119-0361/01 – Pracovní a sociální právo (PaSP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu budou studenti schopni: - popsat právní prostředí pracovního a sociálního práva, definovat předmět úpravy, charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy pracovního práva - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací, - prakticky aplikovat právní normy při řešení konkrétních příkladů. - analyzovat pracovní smlouvy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je shrnout a prezentovat studentům ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní a sociálněprávní problematice, objasnit příslušnou právní úpravu a vysvětlit základní orientaci v této oblasti. Obsahově je větší část předmětu (2/3) věnována pracovnímu právu s ohledem na potřebné znalosti absolventů ekonomických oborů pro praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti k objasnění a řešení praktických příkladů.

Povinná literatura:

MARTINÍKOVÁ, Jana. Vybrané kapitoly z pracovního práva, 2. přepracované a doplněné vydání, SOT, vol. 26. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2015. 90 s. ISBN 978-80-248-3852-6. TROSTER, Petr a kol. Právo sociálního zabezpečení, 6. aktualizované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 320 s. ISBN 978-80-7400-473-5. Prameny ke studiu: vybraná ustanovení právních předpisů: zákoník práce, zákon o kolektivním vyjednávání, zákon o zaměstnanosti, zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon o nemocenském pojištění, zákon o důchodovém pojištění, zákon o státní sociální podpoře, zákon o sociálních službách, zákon o životním a existenčním minimu, zákon o pomoci v hmotné nouzi, zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Doporučená literatura:

BĚLINA, Miroslav a kol. Pracovní právo. 7. vydání, Praha: C. H. Beck, 2017. 790 s. ISBN 978-80-7400-667-8. VESELÝ, Jiří a kol. Právo sociálního zabezpečení. Praha: Linde, 2013. 312 s. ISBN 978-80-7201-915-1. THÜSING, Gregor. European Labour Law. Bloomsbury, UK: Hart, 2013. 260 s. ISBN 978-3-406-65047-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – průběžné řešení příkladů na cvičení, seminární práce a její prezentace, zápočtový test zkouška – ústní

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do pracovního práva. Základní pojmy. 2. Vznik a změna pracovního poměru. Skončení pracovního poměru. 3. Pracovní doba a doby odpočinku. 4. Mzda a plat. 5. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. 6. Pracovní kázeň. BOZP. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky. 7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 8. Kolektivní pracovní právo (pojmy, formy účasti zaměstnanců na rozhodování zaměstnavatele, kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva). 9. Mezinárodní organizace, Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo. 10. Právní úprava zaměstnanosti (pojmy, pasivní politika zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti). 11. Úvod do práva sociálního zabezpečení. Základní pojmy. 12. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění 13. Státní sociální podpora. Sociální pomoc. 14. Zdravotní pojištění.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 36  19
        Zkouška Zkouška 64  32
Rozsah povinné účasti: zápočet – průběžné řešení příkladů na cvičení, seminární práce a její prezentace, zápočtový test zkouška – ústní

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S04) Ekonomika a právo v podnikání PR P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S05) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050005) Finance P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0411A050001) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku