119-0356/01 – Financial Law for Economists (FPpE)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits2
Subject guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Subject version guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Graded credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In the frame of this subject, students will be able: - to describe a legal environment, to define the subject of regulation, to characterize a legal regulation and to name the basic kinds of regulation, - to understand principles of public-law and private-law regulation and explain the difference between them, - to use acquired knowledge to solve model situations, - to recognize the problem in practice and match it with particular legal regulation, - to explain the legal point of the problem in practice, - to expound the legal regulation and to recommend possible solution in practice.

Teaching methods

Lectures

Summary

legal regulation of financial law, public-law and private-law regulations.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Within the study to fulfill the requests and tasks given by the pedagogue.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Obecně teoretický úvod do finančního práva I. Finanční právo jako samostatné odvětví právního řádu. Předmět právní regulace, metoda právní regulace, systém finančního práva. Materiální a formální prameny finančního práva. Finančně právní normy. Obecně teoretický úvod do finančního práva II. Subjekty finančního práva. Finančně právní vztahy Právo finančního trhu jako součást finančního práva, právní východiska, obsah a jeho začlenění do základů občanského, obchodního a finančního práva. Právní úprava subjektů působících na finančním trhu Úprava fungování organizátorů veřejného trhu s cennými papíry a dalších poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu Měnové právo I. Úvod do nefiskální části finančního práva, pojem a postavení měnového práva v systému finančního práva, peněžní jednotka, emise platidel. Měnové právo II. Regulace nuceného oběhu, bezhotovostní platební styk. Některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti Právní pravidla fungování subjektů kolektivního investování, investiční společnosti, podílové fondy, investiční fondy, depozitáři. Úprava činnosti obchodníků s cennými papíry, makléřů a dalších poskytovatelů investičních služeb Devizové právo I. Pojem a postavení devizového práva v systému finančního práva. Základní pojmy a instituty, systém devizových povinností. Devizové právo II. Směnárenské služby, povinnosti směnárníků, devizová licence a koncesní listina Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, spořitelní a úvěrní družstva, stavební spořitelny. Právní úprava ostatních finančních institucí na kapitálovém trhu, penzijní fondy Veřejné bankovní právo. Pojem a postavení veřejného bankovního práva v systému finančního práva. Vznik práva působit jako banka nebo pobočka zahraniční banky, bankovní dohled, nucená správa Právní úprava regulace dohledu nad kapitálovým trhem Veřejné pojišťovnické právo Pojem a postavení veřejného pojišťovnického práva v systému finančního práva. Vztah veřejného pojišťovnického práva k soukromému právu. Vznik práva působit jako pojišťovna nebo zajišťovna, další subjekty působící v pojišťovnictví, dohled nad pojišťovnami, pojistný kmen a ostatní základní instituty pojišťovnictví Právo směnečné a šekové I. Základní pojmy a charakteristika Rozpočtové právo I. Úvod do fiskální části finančního práva. Pojem a postavení rozpočtového práva v systému finančního práva. Rozpočtová soustava ČR. Státní rozpočet a rozpočtový proces státního rozpočtu. Národní fond. Rozpočtové právo II. Právní regulace finančního hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Právo směnečné a šekové II. Směnky, šeky Finanční právo procesní. Finanční správa, proces, řízení. Daňové řízení, subsidiární použití správního řádu v řízení ve věcech finančního práva. Finanční právo trestní. Odpovědnost za porušení finančně právních předpisů, správní a trestní Požadavky na ukončení • 100 % ústní zkouška • Celkové hodnocení: méně jak 51 bodů 4, 51 - 70 bodů 3, 71 - 90 bodů 2, 91 až 100 bodů 1

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Graded credit Graded credit 100 (100) 51
        Klasifikovaný zápočet Written test 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T017) Informatics in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner