119-0502/01 – Právo v podnikání (LIB)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.Garant verze předmětuprof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAR0580 Mgr. Richard Bartes
BEL11 prof. Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, Dr.
GOD20 Mgr. Pavel Godický
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • Popsat právní řád České republiky, vyjmenovat jednotlivé právní oblasti. • Identifikovat jednotlivá právní odvětví a odvodit plynoucí práva a povinnosti pro účastníky právních vztahů. - Odlišit jednotlivá právní odvětví (soukromoprávní a veřejnoprávní). • Analyzovat konkrétní právní problémy s cílem tyto rozeznat a přiřadit právní předpis, který ho upravuje. • Prakticky aplikovat získané dovednosti při studiu dalších právních předmětů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět slouží k získání základní orientace v právu se zaměřením na oblasti, které jsou pro ekonomické profese nejvíce relevantní. Student porozumí základním právním pojmům a institutům, naučí se vyznat se v právní terminologii, pochopit systém českého právního řádu a jeho jednotlivých odvětví. Bude umět rámcově určit, která regulace dopadá na které právní vztahy, se kterými se bude v profesní praxi nejčastěji setkávat. Dokáže pracovat s relevantními prameny práva a vyhledávat v právních informačních systémech.

Povinná literatura:

HALFAR, Bohuslav et al. Law. SOT, vol 29. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2016. 98 p. ISBN 978-80-248-3986-8. přednášky + studijní materiály k přednáškám v LMS

Doporučená literatura:

BURROWS, Andrew. English Private Law. Oxford, 2013. 1664 s. ISBN 978-0-19-966177-0. FELDMAN, David. English Public Law. Oxford University Press, 2009. 1289 s. ISBN 978-0-19-922793-8 KELSEN, Hans. General theory of law and state. United Ststes: The Lawbook Exchange Ltd., 2011. ISBN 978-1-88-636374-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška

E-learning

kurz LMS MOODLE

Další požadavky na studenta

Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících. Dle pokynů vyučujícího.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie práva I. - Právo a jeho ekonomický kontext (Právo a jeho význam, kontext práva a ekonomie; příklady použití v hospodářské praxi, metody regulace, právnické profese, prameny práva, zdroje právních informací) 2. Teorie práva II. – teorie právní normy (normativní determinace práva, struktura právní normy, druhy právních norem, normotvorba, právní norma jako právní předpis, působnost právní normy) 3. Teorie práva III. – teorie právních vztahů (Subjekty a objekty právních vztahů, fyzické a právnické osoby, vč. státu a jeho složek, právní osobnost a svéprávnost, právní skutečnosti (zejm. právní jednání), věci a věcná práva.) 4. Teorie práva IV. – systém práva (systém práva a systém právního řádu, přehled jednotlivých odvětví s významem pro ekonomy), koncepce právního státu (zákonnost, legitimita, právní vědomí, právní jistota, právní stát, struktura a záruky právního státu) 5. Ústavní právo 6. Mezinárodní právo a právo EU 7. Soukromé právo I. (právo občanské – postavení v právu soukromém, prameny, systematika občanského zákoníku, charakteristika občanského práva) 8. Soukromé právo II. (Právo ve světě podnikání a obchodu (Obchodní vztahy a jejich regulace, místo v systému soukromého a veřejného práva. Základní pojmy, prameny. Podnikatel, podnikání, jednání podnikatele. Právní jednání v podnikatelském styku. Obchodněprávní regulace.) 9. Soukromé právo III. (Přehled dalších relevantních oblastí soukromého práva – zejm. duševní vlastnictví (vč. průmyslových práv), mezinárodní právo soukromé) 10. Pracovní právo (Základní přehled pracovního práva, nejčastější otázky a jejich řešení.) 11. Veřejné právo I (Přehled zejm. správního a finančního práva) 12. Veřejné právo II (Trestní právo (se zaměřením na trestné činy relevantní pro ekonomické obory), přehled dalších oblastí.) 13. Procesní právo I. (společné základy všech řízení ve státě, druhy těchto řízení a jejich společenská funkce, orgány řízení a jejich organizace, event. vazby mezi řízeními, příslušnost, účastníci řízení) 14. Procesní právo II. (jednotlivé instituty řízení a jejích účel – zásady, průběh řízení, rozhodování, přezkum rozhodnutí a jeho prostředky, exekuce; některé pojmy – právní moc, vykonatelnost, ad.)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: zkouška

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: zkouška

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students- BS 2023/2024 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students- BS 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 zimní