119-0801/03 – Právo (PR - kC)

Garantující katedraKatedra právaKredity3
Garant předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martina Krügerová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2009/2010Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRU53 Ing. Martina Krügerová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zkouška 2+0
celoživotní Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen: • Popsat právní řád České republiky, vyjmenovat jednotlivé právní oblasti. • Identifikovat jednotlivá právní odvětví a odvodit plynoucí práva a povinnosti pro účastníky právních vztahů. Odlišit jednotlivá právní odvětví (soukromoprávní a veřejnoprávní). • Analyzovat konkrétní právní problémy s cílem tyto rozeznat a přiřadit právní předpis, který ho upravuje. • Prakticky aplikovat získané dovednosti při studiu dalších právních předmětů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Poskytnout studentům základní poznatky pro jejich orientaci v právním řádu tak, aby tento byl při každém kontaktu s právním problémem schopen tento zařadit pod příslušnou právní oblast a věděl, který právní předpis ho upravuje. Předmět z obecného pohledu slouží k rozšíření všeobecných znalostí, posílení právního vědomí a vytváří základnu pro výuku základních předmětů z oblasti práva.

Povinná literatura:

HALFAR, B. a kol. Právo. 3. přepracované a doplněné vydání. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. ISBN 978-80-248-1906-8.

Doporučená literatura:

Janků, M. et al. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 535 s. ISBN 978-80-7400-494-0. Spirit Martin. Úvod do studia práva. 192 s. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-247-3290-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Studium povinné a doporučené literatury. Během studia sledovat aktuální změny legislativy v souladu s pokyny přednášejících.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Teorie práva I. – teorie práva ( stát a právo, znaky a funkce státu, právo jako společenský fenomén, původ práva, společenská funkce práva, právo a ekonomie objektivní a subjektivní právo, světové právní kultury, prameny práva v globálním pohledu,). 2. Teorie práva II. – teorie právní normy ( normativní determinace práva, struktura právní normy, druhy právních norem, normotvorba, právní norma jako právní předpis,působnost právní normy ) 3.Teorie práva III. – teorie právních vztahů (právní vztahy a jejich znaky, předpoklady právního vztahu, prvky právního vztahu, právní subjektivita ) 4.Teorie práva IV. – systém práva ( vnitřní - odvětvové členění práva, veřejné a soukromé právo, hmotné a procesní právo; vnější – světové systémy práva ), koncepce právního státu ( zákonnost, legitimita, právní vědomí, právní jistota, právní stát, struktura a záruky právního státu )5.Ústavní právo 6.Právo evropských společenství 7.Mezinárodní právo (veřejné, soukromé a obchodní – předmět úpravy, subjekty, prameny a některé pojmy) 8.Trestní právo (předmět úpravy, prameny a některé pojmy hmotného trestního práva – tr. čin a jeho skutková podstata, trestní odpovědnost a tresty) 9. Soukromé právo I. (právo občanské – postavení v právu soukromém, prameny, systematika občanského zákoníku, charakteristika občanského práva) 10. Soukromé právo II. (právo obchodní, pracovní, právo duševního vlastnictví – předmět úpravy, prameny a základní pojmy) 11. Veřejné právo ( právo správní, finanční, sociálního zabezpečení, daňové – předmět úpravy, prameny a subjekty, základní pojmy ) 12.Procesní právo I. ( společné základy všech řízení ve státě, druhy těchto řízení a jejich společenská funkce, orgány řízení a jejich organizace, event. vazby mezi řízeními, příslušnost, účastníci řízení ) 13. Procesní právo II. ( jednotlivé instituty řízení a jejích účel – zásady, průběh řízení, rozhodování, přezkum rozhodnutí a jeho prostředky, exekuce; některé pojmy – právní moc, vykonatelnost, ad) 14.Aktuální téma

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R040) Regionální rozvoj C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní