120-0363/01 – Mezinárodní obchod (MO)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- charakterizovat základní příčiny mezinárodního obchodu - identifikovat význam mezinárodního obchodu - vyhodnotit základní faktory ovlivňující pozici zemí ve světovém obchodě - analyzovat konkrétní obchodní případy - popsat nástroje obchodní politiky - zhodnotit současné trendy v globálním obchodě

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na porozumění základních příčin, forem a významu mezinárodního obchodu v dlouhodobých historických souvislostech a s ohledem na současné trendy ve vývoji globální ekonomiky. Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni řešit jednotlivé obchodní případy v podmínkách členství ČR v Evropské unii.

Povinná literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, 364 s. ISBN 978-80-248-3333-0. FOJTÍKOVÁ, Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod České republiky pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB-TU, 2015, 196 s. ISBN 978-80-248-3822-9. ŠTĚRBOVÁ, Ludmila a kol. Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století. Praha: Grada Publishing, 2013. 364 s. ISBN 978-80-247-4694-4.

Doporučená literatura:

DVOŘÁK, Pavel. Základy mezinárodní obchodní politiky. 1. vyd. 2. dotisk. Praha: VŠE, 2001, 219 s. ISBN 80-7079-658-8. FOJTÍKOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika ČR. Historie a současnost (1945-2008). Praha: C. H. Beck, 2009, 246 s. ISBN 978-80-7400-128-4. KALÍNSKÁ, Emílie a kol. Mezinárodní obchod v 21. století. Praha: Grada Publishing, 2010, 228 s. ISBN 978-80-247-3396-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

- aktivní účast na přednáškách a cvičeních - příprava materiálů k diskuzi - prezentace vlastních názorů

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
114-0301 Makro A Makroekonomie A Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Úvod do předmětu - podstata mezinárodního obchodu, vymezení základních pojmů, podstaty a příčin mezinárodního obchodu. Hlavní mezníky ve vývoji mezinárodního obchodu. 2.Význam mezinárodního obchodu pro světovou ekonomiku a pro národní ekonomiku, míra otevřenosti ekonomiky, dopad zahraničněobchodních toků na platební bilanci země. 3.Nástroje mezinárodního obchodu a jejich význam – vymezení autonomních (tarifních a netarifních opatření) a smluvních nástrojů obchodní politiky. 4.Globalizace obchodních toků a vymezení hlavních obchodních center - hlavní vývozci a dovozci průmyslových výrobků a komerčních služeb, postavení Evropské unie a ČR ve světovém obchodě v dlouhodobé perspektivě, tendence ve vývoji globálních obchodních toků. 5.Komparativní výhody a zjevné komparativní výhody - vymezení pojmů, zdrojů a faktorů působící na změnu komparativních výhod zemí a jejich postavení ve světovém obchodě. 6.Obchodní politika - podstata protekcionismu a liberální obchodní politiky, formy jejich prosazování. Mnohostranný obchodní systém – jeho význam, podstata a historický vývoj. 7.Obchodní liberalizace a mezinárodní organizace – podstata a funkce WTO, Rozvojové kolo z Dohá. Iniciativy UNCTAD, podpora mezinárodního obchodu v rámci OECD a Světové banky. 8.Společná obchodní politika Evropské unie - právní a institucionální rámec pro provádění společné obchodní politiky, nástroje a oblasti společného zájmu, způsob rozhodování a utváření společné obchodní politiky, obchodní strategie Evropské unie. 9.Zahraničně obchodní politika České republiky před vstupem do Evropské unie, formy a možnosti prosazování obchodních zájmů ČR v Evropské unii. 10.Regionalismus ve světové ekonomice a regionální obchodní dohody - podstata regionálních obchodních dohod, preferenční systém, reciprocita a jednostrannost, aplikace obchodních preferencí v Evropské unii. 11.Mezinárodní obchod a rozvojové země - rozvojové teorie mezinárodního obchodu, formy a nástroje podpory obchodu v rozvojových zemích, Všeobecný systém preferencí, iniciativa „Aid for Trade“. Teritoriální a komoditní skladba obchodu. 12.Přímé zahraniční investice a obchodní toky - význam přímých zahraničních investic pro mezinárodní obchod, ochrana investic a regulační opatření v rámci WTO a v Evropské unii. Tendence ve vývoji investičních toků. 13.Obranné obchodně politické nástroje - podstata a formy nekalých obchodních praktik (dumping a subvencování), typy obranných obchodně politických nástrojů. 14.Obchodní spory a mechanismus řešení obchodních sporů ve WTO. Analýza vybraných obchodních sporů z pohledu historie a současnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na přednáškách. Příprava materiálů na semináře. Písemný test a ústní zkouška. Více informací v LMS (Moodle).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku