119-0360/01 – Právní předpisy v podnikání (PPvP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.Garant verze předmětuprof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PET0229 Ing. Michaela Bučková
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu právní předpisy v ekonomice budou studenti schopni: - popsat české právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače se základními právními předpisy, se kterými se může setkat v rámci své budoucí praxe v souvislosti s podnikáním a aplikaci těchto předpisů na praktické případy. Předmět je zaměřen jak na základní teorii o právních normách jako takových, tak i na legislativní proces, a především na seznámení posluchačů se základními právními předpisy v jednotlivých vybraných právních odvětvích (veřejnoprávních a soukromoprávních). Obsahem přednášek je analýza jednotlivých právních odvětví a jejich právních předpisů, se zdůrazněním stěžejních předpisů v souvislosti s podnikáním. Obsahem cvičení je konkretizace odpřednášené problematiky na základě vybraných problémů z praxe a následně hledání vhodných řešení nastíněných případů. Po absolvování tohoto předmětu by měl mít posluchač základní přehled o jednotlivých stěžejních právních předpisech souvisejících s podnikáním ve všech nejdůležitějších právních odvětvích v České republice.

Povinná literatura:

BEALE, H. G., Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Jacobien W. RUTGERS a Stefan VOGENAUER. Cases, materials and text on contract law. Third edition. Oxford: Hart, 2019. ISBN 978-1-5099-1257-5. ONDREJOVÁ, Dana. Průvodce uzavíráním smluv. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. ISBN 978-80-7598-806-5. VLACHOVÁ, Barbora. Právo pro podnikatele. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. ISBN 978-80-88330-05-9.

Doporučená literatura:

MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. RABAN, Přemysl. Obchodní právo. Brno: Václav Klemm, 2020. ISBN 978-80-87713-19-8. TINTĚRA, Tomáš a Pavel PETR. Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-476-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – zpracování seminární práce a její prezentace na cvičení, průběžné řešení písemných zadání na cvičeních a obhajoba řešení zkouška – písemná

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Systém práva, normy, prameny práva, struktura práva, druhy právních předpisů a jejich hierarchie. 2. Vnitřní struktura právního předpisu, působnost právních norem, legislativní proces, vč. případných odchylek, publikace právních předpisů. 3. Zdroje informací o právu, právní informační systémy. 4. Právní předpisy odvětví veřejného práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání I. (předpisy ústavního práva a jejich dopad na ostatní právní odvětví v ČR, Ústavní soud CR a jeho úloha při ochraně ústavních principů státu a základních práv podnikatele). 5. Právní předpisy odvětví veřejného práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání II. (předpisy na úseku správního práva, finančněprávní předpisy atd.). 6. Právní předpisy odvětví veřejného práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání III. (živnostenský zákon a předpisy související). 7. Veřejné právo ICT (e-podpis, e-dokument, e-government, datové schránky). 8. Právní předpisy soukromého práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání I. (občanský zákoník a předpisy související). 9. Právní předpisy soukromého práva a jejich vliv na ekonomiku a podnikání II. (obchodněprávní předpisy, zákon o obchodních korporacích a předpisy související, právo duševního vlastnictví). 10. Soukromé právo ICT (elektronická kontraktace, e-shopy - ochrana spotřebitele, autorské právo na internetu). 11. Právní předpisy na úseku pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. 12. Právní procesy (civilní proces, trestní proces, správní proces, finanční procesy, daňový proces). 13. Mezinárodní smlouvy a jejich závaznost pro podnikatele v České republice, evropské právo. 14. Vybrané aktuální problémy, např. „švarcsystém“.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 20  10
        Zkouška Zkouška 80  41 3
Rozsah povinné účasti: zápočet – zpracování seminární práce a její prezentace na cvičení, průběžné řešení písemných zadání na cvičeních a obhajoba řešení zkouška – písemná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: písemný test ve zkouškovém období

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S01) Podniková ekonomika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání PRA P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2021/2022 zimní