119-0359/01 – Financial and Tax law (FDP)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits3
Subject guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Subject version guarantordoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - describe regulatory enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, - comprehend principles of the public law and private law regulation to explain differences between them - applicate gained knowledge and comprehension to interprete and solve model situations, - identify practical problem and infer legal regulation concerned, - explain legal aspect of practical problem, - interpret legal regulation and recommend possible solutions of practical problem.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of this subject is to acquaint the students with the basis of financial legal regulation in the Czech Republic in order to have them be able to orientate in this field and relations to other fields of our legal order. In the subject matter students are supposed to describe regulatory enviroment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, comprehend principles of the public law and private law regulation to explain differences between them, applicate gained knowledge and comprehension to interprete and solve model, situations, identify practical problem and infer legal regulation concerned, explain legal aspect of practical problem, interpret legal regulation and recommend possible solutions of practical problem.

Compulsory literature:

JÁNOŠÍKOVÁ Petra, Petr MRKÝVKA et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I – obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4. RADVAN. Michal. Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta, 2010. 61 s. ISBN 978-80-2105-269-7.

Recommended literature:

BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, H. MARKOVÁ et al. Finanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 520 s. ISBN 978-80-7400-440-7. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád s komentářem. Olomouc: Anag, 2010. 958 s. ISBN 978-80-7263-769-0. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Within the study to fulfill the tasks given by pedagogue.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- daňové právo – systém a místo daňového práva v rámci finančního práva a veřejného práva - úvod do berního práva – konstrukční prvky daně, funkce daně, klasifikace daní, soustava daní, prameny, zásady, - přímé daně – zejména daň z příjmu FO, PO - nepřímé daně – DPH, Spotřební daně, - transferové daně, poplatky - správa daní jako zvláštní úsek veřejné správy a finanční správy - správce daně - pojem, charakteristika, příslušnost, reorganizace správy daní - etapy správy daní - charakteristika daňového řízení a daňového procesu - stádia daňového řízení - daňové řízení obecné a zvláštní - problematika subsidiarity správního řádu ve správě daní Cvičení - Registrační a vyhledávací proce, Zahájení řízení, zjišťování podkladů a zajištění průběhu řízení, Rozhodnutí, Opravné prostředky a opravné řízení, Výkon rozhodnutí, zastavení řízení. Vyměřovací proce, Inkasní proces

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100  51
Mandatory attendence parzicipation: instructed in the lesson

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6208) Economics and Management (6202T049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner