120-0318/01 – Regional Programming in the EU (Neučí se)

Gurantor departmentDepartment of European IntegrationCredits3
Subject guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

...

Teaching methods

Summary

Development of programming documents for EU Structural funds. Types of EU structural funds interventions, types and structure of programming documents. Programming Logics. Development plans, Community support framework, Operational programmes, Single programming document, programme complement. Management of programmes and implementation of actions. Case study of programming documents in the Czech Republic during programming period 2004 - 2006.

Compulsory literature:

European Commission. Third Report of Social and Economic Cohesion. EC 2004. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/coh esion3/cohesion3_en.htm COUNCIL REGULATION (EC) No. 1260/1999 laying down general provisions on the Structural Funds) General information on EU Structural Funds http://europa.eu.int/comm/regional_policy/

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do předmětu. Lisabonská strategie rozvoje EU. 2.Rozvoj EU a sociálně ekonomická soudržnost. Nové partnerství pro soudržnost. 3. zpráva o sec. ek- soudržnosti. 3.Konkurenceschopnost EU a faktory jejího růstu.Inovace a klastry v regionálním rozvoji. 4. Strategický management rozvoje území. Regionální rozvoj. Region jako subjekt řízení. 5.Programování regionální a strukturální pomoci v EU. Zaměření strukturální pomoci. Legislativní rámec a základní pojmy programování v EU. Systém programových dokumentů regionální politiky EU. Programové systémy, druhy a typy programových dokumentů, struktura a obsah. 6.Logika programování strukturální pomoci. Logický rámec programování, cíle, priority opatření. Ukazatele výstupu, výsledku a dopadu. Implementace programů a hodnocení. 7.Institucionální a implementační rámec programů. Instituce pro řízení a implementaci programů. Finanční řízení a kontrola. Publicita a monitorování. 8.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (1). Národní rozvojový plán a Rámec podpory Společenství. 9.Programové dokumenty strukturálních fondů v ČR (2). Operační programy a jednotné programové dokumenty. 10.Fond soudržnosti. Strategie Fondu soudržnosti. Zaměření projektů a systém implementace. Programy iniciativ Společenství. Struktura dokumentů pro Interreg a Equal. Inovační akce a jejich hlavní zaměření. 11. Řízení rozvojových projektů. Základní pojmy projektového řízení. Metoda logického rámce, studie proveditelnosti a investiční projekty. 12. Realizace programů strukturálních fondů v ČR prostřednictvím projektů. Požadavky na projekty. 13. Programování strukturální pomoci v EU 2007 - 2013. 14. Národní strategické a programové dokumenty. Struktura a obsah dokumentů. Strategie regionálního rozvoje ČR a sektorové strategie. Programy rozvoje krajů v ČR, proces tvorby dokumentů. Strategické plány rozvoje obcí a mikroregionů.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner