120-0352/02 – EU Banking (BEU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits4
Subject guarantorprof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2014/2015Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
POL01 prof. RNDr. PhDr. Stanislav Polouček, CSc.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students after passing the subject will be able: - to identify a describe functioning of commertial banks in particular country within and outside the EU - to asses main factors which influenced changes and development in the financial institution structure - to be knowledgeable in the EU legislative framework for financial and banking sector - to react on current development, to be ready on prepered changes most particular in connection to the prepared project of a banking union

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

Cílem předmětu je analyzovat a vysvětlit charakteristické rysy vývoje bankovního sektoru ve světě i v EU, hospodaření bank, strukturu aktiv a pasiv bankovního sektoru, bankovnictví mimo bilanci i investiční bankovnictví. Absolventi předmětu budou schopni identifikovat a popsat fungování komerčních bank v dané ekonomice, v prostoru EU a ve světě, posoudit hlavní faktory, které ovlivnily změny ve struktuře finančních institucí, nabídku finančních produktů a změnu distribučních kanálů bank.Díky zaměření výuky předmětu na legislativní rámec EU budou studenti po absolvování vybaveni nejnovějšími poznatky z vývoje finančního systému v rámci EU, což se týká i chystaných změn, zejména pak zavedení Bankovní unie.

Compulsory literature:

1.FREIXAS, X., ROCHET, J. C. Microeconomics of Banking. Cambridge, MA, London, England : MIT, 1998. 314 s. ISBN 0-262-06193-7. 2.POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví.Praha : C.H.Beck, 2006. 716 s. ISBN 80-7179-462-7. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších změn.MĚT, BUDE DOPLNĚNO - NOVÝ PŘEDMĚT,

Recommended literature:

1.CECHETTI, S. G., SCHOENHOLTZ, K. L. Money, banking, and financial markets. 4th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2014. ISBN 9780078021749. 2. DRDLA, M., RAIS, K. Evropskáunie: Evropskáintegracebankovnictví. Praha : Computer Press, 1999. ISBN 80-7226-211-4. 3.HORVÁTOVÁ, E.: Bankovníctvo. Žilina : GEORG, 2009. ISBN 978-80-89401-03-1. 4.MEJSTŘÍK, M., PEČENÁ, M., TEPLÝ, P. Základní principy bankovnictví/Basic principlesofbanking.Praha : Karolinum 2008. ISBN 978-80-246-1500-4. 5.POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finančnítrhy. Praha : C. H. Beck, 2009. 415 s. ISBN 978-80-7400-152-9. 6.ROSE, P. S., HUDGINS, S. C. Bank Management &FinancialServices. New York : McGraw-HillCompanies, 2013. 9th edition. 740 s. ISBN 978-007-132642-1. 7.SAUNDERS, A., CORNETT, M. M. FinancialInstitutions Management. A Risk Management Approach. Boston etc. : McGraw-Hill, 2006. 5th Edition. ISBN 007-124764-5. 8. Zákon č. 321/2001 Sb., o spotřebitelském úvěru ve znění pozdějších novel

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

other requirements are not necessary

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Characteristics of financial and banking sector, concept and definition of a bank, organizing structure and banking management 2.Factors influencing changes in financial institutions structure, influence of the EU on shaping banking sector in EU countries 3.Banks liabilities I. 4.Banks liabilities II. 5.Banks assets I. 6.Banks assets II. 7.Banks management within EU 8.Investment banking and off-balance banking 9.Banking regulation and supervision, regulation development and future reforms 10.Mergers and acquisitions in banking sector, influence of EU legislative 11.Concentration and competition in banking, influence of EU legislative 12.Illegal activities in banking (insider trading, money laundering)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2014/2015 Winter semester, validity until: 2014/2015 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 32  18
        Examination Examination 68  33
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2016/2017 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6208) Economics and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - P - cs 2017/2018 Full-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block