120-0059/01 – Seminar on Economics of Poverty (SECH)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantorIng. Eva Kovářová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: 1. definovat vybrané koncepty chudoby v kontextu ekonomické teorie 2. vymezit vybrané přístupy k měření chudoby v kontextu ekonomické teorie3 3. teoreticky vymezit koncept sociálního vyloučení a měření jeho výskytu 4. vymezit problematiku bezdomovectví a prostorové segregace v širších ekonomických souvislostech 5. aplikovat získané teoretické poznatky na řešení praktických příkladů týkajících se výskytu chudoby, sociálního vyloučení a bezdomovectví 6. využít vybrané mezinárodní statistické databáze pro zpracování analýz výskytu chudoby a sociálního vyloučení.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Course is focused on poverty, deprivation, income inequality and social exclusion and their solution. Introduced and applied are selected concepts of poverty and social exclusion (in its dimensions). Topics are introduced in the context of economic theory. Topics are discussed in developed as well as developing countries. Poverty is emphasized in the context of actual challenges – migration or sustainable development. Selected concepts of poverty and social exclusion are used for the solution of practical cases with the use of international statistical databases.

Compulsory literature:

CHOSSUDOVSKY, Michel. Globalizace chudoby a nový světový řád. 2. vyd. Praha: Bodyart Press s.r.o., 2022. ISBN 978-80-87525-88-3. FEDERIČOVÁ, Miroslava, KALÍŠKOVÁ, Klára a ZAPLETALOVÁ, Lucie. Chudoba a sociální dávky v sociálně vyloučených lokalitách. Praha: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2022. Studie; 8/2022. ISBN 978-80-7344-638-3. KOVÁŘOVÁ, E. Globalizace a globální problémy: vybraná témata a souvislosti. Ostrava: VŠB-TUO, 2019. ISBN 978-80-248-4284-4. MYSÍKOVÁ, Martina. Measuring income poverty in the EU: Visegrád countries and European empirical data. Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2021. ISBN 978-80-7330-384-6. PROKOP, Daniel. Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. Třetí vydání. Brno: Host, 2022. ISBN 978-80-275-1078-8.

Recommended literature:

MYSÍKOVÁ, Martina. Measuring income poverty in the EU: Visegrád countries and European empirical data. Prague: Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, 2021. ISBN 978-80-7330-384-6. SOUDIEN, Crain, ed., REDDY, Vasu, ed. a WOOLARD, Ingrid, ed. Poverty & inequality: diagnosis, prognosis, responses: state of the nation. First published. Cape Town: HSRC Press, 2019. x, 326 stran. ISBN 978-0-7969-2442-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Kurz v LMS Moodle

Other requirements

seminární práce a zápočtový test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do problematiky chudoby, materiální deprivace, příjmové nerovnosti, sociálního vyloučení – vymezení jednotlivých pojmů a vztahu mezi nimi, příčiny a důsledky chudoby 2. Historie chudoby – posuny ve vnímání chudoby a výskyt chudoby od středověku po současnost v kontextu vývoje světa (průmyslové revoluce, kolonizace, globalizace atd.) 3. Ekonomická teorie a chudoba – chudoba a příjmová nerovnost v přístupech vybraných škol ekonomického myšlení a v pracích významných ekonomů a sociologů 4. Posun od chudoby k sociálnímu vyloučení v kontextu ekonomické teorie – chudoba jako nevýhoda, sociální vyloučení jako vícenásobná nevýhoda, chudoba jako stav, sociální vyloučení jako proces, diskurzy sociálního vyloučení, dimenze sociálního vyloučení, příčiny sociálního vyloučení s důrazem na vyloučení z trhu práce 5. Koncepční přístupy k měření výskytu a závažnosti chudoby – vybrané koncepty chudoby, absolutní a relativní chudoba, měření chudoby z pohledu příjmů a spotřeby, vícerozměrné přístupy k měření chudoby a materiální deprivace 6. Řešení chudoby z pohledu ekonomické teorie – přístup vybraných škol ekonomického myšlení a ekonomů k řešení chudoby v kontextu identifikovaných příčin, past chudoby, chronická chudoba, kultura chudoby, chudoba a předluženost domácností 7. Chudoba a sociální vyloučení v evropských zemích – evropský diskurz sociálního vyloučení, přístup Evropské unie k chudobě a sociálnímu vyloučení, měření chudoby a sociálního vyloučení v evropských zemích (ukazatelé příjmové chudoby, materiální deprivace a nízké pracovní intenzity), požadavek sociální inkluze 8. Sociálně prostorová segregace v evropských zemích – prostorová segregace sociálně vyloučených, vznik sociálně vyloučených lokalit, sociální vyloučení na úrovni komunit, další ekonomicko-sociální jevy vyskytující se v sociálně vyloučených lokalitách, kvalita života v sociálně vyloučených lokalitách 9. Bezdomovectví v evropských zemích – bezdomovectví, Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, vazba mezi bezdomovectvím a chudobou, bezdomovectví jako extrémní forma sociálního vyloučení, ekonomické příčiny a důsledky bezdomovectví 10. Řešení chudoby a sociálního vyloučení v evropských zemích – ekonomická podstata nástrojů zaměřených na řešení vybraných aspektů chudoby a sociálního vyloučení, populace ohrožená chudobou, materiální deprivací, sociálním vyloučením, chudoba a sociální vyloučení rodin s dětmi 11. Chudoba v rozvojových zemích – globální chudoba, výskyt chudoby, příčiny chudoby v rozvojových zemích z pohledu ekonomické teorie, extrémní chudoba v pojetí Světové banky, vícenásobná chudoba v chápání Rozvojového programu OSN, sledování a měření chudoby na globální úrovni 12. Lidský rozvoj a chudoba – koncept lidského rozvoje, lidský rozvoj z pohledu ekonomické teorie, vztah lidského rozvoje a ekonomického růstu, dimenze lidského rozvoje, měření lidského rozvoje, životní pohoda (well-being) a štěstí (happiness) a jejich měření, vztah mezi lidským rozvojem a chudobou, resp. sociálním vyloučením 13. Migrace a chudoba – migrace, příčiny a důsledky migrace z pohledu ekonomické teorie, migrace ve směru Jih – Sever, migrace jako volba strategie živobytí a řešení chudoby, řízená a neřízená migrace, životní podmínky migrantů 14. Udržitelný rozvoj a chudoba – udržitelný rozvoj z pohledu ekonomické teorie, vazba mezi chudobou a udržitelným rozvojem, Cíle udržitelného rozvoje, globální úsilí o eliminaci chudoby a rovné příležitosti pro rozvoj

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 100  51 3
Mandatory attendence participation: 75% compulsory attendance to seminars

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: 50 % attendance to seminars, seminar work, credit test (max. 100 points, min. 51 points). Details are specified in LMS Moodle.

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (N0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (N0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0311A050012) Applied economics (S02) Economic Development P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0311A050012) Applied economics (S01) International Economic Relations P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (N0312A050001) Public Economics and Administration P Czech Ostrava Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2022/2023 Winter