávnost. 3. Základní instituty obecné části trestního zákona II. - Ukládání a výkon trestů a ochranných opatření. Pojem a účel trestů. Druhy trestů. Ochranné léčení. Ochranná výchova, Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zabezpečovací detence. 4. Základní instituty obecné části trestního zákona III. - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům. Padělání a pozměňování peněz. Udávání padělaných a pozměněných peněz. Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Neoprávněná výroba peněz ad. 5. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství ad. 6. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Neoprávněné vydání cenného papíru. Neoprávněné podnikání. Zneužití informace a postavení v obchodním styku. Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou ad. 7. Trestní činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu - Porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Porušení chráněných průmyslových práv. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ad. 8. Trestné činy proti majetku I. - Krádež. Zpronevěra. Podvod. Pojistný podvod. Úvěrový podvod ad. 9. Trestné činy proti majetku II. - Podílnictví. Lichva. Zatajení věci. Porušování povinnosti při správě cizího majetku. 10. Trestné činy proti majetku III. - Poškozování věřitele. Zvýhodňování věřitele. Způsobení úpadku ad. 11. Další trestné činy související s hospodářskou praxí - Obecné ohrožení. Poškození a ohrožení životního prostředí. Poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení, trestné činy v dopravě ad. 12. Trestní odpovědnost právnických osob 13. Trestní řízení - Základní zásady trestního řízení. Společná ustanovení o trestním řízení. Přípravné řízení trestní. Řízení před soudem. 14. Závěrečné shrnutí - Hodnocení stávajícího stavu právní úpravy hospodářské trestné činnosti a trestního řízení. Připravované zákonné změny.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet - píemka Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku