119-0408/05 – Správní právo (SpP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a interpretovat základní právní instituty správního práva, - vyjmenovat základní právní předpisy správního práva, - rozpoznat orgány státní správy, - vysvětlit základní pojmy správního práva, - pochopit systém řízení před správními orgány - kategorizovat subjekty správního práva, - zhodnotit právní předpisy správního práva, - shrnout systém orgánů státní správy, - popsat vztah státní správy a samosprávy, včetně kontrolního systému a základy správního práva trestního

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit posluchače s velmi širokou, nekodifikovanou oblastí našeho právního řádu, upravující práva a povinnosti fyzických a právnických osob ve veřejné správě, zejména vysvětlit základní pojmy tohoto práva obecně, vyložit rámcově právní úpravu jednotlivých oblastí veřejné správy, včetně správního práva procesního, tedy problematiku řízení před správními orgány, jakož i systém orgánů státní správy, vztah státní správy a samosprávy, včetně kontrolního systému a základy správního práva trestního.

Povinná literatura:

POTĚŠIL, L., BRAŽINA R., HEJČ D., KRÁLOVÁ A. a J. VENCLÍČEK. Správní právo - zvláštní část: (v příkladech a otázkách). Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. ISBN 978-80-210-8450-6. PRŮCHA, Petr. Základy správního práva: učební text pro bakalářské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 202 s. ISBN 978-80-210-8115-4. PRŮCHA, Petr. Správní řád: s poznámkami a judikaturou: podle stavu k 1.7.2017. 3. vyd. Praha: Leges, 2017. 520 s. ISBN 978-80-7502-202-8.

Doporučená literatura:

POUPEROVÁ, Olga, Kateřina FRUMAROVÁ a Lucia MADLEŇÁKOVÁ. Praktikum ze správního práva procesního. Praha: Leges, 2017. 128 s. ISBN 978-80-7502-178-6. PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 158 s. ISBN 978-80-210-7062-2. MÁRTON, Michal a Barbora GONSIOROVÁ. Průvodce novým přestupkovým zákonem pro správní praxi. Praha: Leges, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7502-200-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem správního práva a jeho charakteristika jako právního odvětví. Systém správního práva a vztahy správního práva k jiným právním odvětvím. Prameny a normy správního práva. 2. Veřejná správa, charakteristika státní správy a samosprávy. Subjekty správního práva a správně právní vztahy. 3. Organizace veřejné správy. Charakteristika systémů organizace veřejné správy. Ústřední orgány státní správy, jejich soustava, ústřední správa a územní správa. Zájmová samospráva. Obecní zřízení, krajská zřízení. Okresní úřad. 4. Činnost veřejné správy a jejich kontrola. Funkce veřejné správy, metody působení. Právní formy realizace veřejné správy (správní akty). Systém a způsoby kontroly veřejné správy. 5. Odpovědnost státu a územních samosprávných celku za škodu. Podmínky odpovědnosti. Nezákonné rozhodnutí. Nesprávný úřední postup. Způsob a rozsah náhrady škody. Veřejný ochránce práv. Působnost ochránce. Činnost ochránce. 6. Správní řízení I. Procesně právní problematika ve veřejné správě. Zásady správního řízení, správní řád. Subjekty správního řízení. Průběh správního řízení, zahájení řízení, vlastní jednání, zjišťování podkladů pro rozhodnutí. 7. Správní řízení II. Správní rozhodnutí a jeho náležitosti. Přezkoumávání rozhodnutí. Výkon správního rozhodnutí. Správní poplatky. 8. Správní soudnictví. Pojem správního soudnictví. Správní soudnictví v občanském soudním řádu. Rozhodování o žalobách. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 9. Úvod do správního práva trestního. Základní charakteristika správního práva trestního. Správně právní odpovědnost za přestupky, pojem přestupku. Zákonné znaky přestupku. Jednotlivé skupiny přestupků. Zásady řízení o přestupcích a příslušnost k řízení o přestupcích. Sankce za přestupky. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty. 10. Vnitřní správa. Pojem vnitřní správa. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva. Archivnictví. Právo sdružovací a shromažďovací. Další oblasti vnitřní správy. 11. Správa stavební, stavební řízení. Organizace stavební správy a její členění. Územní plánování, územní řízení. Stavební řízení. Kolaudační řízení a povolení. Odstraňování staveb. Problematika vyvlastnění. Správní delikty proti stavebnímu řádu. 12. Správa na úseku katastru nemovitosti. Právní úprava na úseku katastru nemovitosti. Soustava zeměměřičských a katastrálních orgánů. Charakteristika katastru nemovitosti. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Porušení pořádku na úseku katastru nemovitosti. 13. Vybrané úseky veřejné správy. I. Organizace živnostenské správy a její výkon. Správa školství a kultury. Správa dopravy a telekomunikací. 14. Vybrané úseky veřejné správy. II. Správa na úseku životního prostředí, správa přírody a krajiny. Správa zaměstnanosti. Aktuální otázky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 10  1
        Zkouška Zkouška 90  41
Rozsah povinné účasti: zápočet – zpracování písemného plnění dle zadání (řešení příkladu) a obhájení postupu řešení písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku