119-0408/07 – Správní právo (SpP)

Garantující katedraKatedra právaKredity5
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes, Ph.D.
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
KOZ0138 Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- identifikovat a interpretovat základní právní instituty správního práva, - vyjmenovat základní právní předpisy správního práva, - rozpoznat orgány státní správy, - vysvětlit základní pojmy správního práva, - pochopit systém řízení před správními orgány - kategorizovat subjekty správního práva, - zhodnotit právní předpisy správního práva, - shrnout systém orgánů státní správy, - popsat vztah státní správy a samosprávy, včetně kontrolního systému a základy správního práva trestního

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámit posluchače s velmi širokou, nekodifikovanou oblastí našeho právního řádu, upravující práva a povinnosti fyzických a právnických osob ve veřejné správě, zejména vysvětlit základní pojmy tohoto práva obecně, vyložit rámcově právní úpravu jednotlivých oblastí veřejné správy, včetně správního práva procesního, tedy problematiku řízení před správními orgány, jakož i systém orgánů státní správy, vztah státní správy a samosprávy, včetně kontrolního systému a základy správního práva trestního.

Povinná literatura:

ADAMS, Alix, Stephanie CAPLAN a Graeme LOCKWOOD. Law for business students. 11th edition. Harlow, England: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-27224-5. JANKŮ, Martin. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 7., přepracované a doplněné vydání. Praha: C.H. Beck, 2022. ISBN 978-80-7400-875-7. TINTĚRA, Tomáš a Pavel PETR. Základy závazkového práva. 1. díl. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-476-3.

Doporučená literatura:

LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních korporacích: komentář. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7598-881-2. MORAVEC, Tomáš a Jan PASTORČÁK. Spotřebitel a podnikatel na dynamicky se rozvíjejícím trhu. Praha: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-745-3. VLACHOVÁ, Barbora. Právo pro podnikatele. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2020. ISBN 978-80-88330-05-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemný test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Během studia plnit zadání a úkoly dané pedagogem. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojem správního práva a jeho charakteristika jako právního odvětví. Systém správního práva a vztahy správního práva k jiným právním odvětvím. Prameny a normy správního práva. 2. Veřejná správa, charakteristika státní správy a samosprávy. Subjekty správního práva a správně právní vztahy. 3. Organizace veřejné správy. Charakteristika systémů organizace veřejné správy. Ústřední orgány státní správy, jejich soustava, ústřední správa a územní správa. Zájmová samospráva. Obecní zřízení, krajská zřízení. Okresní úřad. 4. Činnost veřejné správy a jejich kontrola. Funkce veřejné správy, metody působení. Právní formy realizace veřejné správy (správní akty). Systém a způsoby kontroly veřejné správy. 5. Odpovědnost státu a územních samosprávných celku za škodu. Podmínky odpovědnosti. Nezákonné rozhodnutí. Nesprávný úřední postup. Způsob a rozsah náhrady škody. Veřejný ochránce práv. Působnost ochránce. Činnost ochránce. 6. Správní řízení I. Procesně právní problematika ve veřejné správě. Zásady správního řízení, správní řád. Subjekty správního řízení. Průběh správního řízení, zahájení řízení, vlastní jednání, zjišťování podkladů pro rozhodnutí. 7. Správní řízení II. Správní rozhodnutí a jeho náležitosti. Přezkoumávání rozhodnutí. Výkon správního rozhodnutí. Správní poplatky. 8. Správní soudnictví. Pojem správního soudnictví. Správní soudnictví v občanském soudním řádu. Rozhodování o žalobách. Rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím správních orgánů. 9. Úvod do správního práva trestního. Základní charakteristika správního práva trestního. Správně právní odpovědnost za přestupky, pojem přestupku. Zákonné znaky přestupku. Jednotlivé skupiny přestupků. Zásady řízení o přestupcích a příslušnost k řízení o přestupcích. Sankce za přestupky. Správně právní odpovědnost za tzv. jiné správní delikty. 10. Vnitřní správa. Pojem vnitřní správa. Zabezpečení osobního stavu obyvatelstva. Archivnictví. Právo sdružovací a shromažďovací. Další oblasti vnitřní správy. 11. Správa stavební, stavební řízení. Organizace stavební správy a její členění. Územní plánování, územní řízení. Stavební řízení. Kolaudační řízení a povolení. Odstraňování staveb. Problematika vyvlastnění. Správní delikty proti stavebnímu řádu. 12. Správa na úseku katastru nemovitosti. Právní úprava na úseku katastru nemovitosti. Soustava zeměměřičských a katastrálních orgánů. Charakteristika katastru nemovitosti. Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Porušení pořádku na úseku katastru nemovitosti. 13. Vybrané úseky veřejné správy. I. Organizace živnostenské správy a její výkon. Správa školství a kultury. Správa dopravy a telekomunikací. 14. Vybrané úseky veřejné správy. II. Správa na úseku životního prostředí, správa přírody a krajiny. Správa zaměstnanosti. Aktuální otázky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: seminární práce, písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.