119-0404/01 – Law for Economists (PPE)

Gurantor departmentDepartment of LawCredits5
Subject guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Subject version guarantorprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2019/2020Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
HOU0031 Mgr. Zdeněk Houdek, Ph.D.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
ROZ21 prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: • to describe legal order of the Czech Republic, to name particular legal fields • to identify particular legal fields and deduce the rights and obligations of legal relations participants. To distinguish individual legal fields (private and public) • to analyze concrete legal problems in order to distinguish those and connect them with proper legal regulation • practically apply gained knowledge when studying further legal subjects • to describe regulatory environment, define its subject, outline the methods of regulation and list basal forms of regulation, • to comprehend principles of the public law and private law regulation and to explain differences between them • to apply gained knowledge and comprehension to interpret and solve model situations.

Teaching methods

Lectures

Summary

The subject enables to gain the basic orientation in the law with focus on such fields, which are the most relevant for the economists. Student will understand the basic legal terms and institutes, learn legal terminology, understand the system of the Czech legal order and its particular areas. He will be able to determine which regulation matches particular legal relationship, which he will meet in practice. He will be able to work with relevant sources of law and search in legal IT systems. He also will be able to work with public registers mainly with trade register and land register. the Student will learn to apply at least simpler legal standards or to get know which institution to address or how to initiate a legal process. He will know the methods of legal regulations, options of contractual adjustments of law rules and make tailor-made contracts by concrete realized project. He will gain an elementary overview in all basic law areas. Closest attention is paid to commercial law being the most fundamental for economic fields mainly the law of corporation and commercial contracts). Labour law is also included.

Compulsory literature:

ADAMS, Alix, Stephanie CAPLAN a Graeme LOCKWOOD. Law for business students. 11th edition. Harlow, England: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-27224-5. BEALE, H. G., Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, Jacobien W. RUTGERS a Stefan VOGENAUER. Cases, materials and text on contract law. Third edition. Oxford: Hart, 2019. ISBN 978-1-5099-1257-5. JANKŮ, Martin. EU business law: learning text. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2019. Educopress. ISBN 978-80-7408-186-6.

Recommended literature:

ABRAMS, Rhonda. Successful business plan: secrets & strategies. 7th edition. California: PlanningShop, 2019. ISBN 978-1-933895-82-6. JANKŮ, Martin. Commercial and civil law. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2020. ISBN 978-80-213-3011-5. MAZZUCATO, Mariana. The entrepreneurial state: debunking public vs. private sector myths. Revised edition. New York: PublicAffairs, 2018. ISBN 978-1-61039-613-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

exam - written test

LMS

E-learning

kurz LMS MOODLE

Other requirements

Within the study to monitor the actual changes of legislation in accordance with the pedagogue´s instructions. By instructions of pedagogues.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Právo a jeho ekonomický kontext (Právo a jeho význam, kontext práva a ekonomie; příklady použití v hospodářské praxi, metody regulace, právnické profese; právní normy, prameny práva, zdroje právních informací, systém práva a systém právního řádu, přehled jednotlivých odvětví s významem pro ekonomy). 2. Právní vztahy (Subjekty a objekty právních vztahů, fyzické a právnické osoby, vč. státu a jeho složek, právní osobnost a svéprávnost, právní skutečnosti (zejm. právní jednání), věci a věcná práva). 3. Právo ve světě podnikání a obchodu (Obchodní vztahy a jejich regulace, místo v systému soukromého a veřejného práva. Základní pojmy, prameny. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. Právní jednání v podnikatelském styku. Obchodněprávní regulace). 4. Obchodní korporace I (Úvod, základní pojmy, osobní a kapitálové prvky, vnitřní vztahy, řídící a kontrolní procesy, postavení společníků a investorů, podíly a dispozice s nimi; založení a vznik). 5. Obchodní korporace II (Postavení členů volených orgánů, péče řádného hospodáře a následky jejího nedodržení, ochrana věřitelů; jednotlivé druhy obchodních korporací – zejm. s.r.o. a a.s., další investiční struktury; zrušení a zánik). 6. Obchodní smlouvy I (Vznik závazků, kontraktace a smluvní vyjednávání, obchodní podmínky a další nástroje smluvní standardizace; zajištění a utvrzení závazků, smluvní nástroje zabezpečení proti obchodním rizikům, optimalizace smluv). 7. Obchodní smlouvy II (Zánik závazků, splnění a důsledky nesplnění, prodlení, vadné plnění, náhrada škody; exkurs: delikty, bezdůvodné obohacení; smlouva kupní a smlouva o dílo; další vybrané smluvní typy v obchodním styku). 8. Soutěžní právo, ochrana spotřebitele, úvod do práva cenných papírů (Právo proti nekalé soutěži, nekalé obchodní praktiky, exkurs do ochrany spotřebitele, regulace reklamy; ochrana hospodářské soutěže (přehled); úvod do práva cenných papírů). 9. Řešení sporů a vymáhání pohledávek (Soudní a mimosoudní způsoby řešení (obchodních) sporů, vymáhání pohledávek; základy insolvence). 10. Další oblasti soukromého práva (Přehled dalších relevantních oblastí soukromého práva – zejm. duševní vlastnictví (vč. průmyslových práv), mezinárodní právo soukromé, majetkové rodinné právo). 3. 5. 2018, 12:00 verze 3 260 11. Pracovní právo (Základní přehled pracovního práva, nejčastější otázky a jejich řešení). 12. Veřejné právo I (Přehled zejm. správního a finančního práva, na pozadí práva ústavního). 13. Veřejné právo II (Trestní právo (se zaměřením na trestné činy relevantní pro ekonomické obory), přehled dalších oblastí). 14. Mezinárodní právo, včetně práva EU.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2019/2020 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 10  5
        Examination Examination 90  41 3
Mandatory attendence participation: written test

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: written test

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2024/2025 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0312A050001) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S02) Business Administration PPE K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0413A050012) Economics and Management (S03) Management PMA K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S01) International Economic Relations K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2019/2020 (B0311A050004) Applied Economics (S02) Economic Development K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Summer
2022/2023 Summer
2021/2022 Summer
2020/2021 Summer
2019/2020 Summer