120-0059/01 – Seminář z ekonomie chudoby (SECH)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity3
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu budou studenti schopni: 1. definovat vybrané koncepty chudoby v kontextu ekonomické teorie 2. vymezit vybrané přístupy k měření chudoby v kontextu ekonomické teorie3 3. teoreticky vymezit koncept sociálního vyloučení a měření jeho výskytu 4. vymezit problematiku bezdomovectví a prostorové segregace v širších ekonomických souvislostech 5. aplikovat získané teoretické poznatky na řešení praktických příkladů týkajících se výskytu chudoby, sociálního vyloučení a bezdomovectví 6. využít vybrané mezinárodní statistické databáze pro zpracování analýz výskytu chudoby a sociálního vyloučení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku chudoby, deprivace, příjmové nerovnosti a sociálního vyloučení a jejich řešení. Problematika je zasazena do rámce vybraným ekonomických teorií. V rámci předmětu jsou představeny a následně také aplikovány vybrané koncepty chudoby a jejího měření, a také sociální vyloučení v jeho jednotlivých dimenzích a možnosti jeho sledování. Témata jsou diskutována jak ve vyspělých, tak rozvojových zemích, přičemž jsou hodnoceny přístupy k řešení obou ekonomicko-sociálních jevů. Téma chudoby je akcentováno v kontextu aktuálních otázek migrace či požadavku na udržitelný rozvoj. Vybrané koncepty měření a sledování výskytu chudoby a sociálního vyloučení jsou využity při řešení praktických příkladů s využitím mezinárodních statistických databází i primárních sběrů dat.

Povinná literatura:

BLUNT, G. D. Global Poverty, Injustice, and Resistance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-48012-3. JEFFERSON, P. N. Poverty: a very short introduction. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-871647-1. KOVÁŘOVÁ, E., VAVREK, R., VAŇKOVÁ, I. Společensko-ekonomické předpoklady sociálního vyloučení dětí a mládeže v České republice. 162 s. Ostrava: VŠB-TUO, 2019. ISBN 978-80-248-4396-4. RAVALLION, M. The Economics of Poverty. History, Measurement, Policy. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978019022773.

Doporučená literatura:

BLUNT, G. D. Global Poverty, Injustice, and Resistance. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-108-48012-3. JEFFERSON, P. N. Poverty: a very short introduction. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2018. ISBN 978-0-19-871647-1. RAVALLION, M. The Economics of Poverty. History, Measurement, Policy. Oxford: Oxford University Press, 2016. ISBN 978019022773.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Kurz v LMS Moodle

Další požadavky na studenta

seminární práce a zápočtový test

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do problematiky chudoby, materiální deprivace, příjmové nerovnosti, sociálního vyloučení – vymezení jednotlivých pojmů a vztahu mezi nimi, příčiny a důsledky chudoby 2. Historie chudoby – posuny ve vnímání chudoby a výskyt chudoby od středověku po současnost v kontextu vývoje světa (průmyslové revoluce, kolonizace, globalizace atd.) 3. Ekonomická teorie a chudoba – chudoba a příjmová nerovnost v přístupech vybraných škol ekonomického myšlení a v pracích významných ekonomů a sociologů 4. Posun od chudoby k sociálnímu vyloučení v kontextu ekonomické teorie – chudoba jako nevýhoda, sociální vyloučení jako vícenásobná nevýhoda, chudoba jako stav, sociální vyloučení jako proces, diskurzy sociálního vyloučení, dimenze sociálního vyloučení, příčiny sociálního vyloučení s důrazem na vyloučení z trhu práce 5. Koncepční přístupy k měření výskytu a závažnosti chudoby – vybrané koncepty chudoby, absolutní a relativní chudoba, měření chudoby z pohledu příjmů a spotřeby, vícerozměrné přístupy k měření chudoby a materiální deprivace 6. Řešení chudoby z pohledu ekonomické teorie – přístup vybraných škol ekonomického myšlení a ekonomů k řešení chudoby v kontextu identifikovaných příčin, past chudoby, chronická chudoba, kultura chudoby, chudoba a předluženost domácností 7. Chudoba a sociální vyloučení v evropských zemích – evropský diskurz sociálního vyloučení, přístup Evropské unie k chudobě a sociálnímu vyloučení, měření chudoby a sociálního vyloučení v evropských zemích (ukazatelé příjmové chudoby, materiální deprivace a nízké pracovní intenzity), požadavek sociální inkluze 8. Sociálně prostorová segregace v evropských zemích – prostorová segregace sociálně vyloučených, vznik sociálně vyloučených lokalit, sociální vyloučení na úrovni komunit, další ekonomicko-sociální jevy vyskytující se v sociálně vyloučených lokalitách, kvalita života v sociálně vyloučených lokalitách 9. Bezdomovectví v evropských zemích – bezdomovectví, Evropská typologie bezdomovectví a vyloučení z bydlení, vazba mezi bezdomovectvím a chudobou, bezdomovectví jako extrémní forma sociálního vyloučení, ekonomické příčiny a důsledky bezdomovectví 10. Řešení chudoby a sociálního vyloučení v evropských zemích – ekonomická podstata nástrojů zaměřených na řešení vybraných aspektů chudoby a sociálního vyloučení, populace ohrožená chudobou, materiální deprivací, sociálním vyloučením, chudoba a sociální vyloučení rodin s dětmi 11. Chudoba v rozvojových zemích – globální chudoba, výskyt chudoby, příčiny chudoby v rozvojových zemích z pohledu ekonomické teorie, extrémní chudoba v pojetí Světové banky, vícenásobná chudoba v chápání Rozvojového programu OSN, sledování a měření chudoby na globální úrovni 12. Lidský rozvoj a chudoba – koncept lidského rozvoje, lidský rozvoj z pohledu ekonomické teorie, vztah lidského rozvoje a ekonomického růstu, dimenze lidského rozvoje, měření lidského rozvoje, životní pohoda (well-being) a štěstí (happiness) a jejich měření, vztah mezi lidským rozvojem a chudobou, resp. sociálním vyloučením 13. Migrace a chudoba – migrace, příčiny a důsledky migrace z pohledu ekonomické teorie, migrace ve směru Jih – Sever, migrace jako volba strategie živobytí a řešení chudoby, řízená a neřízená migrace, životní podmínky migrantů 14. Udržitelný rozvoj a chudoba – udržitelný rozvoj z pohledu ekonomické teorie, vazba mezi chudobou a udržitelným rozvojem, Cíle udržitelného rozvoje, globální úsilí o eliminaci chudoby a rovné příležitosti pro rozvoj.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: 75% povinná účast na cvičeních

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: 50 % účast na cvičeních, seminární práce, zápočtový test (max. 100 bodů, pro získání zápočtu 51 bodů). Detaily jsou specifikovány v LMS Moodle.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní