120-0311/01 – Regional Programming in the EU (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Development of programming documents for EU Structural funds. Types of EU structural funds interventions, types and structure of programming documents. Programming Logics. Development plans, Community support framework, Operational programmes, Single programming document, programme complement. Management of programmes and implementation of actions. Case study of programming documents in the Czech Republic during programming period 2004 - 2006.

Compulsory literature:

1. European Commission. THIRD REPORT ON ECONOMIC AND SOCIAL COHESION.EC 2004. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/coh esion3/cohesion3_en.htm 2. European Commission. WORKING FOR THE REGIONS (2004 editions).EC 2004. http://europa.eu.int/comm/publications/booklets/move/27/index_en.htm 3. COUNCIL REGULATION (EC) No. 1260/1999 laying down general provisions on the Structural Funds 4. General information on EU Structural Funds - Info Regio Web pages: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Soudržnost a konvergence v EU. Základní pojmy, Hospodářská a sociální soudržnost. Územní soudržnost. Soudržnost a udržitelný růst. Nové partnerství pro soudržnost, konvergenci, konkurenceschopnost, spolupráci. (3. zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti) 2.Programování strukturální pomoci v EU. Zaměření pomoci pro období 2000- 2006, druhy intervencí. Legislativní rámec a základní pojmy programování v EU. 3.Logika programování strukturální pomoci. Logický rámec programování, cíle, priority opatření. Ukazatele výstupu, výsledku a dopadu. Implementace programů a hodnocení. 4.Struktura a obsah programových dokumentů. Systémy programování (národní a komunitární), jednoduchý a vícestupňový. Národní rozvojový plán, Rámec podpory společenství, Jednotný programový dokument, Operační programy regionální a sektorové, programový doplněk. 5.Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Horizontální priority (průřezová témata) v Rámci podpory Společenství ČR. Implementace horizontálních priorit v programech strukturálních fondů 2000 – 2006. Praxe a zkušenosti z hodnocení horizontálních priorit. Případové studie. 6.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (1). Národní rozvojový plán, Rámec podpory Společenství. 7.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (2). Operační programy, JPD pro Prahu a programové doplňky. (stručně všechny, i RVaMZ, podrobně ve cvičeních). 8.Implementace programů strukturálních fondů. Instituce pro řízení programů a finanční řízení. 9.Realizace programů strukturálních fondů v ČR v období 2004 – 2006 prostřednictvím projektů. Požadavky na projekty, operační manuály. 10.Fond soudržnosti. Strategie Fondu soudržnosti. Zaměření projektů a systém implementace. 11.Programy iniciativ Společenství. Struktura dokumentů pro Interreg a Equal. Inovační akce a jejich hlavní zaměření 12.Národní strategické a programové dokumenty. Struktura a obsah dokumentů. Strategie regionálního rozvoje ČR a sektorové strategie. Programy rozvoje krajů v ČR, proces tvorby dokumentů. Strategické plány rozvoje obcí a mikroregionů. 13.Budoucnost politiky soudržnosti v EU. Návrh regionální a kohezní politiky na období 2007 – 2013. Finanční perspektivy a pozice ČR.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 45  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.