120-0314/07 – Společná obchodní politika EU (SOPEU)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Vysvětlit rozdíly mezi intra e extra unijním obchodem. 2. Formulovat podstatu pojmu "společná politika" v oblasti obchodních vztahů EU s třetími zeměmi. 3. Kategorizovat obchodní vztahy EU se třetími zeměmi. 4. Uspořádat preferenční obchodní vztahy EU. 5. Zhodnotit současnou pozici EU ve světovém obchodě. 6. Určit charakter obchodní politiky EU a porovnat ji s obchodní politikou USA a jiných vybraných zemí. 7. Shrnout iniciativy EU v rámci WTO. 8. Predikovat další směřování obchodní politiky EU.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Předmět je věnován problematice zahraničně obchodních vztahů EU, které jsou v rámci EU realizovány prostřednictvím Společné obchodní politiky. Posluchači budou nejprve seznámeni s aktuálním vývojem ve světovém obchodě a pozicí, jakou EU zaujímá ve světě v oblasti vývozů a dovozů zboží a komerčních služeb. V následující části kursu jsou vymezeny institucionální a právní předpoklady pro realizaci společné obchodní politiky a jsou nastíněny hlavní strategie, kterými se EU snaží udržet svou vedoucí pozici ve světovém obchodě. V další části kursu jsou posluchači seznámeni s podstatou a významem Světové obchodní organizace a postojem EU k otázkám mnohostranné liberalizace obchodu. Významnou součástí kursu je seznámení se s autonomními a smluvními nástroji obchodní politiky, které EU používá při obchodní výměně se třetími zeměmi v rámci bilaterálních recipročních i jednostranných vztahů. Součástí kursu je i problematika obchodních sporů a jejich řešení ve WTO, jakož i uplatňování obranných obchodně politických nástrojů. V závěru kursu jsou posluchači seznámeni se zahraničně obchodní politikou před vstupem do EU a realizací SOP EU v ČR po jejím vstupu do Unie. Cílem předmětu je analyzovat vliv přijatých zahraničně obchodních opatření na obchodní výměnu EU s třetími zeměmi, identifikovat pozici EU ve světovém obchodě a vybavit posluchače potřebnými teoretickými znalostmi tak, aby byli schopni prakticky řešit jednotlivé obchodní případy.

Povinná literatura:

BENEDICTIS, Luca de a Luca SALVATICI. The Trade Impact of European Union Preferential Policies. London: Springer, 2011. 229 s. ISBN 978-3-642-16563-4. FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU, 2014. 364 s. ISBN 978-80-248-3333-0. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR. Historie a současnost (1945-2008). Praha: C. H. Beck, 2009. 246 s. ISBN 978-80-7400-128-4.

Doporučená literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Vnější ekonomické vztahy EU. Praha: C. H. Beck, 2003. 709 s. ISBN 80-7179-804-5. DVOŘÁK, Pavel. Základy mezinárodní obchodní politiky. Praha: VŠE, 2001. 221 s. ISBN 80-7079-658-8. ELSIG, Manfred. The EU´s Common Commercial Policy. Hampshire Ashgate Publishing Limited, 2002. 196 s. ISBN 075463227X. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Marian LEBIEDZIK. Společné politiky EU. Praha: C. H. Beck, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7179-939-9. KEER, W. A. a J. D. GAISFORD. Handbook on International Trade Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Lim., 2007. 543 s. ISBN 978-1-84376-939-2. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila. Impacts of the Lisbon Treaty on the EU Trade Policy. In: The Proceedings of E-Leader Budapest , 2010 [online]. Budapešť: CASA, 2010 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z http://www.g-casa.com/conferences/budapest/papers/Sterbova.pdf

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Kurz je realizován v LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Vývoj světového obchodu. Postavení EU ve světovém obchodě. Vymezení dvojí dimenze obchodu v EU. 2. Společná obchodní politika (SOP) EU - podstata, cíle a utváření. Institucionální a právní pozadí fungování SOP EU. Celní politika. 3. Obchodní strategie EU. Strategie tržního přístupu. 4. WTO. Mnohostranný obchodní systém od GATT po WTO, cíle a principy. Postavení EU ve WTO. 5.Autonomní nástroje obchodní politiky EU (tarifní a netarifní opatření). Systém TARIC.. 6. Smluvní nástroje SOP EU – bilaterální a regionální obchodní dohody. 7. Preferenční systém v EU – podstata a formy preferencí. Jednostranný přístup EU vůči rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím světa. Původ zboží a jeho dokazování. 8. Nepreferenční systém. Obchodní vztahy EU v rámci doložky nejvyšších výhod (MFN). 9. Obranné obchodně politické nástroje. Mechanismus obrany proti nedovoleným překážkám obchodu v EU (TBR). 10.Obchodní spory EU se třetími zeměmi. Řešení obchodních sporů ve WTO. 11.Historie zahraničně obchodní politiky v ČR. Dopady vstupu ČR do EU na obchodní politiku a zahraniční obchod. Prosazování obchodně politických zájmů ČR v EU. 12. Podpora exportu v EU a ČR – formy, nástroje podpory exportu. Koncepce a strategie. 13. Zápočtový týden.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Písemná zkouška Písemná zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku