119-0349/01 – Právo a reklama (PaR)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuMgr. Pavel GodickýGarant verze předmětuMgr. Pavel Godický
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GOD20 Mgr. Pavel Godický
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat rozdíly v regulaci reklamy právem veřejným a právem soukromým - objasnit význam etické samoregulace reklamy - vyhodnotit zákonnost reklamy - analyzovat reklamu podle právní a etické regulace

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit studenty s problematikou veřejnoprávní a soukromoprávní regulace reklamy v ČR a její etickou samoregulací. Cílem je vybavit studenty znalostmi umožňujícími rozlišit jednotlivé oblastí regulace reklamy, porozumět jejich navzájem odlišným prostředkům namířeným proti nedovolené reklamě a zhodnotit rizika spojená s právními delikty.

Povinná literatura:

CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Regulace reklamy. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, 335 s. ISBN 978-80-7400-180-2. CHALOUPKOVÁ, H., HOLÝ, P. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, 556 s. ISBN 978-80-7179-849-5. KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace. Jak komunikovat na našem trhu. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3541-2. MUNKOVÁ, J. Právo proti nekalé soutěži. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008. 244 s. ISBN 978-80-7179-543-8. NOVÁKOVÁ, E., JANDOVÁ, V. Reklama a její regulace. Praha: Linde Praha, 2006. 245 s. ISBN 978-80-7201-601-6. VYSEKALOVÁ, Jitka et al. Psychologie reklamy. 4. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2012. 324 s. ISBN 978-80-247-4005-8. VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. WINTTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde Praha, 2007. ISBN 978-80-7201-654-9.

Doporučená literatura:

FORET, Miroslav. Marketingová komunikace. 3. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 486 s. ISBN 978-80-251-3432-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu Informační společnost a reklama. Ochranná funkce práva. Právní regulace, její systém, prostředky a historický vývoj. Samoregulace reklamy. Reklama a marketing. Marketingové pojetí reklamy Postavení reklamy v marketingovém komunikačním mixu. Charakteristika, cíle a typy reklamy. Fáze tvorby reklamní kampaně. Spolupráce s reklamní agenturou. Hodnocení účinnosti reklamní kampaně. Reklamní kampaň. Klientský brief v rámci plánování reklamní kampaně. Strategie reklamního sdělení. Kreativní strategie. Formáty reklamy a reklamní apely. Realizace reklamní kampaně. Reklama a veřejné právo Charakter veřejnoprávní regulace reklamy, prameny a systém právní úpravy. Zákon o regulaci reklamy. Pojem „reklama“. Zakázané způsoby šíření reklamy. Reklama a veřejné právo Obecná omezení obsahu reklamy. Ochrana některých společenských skupin Zákaz a omezení reklamy některých druhů zboží a služeb. Reklama a veřejné právo Reklama v rozhlasovém a televizním vysílání. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a její působnost ve veřejné správě. Zvláštní regulace reklamy ve vysílání. Reklama a veřejné právo Regulace reklamy v ostatních oblastech veřejné správy: ochrana spotřebitele, spamy čili nevyžádaná obchodní sdělení, a jiné. Reklama a veřejné právo Odpovědnost za šíření reklamy dle veřejného práva. Nedovolená reklama jako správní delikt. Působnost orgánů státní správy v oblasti regulace reklamy. Veřejnoprávní sankce. Reklama a soukromé právo Charakter soukromoprávní regulace reklamy, prameny a systém právní úpravy. Soukromoprávní prostředky ochrany před reklamou. Ochrana osobnosti fyzické osoby a pověsti právnické osoby. Reklama a nekalá soutěž Nekalá soutěž. Vybrané skutkové podstaty nekalého soutěžení reklamou. Generální klauzule nekalé soutěže a reklama. Žaloba na ochranu proti nekalé soutěži jako prostředek ochrany proti nedovolené reklamě dle soukromého práva. Etická samoregulace reklamy Charakter samoregulace reklamy a její podmínky. Rada pro reklamu. Etický kodex reklamy. Arbitrážní komise. Expertní činnost pro veřejnou správu a soudy. Etická samoregulace reklamy Etika v reklamě dle etického kodexu reklamy. Další etické kodexy v České republice. Aktuální téma a problematika.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (7202R020) Ekonomická žurnalistika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku