119-0405/02 – Ekonomická kriminalita (EkKr)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuJUDr. Bohuslav HalfarGarant verze předmětuJUDr. Bohuslav Halfar
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAL30 JUDr. Bohuslav Halfar
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- analyzovat trestně-právní aspekty podnikání, - posoudit nesprávně realizovanou podnikatelská činnost, - popsat skutkové podstaty konkrétních trestných činů, - kategorizovat trestné činy, - prakticky aplikovat získané dovednosti.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Analyzovat trestně-právní aspekty činnosti ekonoma jako člena statutárního orgánu, manažera, zaměstnavatele nebo i zaměstnance, posoudit, kdy jejich nesprávně realizovaná činnost může zakládat (představovat) skutkové podstaty konkrétních trestných činů.

Povinná literatura:

CINGR, Petr. Základy trestního práva, první část – obecná část. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 111 s. ISBN 978-80-248-2188-7. FENYK J., D. CÍSAŘOVÁ, T. GŘIVNA a kol. Trestní právo procesní. PRAHA: Wolter Kluwers, 2015. 824 s. ISBN 978-80-7478-750-8. JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné. Obecná část, zvláštní část. 6. vydání: Praha: Leges, 2017. 976 s. ISBN 978-80-7502-236-3.

Doporučená literatura:

ČASTORÁL, Zdeněk. Ekonomická kriminalita a management. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. 352 s. ISBN 978-80-7452-005-1. DRAŠTÍK, A., K. HASCH, P. KUČERA a S. RIZMAN. Přehled judikatury - Trestné činy hospodářské. Praha: Wolters Kluwer, 2006. 104 s. ISBN 80-7357-141-2. HERCZEG, Jiří a Jiří JELÍNEK. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob - Komentář s judikaturou. 2. akt. a doplněné vydání. Praha: Leges, 2013. 256 s. ISBN 978-80-87576-43-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Within the study to fulfill the tasks given by pedagogue. Within the study to monitor the actual changes of legislation in accordance with the pedagogue´s instructions.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hospodářské trestní právo. 2. Základní instituty obecné části trestního zákona I. - Základy trestní odpovědnosti. Trestný čin. Zavinění. Vývojová stadia trestné činnosti. Účastenství na trestné činnosti. Okolnosti vylučující protiprávnost. 3. Základní instituty obecné části trestního zákona II. - Ukládání a výkon trestů a ochranných opatření. Pojem a účel trestů. Druhy trestů. Ochranné léčení. Ochranná výchova, Zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty. Zabezpečovací detence. 4. Základní instituty obecné části trestního zákona III. - Trestné činy proti měně a platebním prostředkům. Padělání a pozměňování peněz. Udávání padělaných a pozměněných peněz. Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Neoprávněná výroba peněz ad. 5. Trestné činy daňové, poplatkové a devizové - Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení a podobné povinné platby, Porušení zákazů v době nouzového stavu v devizovém hospodářství ad. 6. Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou - Porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže. Neoprávněné vydání cenného papíru. Neoprávněné podnikání. Zneužití informace a postavení v obchodním styku. Porušení předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou ad. 7. Trestní činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu - Porušení práv k ochranné známce a jiným označením. Porušení chráněných průmyslových práv. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi ad. 8. Trestné činy proti majetku I. - Krádež. Zpronevěra. Podvod. Pojistný podvod. Úvěrový podvod ad. 9. Trestné činy proti majetku II. - Podílnictví. Lichva. Zatajení věci. Porušování povinnosti při správě cizího majetku. 10. Trestné činy proti majetku III. - Poškozování věřitele. Zvýhodňování věřitele. Způsobení úpadku ad. 11. Další trestné činy související s hospodářskou praxí - Obecné ohrožení. Poškození a ohrožení životního prostředí. Poškození a ohrožení obecně prospěšného zařízení, trestné činy v dopravě ad., 12. Trestní odpovědnost právnických osob 13. Trestní řízení - Základní zásady trestního řízení. Společná ustanovení o trestním řízení. Přípravné řízení trestní. Řízení před soudem. 14. Závěrečné shrnutí - Hodnocení stávajícího stavu právní úpravy hospodářské trestné činnosti a trestního řízení. Připravované zákonné změny.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Písemný test Písemka 85  85
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku