119-0803/01 – Obchodní právo (OP)

Garantující katedraKatedra právaKredity4
Garant předmětuMgr. Pavel GodickýGarant verze předmětuMgr. Pavel Godický
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu studenti budou schopni: - popsat právní prostředí, definovat předmět úpravy,charakterizovat právní regulaci a vyjmenovat základní podoby regulace, - pochopit principy veřejnoprávní a soukromoprávní regulace a vysvětlit rozdíl mezi nimi, - použít nabyté znalosti a porozumění k objasnění a řešení modelových situací

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět vymezuje oblast obchodního práva, zahrnující postavení podnikatele a základní pojmy, úpravu obchodních společností a obchodního rejstříku, soutěžní právo, hospodářskou soutěž a její ochranu, obchodně závazkové vztahy a procesní úpravu sporů z obchodně závazkových vztahů a insolvence.

Povinná literatura:

- přednášky + povinné studijní materiály a texty k přednáškám vložené v Moodlu - Nástin obchodního práva I a II. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, včetně CD přílohy - nový občanský zákoník (NOZ) - zák. č. 89/2012 Sb. (pouze § 1-25, § 118-217, § 419-528, §545-654, § 1721-3079) - zákon o obchodních korporacích (ZOK) - zák. č. 90/2012 Sb. - materiály na http://obcanskyzakonik.justice.cz/

Doporučená literatura:

doporučené knihy k nové úpravě (NOZ + ZOK) – vybrané kapitoly dle pokynů v Moodlu: - Eliáš a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2013 - Bezouška, P., Piechowiczová, L. Nový občanský zákoník – nejdůležitější změny. ANAG. 2013 - Štenglová, Havel, Cileček, Kuhn, Šuk: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. C.H.BECK. 2013 - Bělohlávek a kol.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. Nakladatelství Aleš Čeněk, 2013 doporučená k obchodnímu právu obecně (vč. staré úpravy): - Faldyna, F. a kol. MERITUM Obchodní právo. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010 - HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: Obecná část. Absolutní majetková práva. Aleš Čeněk, 2013, 308 s. - RABAN, Přemysl et. al. Občanské právo hmotné. Relativní majetková práva. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2013, 476 s. - CHALUPECKÁ, Kristýna, Petr LAVICKÝ, Jakub JUŘENA a Martin LEBEDA. Insolvenční právo v teorii a praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 214 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku