120-0305/06 – Hospodářská politika EU (HP EU)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity4
Garant předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.Garant verze předmětuIng. Boris Navrátil, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

. Popsat vývoj integračního procesu a jeho vliv na hospodářskopolitické cíle ES/EU, 2. Identifikovat různé cíle a vysvětlit jim odpovídající nástroje hospodářské politiky v odlišných etapách vývoje integračního procesu, 3. Aplikovat získané poznatky na řešení aktuálních ekonomických problémů ES/EU, 4. Analyzovat hospodářskopolitickou situaci v ES/EU a diskutovat možnosti řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je věnován problematice hospodářské politiky v rámci integračního procesu uskutečňovaného členskými státy EU. Vývojem a institucionálním uspořádáním tohoto integračního celku se zabývá jen míře nutné pro pochopení mechanismů hospodářské politiky. Podrobněji naopak rozebírá problematiku společných a koordinovaných dílčích politik, kterých si všímá z hlediska jejich vývoje od vzniku evropské integrace až do současnosti. Výklad je doplněn i jejich dopadem na hospodářskou politiku České republiky.

Povinná literatura:

1. BALDWIN, Robert a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. 2.Pitrová, Markéta. Postlisabonské procesy v Evropské unii. Munipress: Brno,2014.ISBN 978-80-210-7777-5. 3.Cihelková, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. Oeconomia: Praha, 2011. ISBN 978-80-245-1835-0. 4.KUČEROVÁ, Irah. Hospodářské politiky v kontextu vývoje EU. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1628-5. 5. NAVRÁTIL, B., R. KAŇA a B. ZLÝ. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3. 6. ZLÝ, B. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Doporučená literatura:

1.FIALA, P. Evropský mezičas. Brno: Barrister a Principal, 2010. ISBN: 978-80-87029-99-2. 2.HOBZA, A. Evropská unie a hospodářské reformy. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-122-3.LACINA, L. a kol. Učebnice evropské integrace. Brno: Barrister a Principal, 2011. ISBN 978-80-87474-31-0. 4.RUMPEL, P. Geografické aspekty evropské integrace. Ostravská univerzita, Ostrava 2007. Brno: Tribun EU, 2009. ISBN 978-80-7399-719-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

není

E-learning

není

Další požadavky na studenta

sledování aktualit

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Postavení Evropské unie ve světové ekonomice. Cíle hospodářské politiky EU. Hospodářská a sociální koheze. Lisabonská strategie růstu a zaměstnanosti. 2.Institucionální, finanční a právní předpoklady nadstátní regulace a realizace hospodářské politiky v Evropské unii. Reforma institucí EU. Acquis communautaire. Společný rozpočet EU. 3.Prohlubování integračního vývoje od celní unie k jednotnému vnitřnímu trhu. Hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování. Jednotný evropský akt. Překonávání fyzických, daňových a technických bariér. Harmonizace daní. Sociální aspekt JVT. 4.Politika ochrany hospodářské soutěže a její význam pro JVT. Problematika kartelových smluv a jednání ve shodě, zneužívání dominantního postavení na trhu a státních podpor firmám. Ochrana před dumpingovými dovozy. Politika ochrany spotřebitele. 5.Měnová spolupráce v Evropě od 50. do 90. let. Evropský měnový systém, jeho fungování a účinnost. Současná podoba EMS. 6.Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie, její charakteristické rysy a předpoklady jejího vzniku. Evropský systém centrálních bank. Společná měnová politika, cíle a nástroje. Spolupráce v oblasti fiskální politiky – Pakt stability a růstu. 7.Postavení Evropské unie v mezinárodních obchodních vztazích. Společná obchodní politika. Použití autonomních a smluvních nástrojů. Hierarchie obchodních preferencí. 8. Společná zemědělská politika. Regulační nástroje na podporu zemědělství. Evropský zemědělský záruční a usměrňovací fond. Reforma společné zemědělské politiky a její orientace na venkovskou politiku. Společná politika rybolovu. 9.Společná dopravní politika. Budování transevropských sítí. 10. Strukturální politika Evropské unie - její odvětvový a regionální aspekt. Cíle a nástroje regionální politiky. Strukturální fondy. Sektorové politiky - Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské společenství pro atomovou energii. 11.Podpora malých a středních podniků. Politika podpory výzkumu a technologického rozvoje Evropské unie. Rámcové a specializované vědeckovýzkumné programy. 12.Politika ochrany životního prostředí. Energetická politika. Využití obnovitelných energetických zdrojů, programy úspor energie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku