120-0337/01 – Programování strukturální pomoci v EU (PRG EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
SKO50 prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Identifikovat a popsat základními determinanty (dimenze) politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů. 2. Vysvětlit metodiku přípravy programových dokumentů strukturálních fondů v rámci regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. 3. Aplikovat poznatky na řešení problémův rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU v ČR v programovacím období 2007 - 2013.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Seznámit posluchače se základními determinanty (dimenzemi) politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie a programování strukturální pomoci v ekonomickém rozvoji regionů Evropské unie. Předmět seznamuje posluchače také se strukturou a obsahem programových dokumentů užívaných pro řízení regionálního rozvoje s využitím strukturálních fondů EU, s metodikou přípravy programových dokumentů regionálního a místního rozvoje z pohledu teorie i ověření na praktických příkladech a případových studiích. Důraz je položen na konkrétní programové dokumenty strukturálních fondů v ČR v programovacím období 2007-2013 a postupy nárokování finanční pomoci pro projekty regionálního rozvoje spolufinancované z fondů EU.

Povinná literatura:

1.BOHÁČKOVÁ, I., HRABÁNKOVÁ, M. Strukturální politika Evropské unie. Praha: C.H.Beck, 2009. 188 s. ISBN 978-80-74001-11-6. 2.EVROPSKÁ KOMISE. Politika soudržnosti 2007-2013. Poznámky a úřední texty [online]. 2008. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2007/publications/guide2007_cs.pdf. 3.LEONARDI, R. Cohesion Policy in the European Union: The Building Europe. Palgrave Macmillan, 2005. 232 s. ISBN 1403949557. 4.MAREK, D., KANTOR, T. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 2. rozšířené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2009. 215. s. ISBN 978-80-87029-56-5. 5.MOLLE, W. European Cohesion Policy. London: Routledge, 2007. ISBN 978-1-4039-4955-4. 6.NOVOTNÁ, M. Regionální politika EU. Studijní opora pro distanční vzdělávání. Ostrava: VŠB-TU, 2007. 210 s. ISBN 978-80-248-1413-1. 7.SKOKAN, K. Evropská regionální politika v kontextu vstupu ČR do EU. Ostrava: Repronis, 2003. 8.Strukturální fondy EU. Programové dokumenty strukturálních fondů pro období 2004 - 2006 v ČR z roku 2004. http://www.strukturalni-fondy.cz. 9.Strukturální fondy EU. Programové dokumenty strukturálních fondů pro období 2007 - 2013 v ČR z roku 2007. http://www.strukturalni-fondy.cz. 10.TAUER, V. - ZEMÁNKOVÁ, H. - ŠUBRTOVÁ, J. Získejte dotace z fondů EU. Tvorba žádosti a realizace projektu krok za krokem. Metodika, pravidla, návody. Brno: Computer Press, 2009. 160 s. ISBN 978-80-251-2649-3. 11.TOMŠÍK, K. Vývoj a perspektivy evropského venkova. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2009., 208 s. ISBN 978-80-7357-495-6. 12.WOKOUN, R. Česká regionální politika v období vstupu do Evropské unie. Praha: VŠE, 2003. 13.WOKOUN, R. Strukturální fondy a obce I. Praha: ASPI, 2006. ISBN 80-7357-138-2.

Doporučená literatura:

14.Dokumenty Evropské komise na webovských stránkách DG Regio (Inforegio): http://europa.eu.int/comm/regional_policy/index_en.htm. 15.Europa-Regionální politika a Info Regio. Příručka pro Fond soudržnosti (A Guide to Cohesion Fund 2000-2006),únor 2003. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/funds/procf/cf_cs.htm. 16.EVROPSKÁ KOMISE. Pátá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti: Investování do budoucnosti Evropy. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 286 s. ISBN 978-92-79-16978. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/index_en.cfm 17.EVROPSKÁ KOMISE. Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti: Rostoucí regiony, rostoucí Evropa. Brusel, květen 2007. ISBN 92-79-05700-7. Dostupné z: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion4/pdf/4cr_cs.pdf. 18.EVROPSKÁ KOMISE. Příručka pro plány strukturálních fondů a programové dokumenty, Metodologické pracovní podklady pro programovací období 2000 – 2006, 2001 19.EVROPSKÁ KOMISE. Třetí zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti. Lucemburk: Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2004. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_en.htm. 20.EVROPSKÁ KOMISE. Třetí zpráva o pokroku v oblasti hospodářské a sociální soudržnosti: K novému partnerství pro růst, zaměstnanost a soudržnost. KOM (2005) 192. Brusel, 17. 5. 2005. http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/interim3/com(2005)192short_cs.pdf 21.MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Základní principy přípravy projektů v rámci strukturálních fondů EU dokumentované na případových studiích. Praha: MMR, květen 2004. 22.MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Česká republika v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Praha: MMR, 2003. http://www.mmr.cz. 23.MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Horizontální priority v programech strukturálních fondů. Praha: MMR, 2005. http://www.mmr.cz . 24.MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Průvodce fondy Evropské unie. Praha: MMR, 2006. 25.PĚLUCHA, M. a kol. Rozvoj venkova v programovacím období 2007-2013 v kontextu reforem SZP EU. Praha: IREAS, 2006. 162 s. ISBN 80-86684-42-3. 26.STEJSKAL, J., KOVÁRNÍK, J. Regionální politika a její nástroje. Pardubice: Portál, s.r.o. 2009. 216 s. ISBN 978-80-7367-588-2. 27.VILAMOVÁ, Š. Čerpáme finanční zdroje Evropské unie. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. ISBN 80-247-1194-X. 28.VILAMOVÁ, Š. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2004. ISBN 80-247-0828-0. 29.WOKOUN, R. – MALINOVSKÝ, J. – DAMBORSKÝ, M. – BLAŽEK, J. Regionální rozvoj – východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a progamování. Praha: Linde, a.s., 2008. ISBN 978-80-7201-699-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné plnění dílčích úkolů ve cvičeních (prezentace + seminární práce)

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
120-0310 RPEU Regionální politika EU Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do předmětu. Soudržnost a konvergence v EU. 2. Hodnocení politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. 3. Východiska programování strukturální pomoci v EU. 4. Logika programování strukturální pomoci v EU. 5.Horizontální priority v programech strukturálních fondů EU. 6.Implementace programů strukturálních fondů EU a jejich hodnocení. 7.Politika hospodářské a sociální soudržnosti EU v programovacím období 2007-2013. 8. Fond soudržnosti jako nástroj realizace strukturální pomoci EU. 9.Programové dokumenty strutkruálních fodnů EUI v ČR v období 2004 - 2006. 10.Politika soudržnosti EU v ČR v programovacím období 2007 - 2013. 11.Strategické programové dokumenty strukturálních fondů EU v ČR v období 2007-2013. 12.Operační programové dokumenty strukturálních fondů v ČR v období 2007 – 2013. 13.Politika a programování rozvoje venkova v EU a ČR. Poznámka: Prezentace na přednáškách jsou prováděny částečně v angličtině. Semináře: 1. Prezentace základních charakteristik, struktury a obsahu programových dokumentů v zemích EU-27. 2. Prezentace konkrétních národních programových dokumentů strukturálních fondů EU v ČR v programovacím období 2007-2013 dle stanovených témat. 3. Zpracování prezentací v MS Power Pointu a představení na semináři. 4. On-line test zaměřený na všeobecné znalosti z probrané látky na přednáškách a seminářích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku