119-0404/01 – Právo pro ekonomy (PPE)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • Popsat právní řád České republiky, vyjmenovat jednotlivé právní oblasti. • Identifikovat jednotlivá právní odvětví a odvodit plynoucí práva a povinnosti pro účastníky právních vztahů. Odlišit jednotlivá právní odvětví (soukromoprávní a veřejnoprávní). • Analyzovat konkrétní právní problémy s cílem tyto rozeznat a přiřadit právní předpis, který ho upravuje. • Prakticky aplikovat získané dovednosti při studiu dalších právních předmětů. • Základní orientace v oblasti obchodněprávní regulace - zejména zvládne porozumět, vnímat vyplývající povinnosti a vyvozovat praktická doporučení v právu obchodních smluv, obchodních korporací, hospodářské soutěže a cenných papírů • Získá přehled o pramenech obchodního práva a jejich systému - student bude schopen poznat a v praxi využít informace, ve kterých zákonech jsou které důležité otázky upraveny • Získá přehled o základních problémových oblastech, institutech a pojmech obchodního práva, student bude schopen porozumět právním textům, právním jednání, jednoduchá právní jednání vytvářet, a to za použití odpovídající terminologie • Získá schopnost vyhledat a aplikovat obchodněprávní normy na dané faktické zadání; student bude schopen alespoň v základních případech propojit ekonomickou a právní rovinu - identifikovat problém a najít pro něj právní řešení • Naučí se identifikovat hrozby a příležitostí a využít takových právních (zejm. smluvních) nástrojů, které na ně nejlépe reagují.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět slouží k získání základní orientace v právu se zaměřením na oblasti, které jsou pro ekonomické profese nejvíce relevantní. Student porozumí základním právním pojmům a institutům, naučí se vyznat se v právní terminologii, pochopit systém českého právního řádu a jeho jednotlivých odvětví. Bude umět rámcově určit, která regulace dopadá na které právní vztahy, se kterými se bude v profesní praxi nejčastěji setkávat. Dokáže pracovat s relevantními prameny práva a vyhledávat v právních informačních systémech. Bude umět pracovat s veřejnými rejstříky a seznamy, zejména s obchodním rejstříkem a katastrem nemovitostí. Naučí se aplikovat alespoň jednodušší právní normy, případně vědět, kam se obrátit s příslušnou žádostí o právní pomoc či jak iniciovat příslušný procesní postup. Student bude znát metody právní regulace, možnosti smluvní úpravy zákonných pravidel a přizpůsobení právní úpravy na míru konkrétnímu realizovanému projektu. Elementární přehled student získá ve všech základních oblastech práva; bližší pozornost je zaměřena na právo obchodní, které je pro ekonomické obory nejpodstatnější (zejména se důraz klade na právo obchodních korporací a obchodní smlouvy). Zahrnuto je též právo pracovní.

Povinná literatura:

ADAMS, Alix, Stephanie CAPLAN a Graeme LOCKWOOD. Law for business students. 11th edition. Harlow, England: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-27224-5. JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-875-7. TINTĚRA, Tomáš a Pavel PETR. Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-476-3.

Doporučená literatura:

LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-881-2. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. VLACHOVÁ, Barbora. Právo pro podnikatele. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. ISBN 978-80-88330-05-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zkouška – písemný test

LMS

E-learning

kurz LMS MOODLE

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících. Dle pokynů vyučujícího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Právo a jeho ekonomický kontext (Právo a jeho význam, kontext práva a ekonomie; příklady použití v hospodářské praxi, metody regulace, právnické profese; právní normy, prameny práva, zdroje právních informací, systém práva a systém právního řádu, přehled jednotlivých odvětví s významem pro ekonomy). 2. Právní vztahy (Subjekty a objekty právních vztahů, fyzické a právnické osoby, vč. státu a jeho složek, právní osobnost a svéprávnost, právní skutečnosti (zejm. právní jednání), věci a věcná práva). 3. Právo ve světě podnikání a obchodu (Obchodní vztahy a jejich regulace, místo v systému soukromého a veřejného práva. Základní pojmy, prameny. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. Právní jednání v podnikatelském styku. Obchodněprávní regulace). 4. Obchodní korporace I (Úvod, základní pojmy, osobní a kapitálové prvky, vnitřní vztahy, řídící a kontrolní procesy, postavení společníků a investorů, podíly a dispozice s nimi; založení a vznik). 5. Obchodní korporace II (Postavení členů volených orgánů, péče řádného hospodáře a následky jejího nedodržení, ochrana věřitelů; jednotlivé druhy obchodních korporací – zejm. s.r.o. a a.s., další investiční struktury; zrušení a zánik). 6. Obchodní smlouvy I (Vznik závazků, kontraktace a smluvní vyjednávání, obchodní podmínky a další nástroje smluvní standardizace; zajištění a utvrzení závazků, smluvní nástroje zabezpečení proti obchodním rizikům, optimalizace smluv). 7. Obchodní smlouvy II (Zánik závazků, splnění a důsledky nesplnění, prodlení, vadné plnění, náhrada škody; exkurs: delikty, bezdůvodné obohacení; smlouva kupní a smlouva o dílo; další vybrané smluvní typy v obchodním styku). 8. Soutěžní právo, ochrana spotřebitele, úvod do práva cenných papírů (Právo proti nekalé soutěži, nekalé obchodní praktiky, exkurs do ochrany spotřebitele, regulace reklamy; ochrana hospodářské soutěže (přehled); úvod do práva cenných papírů). 9. Řešení sporů a vymáhání pohledávek (Soudní a mimosoudní způsoby řešení (obchodních) sporů, vymáhání pohledávek; základy insolvence). 10. Další oblasti soukromého práva (Přehled dalších relevantních oblastí soukromého práva – zejm. duševní vlastnictví (vč. průmyslových práv), mezinárodní právo soukromé, majetkové rodinné právo). 3. 5. 2018, 12:00 verze 3 260 11. Pracovní právo (Základní přehled pracovního práva, nejčastější otázky a jejich řešení). 12. Veřejné právo I (Přehled zejm. správního a finančního práva, na pozadí práva ústavního). 13. Veřejné právo II (Trestní právo (se zaměřením na trestné činy relevantní pro ekonomické obory), přehled dalších oblastí). 14. Mezinárodní právo, včetně práva EU.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  5
        Zkouška Zkouška 90  41 3
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika PPE K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S03) Management PMA K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní