120-0343/03 – Doing Business in the EU (PPEU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits4
Subject guarantorIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Jana Drastíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DRA40 Ing. Jana Drastíková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Upon successful and active completion of the course: -student will be able to: • closer specify the business environment in the European Union, • characterize the promotion of entrepreneurship in the European Union in the Czech Republic (including business support for small and medium-sized companies), • list and describe the forms of transnational companies, • define a socially responsible company, • understand the problems of the single internal market, - student will be able to: • make a business in the EU, • understand the issue of business support in the Czech Republic and in the European Union, - student receives: • guidance in the business environment in individual countries of the European Union, • an overview of aid within the European Union and the Czech Republic, • orientation to the functioning of the internal market, • picture of the activities of a socially responsible company.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The goal of the course is to complete the student's knowledge in the area of business and its support in the European Union. The course will introduce the business environment and institutions to promote entrepreneurship. Considerable attention is given to promoting entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic with a special emphasis on supporting small and medium enterprises. Attention is also paid to the innovation and promoting innovative entrepreneurship in the EU. The subject is also discussed EU policy to support industry and business. Another part of the course focuses on additional topics related with this issue - it is such a supranational forms of company, business ethics, corporate social responsibility, protection of intellectual property in the EU and the free movement of goods, services, persons and capital in the single internal market EU.

Compulsory literature:

• DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí? Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. • JANKŮ, M. a J. MIKUŠOVÁ. Veřejné podpory v soutěžním právu EU. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-430-8. • MALÍŘ, J. Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-11-1.

Recommended literature:

BACHTLER, J., C. MENDEZ a F. WISHLADE. EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. Farnham: Ashgate, 2013. ISBN 978-0-7546-7421-4. • BLAŽEK, L. a A. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-478-0. • HAMILTON, L. a P. WEBSTER. The International Business Environment. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780198704195. • HÁJEK, O. Regionální disparity a regionální politika. Česká republika v programovém období 2007-2013. Žilina: GEORG, 2011. ISBN 978-80-89401-50-5. • HUČKA, M., E. KISLINGEROVÁ, M. Malý a kol. Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-198-7. • IBRD a WORLD BANK. Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington: World Bank, 2015. ISBN 978-1-4648-0667-4. • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-537-4. • KRAFTOVÁ, I. a P. PRÁŠILOVÁ. Prosperující podnik v regionálním kontextu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0. • KUBÁTOVÁ, K. a kol. Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-493-0. • KUTSCHERAUER, A., R. VÁCLAVKOVÁ, J. MALINOVSKÝ, M. STACHOŇOVÁ a J. ADAMOVSKÝ. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. • PAVELKOVÁ, D. Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-923-6. • PIPEROPOULOS, P. G. Entrepreneurship, Innovation and Business Clusters. Farnham: Gower Publishing Limited, 2012. ISBN 978-1-4094-3442-9. • STEHLÍK, V., O. HAMUĽÁK a M. PETR. Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh. Teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87567-09-0. • STEJSKAL, J. Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-840-6. • SÖLVELL, Ö. Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. 2. vyd. Ödeshög: Danagards Grafiska, 2009. ISBN 978-91-974783-3-5. • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. • ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-949-4. • VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. • VITURKA, M., P. HALÁMEK, V. KLÍMOVÁ, P. TONEV a V. ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. • VOJÍK, V. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-534-2. • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. • ŽIŽKA, M. et al. Hospodářský rozvoj regionů: vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita. Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-131-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Úvod do problematiky. Podnikatelské prostředí v EU a ČR. 2.Založení a fungování podniku v EU. 3.Problematika licencí. Registrace nemovitostí. 4.Daňová problematika – osobní důchodová daň v EU. 5.Daňová problematika – daň z příjmů společností v EU. 6.Harmonizace daně z přidané hodnoty v EU. 7.Zaměstnávání a pracovní právo v EU. Regulace zaměstnanosti. 8.Nábor a propouštění pracovníků. 9.Sociální a zdravotní zabezpečení v EU. Sociální ochrana v EU. 10.Podnikatelské a podpůrné instituce. 11.Finanční nástroje na podporu podnikání v EU. 12.Přeshraniční podnikání. 13.Ukončení podnikání.Likvidace podniku. 14.Společenská odpovědnost podniků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (01) European Integration P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.