120-0343/01 – Podpora podnikání v EU (PPEU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném a aktivním absolvování kurzu bude student umět: • blíže specifikovat podnikatelské prostředí v zemích Evropské unie, • charakterizovat podpory podnikání v Evropské unii i v České republice (včetně podpor podnikání malých a středních firem), • vyjmenovat a popsat nadnárodní formy společností, • vymezit společensky odpovědnou firmu, • orientovat se v problematice jednotného vnitřního trhu, - bude student schopen: • podnikat v rámci EU, • zorientovat se v problematice podpory podnikání v České republice i v Evropské unii, Student získá: • orientaci v podnikatelském prostředí v jednotlivých zemích Evropské unie, • přehled o podporách v rámci Evropské unie i České republiky, • orientaci ve fungování jednotného vnitřního trhu, • představu o aktivitách společensky odpovědné firmy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je završit znalosti studenta v oblasti podpory podnikání v Evropské unii. Kurz seznamuje posluchače s podnikáním a jeho významem pro Evropskou unii a s dostupnými formami podpory podnikání na vnitřním trhu, který umožňuje platná legislativní úprava. Stěžejní pozornost je věnována podpoře podnikání v Evropské unii a České republice v programovacím období 2014-2020 se zvláštním důrazem na podporu malých a středních podniků. Pozornost je věnována jak přímým, tak nepřímým formám podpory podnikání. V předmětu jsou diskutovány otázky podpory podnikání v kontextu regionálního rozvoje, podpory vědy a výzkumu, podpory klastrů a klastrových iniciativ, inovací a podpory inovačního podnikání s ohledem na nové podmínky v současném programovacím období Evropské unie. Pozornost je zaměřena také na doplňující témata, která s danou problematikou souvisí – jedná se např. úpravu postavení podnikatelů na vnitřním trhu, nadnárodní společnosti, etiku podnikání a společenskou odpovědnost firem, ochranu intelektuálního vlastnictví až po aktuální problémy podnikání a jeho podpory v Evropské unii a České republice.

Povinná literatura:

• DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí? Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. • JANKŮ, M. a J. MIKUŠOVÁ. Veřejné podpory v soutěžním právu EU. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-430-8. • MALÍŘ, J. Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-11-1.

Doporučená literatura:

• BACHTLER, J., C. MENDEZ a F. WISHLADE. EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. Farnham: Ashgate, 2013. ISBN 978-0-7546-7421-4. • BLAŽEK, L. a A. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-478-0. • HAMILTON, L. a P. WEBSTER. The International Business Environment. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780198704195. • HÁJEK, O. Regionální disparity a regionální politika. Česká republika v programovém období 2007-2013. Žilina: GEORG, 2011. ISBN 978-80-89401-50-5. • HUČKA, M., E. KISLINGEROVÁ, M. Malý a kol. Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-198-7. • IBRD a WORLD BANK. Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington: World Bank, 2015. ISBN 978-1-4648-0667-4. • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-537-4. • KRAFTOVÁ, I. a P. PRÁŠILOVÁ. Prosperující podnik v regionálním kontextu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0. • KUBÁTOVÁ, K. a kol. Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-493-0. • KUTSCHERAUER, A., R. VÁCLAVKOVÁ, J. MALINOVSKÝ, M. STACHOŇOVÁ a J. ADAMOVSKÝ. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. • PAVELKOVÁ, D. Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-923-6. • PIPEROPOULOS, P. G. Entrepreneurship, Innovation and Business Clusters. Farnham: Gower Publishing Limited, 2012. ISBN 978-1-4094-3442-9. • STEHLÍK, V., O. HAMUĽÁK a M. PETR. Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh. Teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87567-09-0. • STEJSKAL, J. Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-840-6. • SÖLVELL, Ö. Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. 2. vyd. Ödeshög: Danagards Grafiska, 2009. ISBN 978-91-974783-3-5. • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. • ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-949-4. • VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. • VITURKA, M., P. HALÁMEK, V. KLÍMOVÁ, P. TONEV a V. ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. • VOJÍK, V. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-534-2. • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. • ŽIŽKA, M. et al. Hospodářský rozvoj regionů: vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita. Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-131-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Znalosti jsou kontrolovány až formou zkoušky.

E-learning

Systém Moodle.

Další požadavky na studenta

Student vypracuje seminární práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. 2. Podnikání a jeho význam pro Evropskou unii. Vymezení základních pojmů (podnik, podnikání, podnikatelské prostředí). 3. Podpora podnikání na vnitřním trhu Evropské unie. Legislativní úprava v Evropské unii a České republice. Veřejná podpora prizmatem ochrany hospodářské soutěže v Evropské unii. 4. Institucionální podpora podnikání v Evropské unii a České republice. 5. Podpora podnikání v kontextu regionálního rozvoje. Role podniků v regionálním rozvoji. Regionální politika Evropské unie. 6. Podpora podnikání v České republice z Evropských strukturálních a investičních fondů. Operační programy v České republice pro období let 2014-2020. 7. Finanční nástroje na podporu podnikání v Evropské unii. Využití nových finančních nástrojů v České republice. 8. Význam a role malých a středních podniků v podmínkách evropského tržního prostoru. Malé a střední podnikání a jeho podpora v Evropské unii a České republice v období 2014-2020. 9. Konkurenceschopnost podniku. Inovace a podpora inovačního podnikání s ohledem na nové podmínky v současném programovacím období Evropské unie. Podpora vzniku start-up a spin-off firem. 10. Klastry a jejich význam. Podpora klastrů a klastrových inciativ v Evropské unii a České republice. 11. Podpora vědy a výzkumu v Evropské unii. Ochrana intelektuálního vlastnictví (Evropský patent). 12. Úprava postavení podnikatelů na vnitřním trhu (volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu). Svoboda usazování. Nadnárodní společnosti v Evropské unii. 13. Etika podnikání a společenská odpovědnost firem. 14. Aktuální problémy podnikání a jeho podpory v Evropské unii a České republice v programovém období 2014-2020. Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2010/2011 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Valašské Meziříčí 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku