120-0360/01 – Student Professional Training (OBP)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits2
Subject guarantorIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2021/2022
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOJ28 prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To practice the knowledge gained in the European administration field of study for a specific position. 2. Strengthen the professional orientation in the European administration field of study.

Teaching methods

Individual consultations
Project work
Terrain work
Other activities

Summary

Cílem oborové praxe je umožnit studentům prakticky uplatnit teoretické a metodologické poznatky získané v průběhu jejich vysokoškolského studia na oboru Eurospráva a posílit jejich odbornou orientaci. Účelem je, aby studenti byli schopni aplikovat poznatky získané v odborných předmětech při plnění pracovních úkolů, získali informace o provozu příslušné organizace (firmy či úřadu) a prohloubili své praktické dovednosti. Záměrem je rovněž zvýšit provázanost vysokoškolského studia s potřebami budoucích zaměstnavatelů našich absolventů. Oborová praxe proběhne v organizacích dle možností rámcové spolupráce katedry evropské integrace a partnerů oborové praxe. Obsah oborové praxe může být volen s ohledem na téma závěrečné práce. Organizační pokyny: • Návštěva úvodního semináře (tento svolává garant kurzu před zahájením semestru). • Výběr příslušné organizace (dle rámcové spolupráce katedry evropské integrace a partnerů oborové praxe; případné výběrové řízení na příslušnou pozici). • Samotný výkon oborové praxe (v souladu s harmonogramem akademického roku, tj. od začátku výuky do konce výuky příslušného semestru). • Po absolvování oborové praxe student předá garantovi kurzu tzv. potvrzení o absolvování oborové praxe, které vystavuje poskytovatel oborové praxe (1 x řádně vyplněný a podepsaný formulář). • Student zpracuje a předloží garantovi kurzu semestrální projekt (v délce cca 10 stran textu s důrazem na popis činností vykonávaných na praxi). Semestrální projekt student uloží v elektronické podobě do moodlu + odevzdá garantovi kurzu ve vytištěné podobě. Osnova předmětu: 1. Úvodní seminář. 2. Výběr organizace, ve které bude student praxi vykonávat. 3. Výkon oborové praxe. 4. Zpracování a odevzdání semestrálního projektu, jakož i potvrzení o absolvování oborové praxe.

Compulsory literature:

Current information sources on selected topics under orientation practice. Corporate literature.

Recommended literature:

Current information sources on selected topics under orientation practice. Corporate literature.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Student contact guarantor regarding the choice of the organization. • At the end of practice, the organization will issue a written evaluation of the student. This evaluation before the students of this course. • After completing student teaching practice the guara

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Selection of the organization where the student will do professional training. 2. Realization of professional training (according to the framework agreement of the Department of European integration, at least 2 weeks). 3. Processing of semester project.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2017/2018 Winter semester, validity until: 2021/2022 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner