119-0409/02 – Pracovní a sociální právo (PaSP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.Garant verze předmětuJUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
MAR22 JUDr. Jana Martiníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu budou studenti schopni: - popsat české právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je shrnout a prezentovat studentům ucelené a nezbytné minimum znalostí o pracovněprávní a sociálněprávní problematice, objasnit příslušnou právní úpravu a vysvětlit základní orientaci v této oblasti. Obsahově je větší část předmětu (2/3) věnována pracovnímu právu s ohledem na potřebné znalosti absolventů ekonomických oborů pro praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen vyložit právní úpravu dané problematiky a použít nabyté znalosti k objasnění a řešení praktických příkladů.

Povinná literatura:

HŮRKA, Petr. Pracovní právo v bodech s příklady. 6. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022. ISBN 978-80-7552-637-3. KOLDINSKÁ, Kristina. Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2022. Academia iuris. ISBN 978-80-7400-902-0. PICHRT, Jan. Pracovní právo. Praha: C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-853-5.

Doporučená literatura:

ROUČKOVÁ, Dana. Zákoník práce k 1.1.2023: se stručným souhrnným komentářem, zkušenosti z aplikace některých ustanovení s přihlédnutím k soudní judikatuře, vzorové příklady výpočtu dovolené a náhrady mzdy podle § 192. 20. aktualizované vydání. Olomouc: Nakladatelství ANAG, 2023. ISBN 978-80-7554-375-2. ŠTANGOVÁ, Věra a Roman LANG. Právo sociálního zabezpečení v bodech s příklady. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-80-7380-856-3. ŠUBRT, Bořivoj. Pracovní doba v souvislostech: s dovolenou, mzdou či platem, překážkami v práci a s dalšími aspekty. Olomouc: ANAG, 2021. ISBN 978-80-7554-294-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet – řešení příkladů, zápočtový test

E-learning

kurz LMS

Další požadavky na studenta

Dle pokynů vyučujícího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do pracovního práva. Základní pojmy. 2. Vznik a změna pracovního poměru. Skončení pracovního poměru. 3. Pracovní doba a doby odpočinku. 4. Mzda a plat. 5. Odpovědnost zaměstnance za škodu. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu. 6. Pracovní kázeň. BOZP. Péče o zaměstnance. Zvláštní pracovní podmínky. 7. Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. 8. Kolektivní pracovní právo (pojmy, formy účasti zaměstnanců na rozhodování zaměstnavatele, kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva). 9. Mezinárodní organizace, Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo. 10. Právní úprava zaměstnanosti (pojmy, pasivní politika zaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti). 11. Úvod do práva sociálního zabezpečení. Základní pojmy. 12. Nemocenské pojištění. Důchodové pojištění 13. Státní sociální podpora. Sociální pomoc. 14. Zdravotní pojištění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85 2
        Písemný test Písemka 85  85 3
Rozsah povinné účasti: písemný test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: písemný test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management (S02) Podniková ekonomika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.