119-0359/03 – Finanční a daňové právo (FDP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.Garant verze předmětudoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
CZU0006 Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
MRK21 doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - porozumět principům daňového práva - orientovat se v zásadách, na jakých je postaveno jak hmotného, tak procesní finanční právo - orientovat se v daňovém systému ČR - řešit modelové situace, - vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona; - umět zpracovat základní podání vůči orgánům správy daní. - rozpoznat problém v praxi a doporučit možná řešení problému v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače ekonomických oborů se základy právní regulace finanční činnosti státu a veřejnoprávních korporací v České republice, a to se zaměřením na teoretické i praktické aspekty finančního práva. Po absolvování předmětu bude student schopen porozumět principům finančního práva včetně práva daňového práva, orientovat se v právní regulaci činnosti České národní banky a finanční správy, v systému právní regulace veřejných financí, bude schopen rozlišit a určit použití odpovídajících procesně právních předpisů pro realizaci hmotněprávní regulace finančního práva. Student bude schopen použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, umět vyhodnotit faktický a právní stav daného problému (vzorového příkladu) a aplikovat příslušná ustanovení zákona.

Povinná literatura:

JÁNOŠÍKOVÁ Petra, Petr MRKÝVKA et al. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2. MRKÝVKA, Petr. Propedeutika finančního práva I – obecná část. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. ISBN 978-80-210-7745-4. RADVAN. Michal. Czech Tax Law. Brno: Masarykova univerzita Brno Právnická fakulta, 2010. 61 s. ISBN 978-80-2105-269-7.

Doporučená literatura:

BAKEŠ, M., M. KARFÍKOVÁ, H. MARKOVÁ et al. Finanční právo. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 520 s. ISBN 978-80-7400-440-7. KOBÍK, Jaroslav. Daňový řád s komentářem. Olomouc: Anag, 2010. 958 s. ISBN 978-80-7263-769-0. RADVAN, Michal. Daně a správa daní. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 130 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 503. ISBN 978-80-210-6702-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška Povinná docházka na cvičení – aktivní účast na cvičení a průběžné plnění zadaných úkolů

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika finančního práva v systému práva České republiky a v rámci právní vědy. Veřejná finanční činnost. 2. Metoda právní regulace finančního práva a jeho systematizace. Postavení daňového práva v systému finančního práva. 3. Formální a materiální prameny finančního práva. Vztah finančního práva k jiným právním odvětví. 4. Entity finančního práva. Základy finanční správy. 5. Monetární suverenita. Měnové a devizové právo. 6. Právo finančního trhu. 7. Fiskální a daňová suverenita. Základy rozpočtového a dotačního práva. 8. Právo důchodových a majetkových daní. 9. Právo nepřímých daní a cel. 10. Právní regulace správy daní a daňového procesu. Pojem a postavení správce daně a adresátů daňové správy. Pojem řízení před správcem daně a daňové řízení. Problematika vztahu správního řádu a daňového řádu. Zásady činnost veřejné správy a zásady správy daní. Etapy správy daní a etapy řízení. 11. Nástroje zajištění správy daní a průběhu řízení. Dohledové, dozorové a kontrolní mechanizmy daňové správy. Registrace a vyhledávání daňových subjektů. 12. Nalézací proces a inkasní proces 13. Záruky zákonnosti při správě daní. 14. Odpovědnost za porušení norem finančního a daňového práva – základy finančního práva trestního.né řízení, Výkon rozhodnutí, zastavení řízení. Vyměřovací proce, Inkasní process

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51
        Ústní zkouška Ústní zkouška 95  46
        Docházka, řešení příkladů Jiný typ úlohy 5  5
Rozsah povinné účasti: Ústní zkouška. Povinná docházka na cvičení – aktivní účast na cvičení a průběžné plnění zadaných úkolů

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku