120-0366/01 – Projektový a dotační management A (PDMA)

Garantující katedraKatedra evropské integraceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL24 Ing. Lukáš Melecký, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Popsat principy a metody projektového řízení. 2. Popsat fáze řízení projektu 3. Charakterizovat aplikace projektového řízení v rozvoji firem a regionů. 4. Vysvětlit přípravu a obsah základních dokumentů pro realizaci projektů financovaných z veřejných zdrojů (fondů). 5. Interpretovat požadavky na strukturu projektů financovaných z veřejných zdrojů (fondů).

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je věnován aplikaci znalostí nabytých v předmětu Evropská regionální politika a prohloubení znalostí o principy a metody projektového a dotačního managementu v podmínkách ČR a EU. Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací projektového řízení v rozvoji regionů, měst a obcí, s přípravou a obsahem základních dokumentů pro přípravu a realizaci projektů spolufinancovaných jak z národních zdrojů, tak z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Studenti získají základní přehled o požadavcích kladených na postup přípravy a tvorby žádosti o podporu na projekty spolufinancované z národních a evropských zdrojů.

Povinná literatura:

1. DOLEŽAL, Jan a Jiří KRÁTKÝ. Projektový management v praxi. Naučte se řídit projekty! Praha: Grada Publishing, 2017. 176 s. ISBN 978-80-247-5693-6. 2. DOLEŽAL, J., J. KRÁTKÝ a O. CINGL. 5 kroků k úspěšnému projektu. 22 šablon a 3 kompletní reálné projekty. Praha: Grada Publishing, 2013. 192 s. ISBN 978-80-247-4631-9. 3. SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 424 s. ISBN 978-80-271-0075-0.

Doporučená literatura:

1. KŘIVÁNEK, Mirko. Dynamické vedení a řízení projektů. Systémovým myšlením k úspěšným projektům. Praha: Grada Publishing, 2019. 208 s. ISBN 978-80-271-0408-6. 2. MS2014+. Informační systém konečného příjemce (ISKP14+). Modul pro podávání elektronické žádosti o podporu projektů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a Národních zdrojů v programovém období 2014–2020. Mseu.mssf.cz [online]. 2020. Dostupné z: https://mseu.mssf.cz/´ 3. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů: teorie a praxe. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015. 288 s. ISBN 978-80-247-5608-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace na cvičeních.

E-learning

Kurz je umístěn v systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní terminologie projektového řízení – projektový management a řízení změn, projekty a operace, klasifikace projektů, portfolio projektů, projekty jako systém, kmen znalostí projektového řízení (PMBOK). 2. Životní cyklus projektu – fáze životního cyklu projektu, typologie procesů projektového řízení, cyklus PDCA. 3. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách Evropské unie – přehled dotačních zdrojů/titulů pro financování projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů. 4. Dotační zdroje financování projektů v podmínkách České republiky – přehled dotačních zdrojů/titulů pro financování projektů z veřejných zdrojů ČR na úrovni obcí, měst, krajů a státu. 5. Životní cyklus dotace a cesta projektu spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů – dotační cyklus z pohled státní správy, dotační cyklus z pohledu žadatele o podporu, cesta přípravou a realizací projektu. 6. Řízení projektového cyklu a metoda logického rámce projektu – metoda PCM, logický rámec projektu – analýza a plán, matice logického rámce projektu, intervenční logika projektu, hodnocení projektu. 7. Finanční řízení projektů v podmínkách EU a ČR – obecná kritéria pro projekty financované z národních a evropských zdrojů, rozpočet projektu, způsobilost výdajů, řízení změn v projektu, řízení projektových rizik. 8. Lidé a organizace v projektovém řízení – organizační seskupení v projektu, organizace v projektovém řízení, projektový tým, manažer projektu. 9. Inicializace projektu – procesy inicializace (zahájení) projektu, hlavní dokumenty fáze inicializace, výběr projektů, základní listina projektu, specifikace projektu. 10. Plánování projektu – procesy plánování projektu, struktura členění prací (WBS), organizační struktura projektu (OBS), matice zodpovědnosti (RAM), časový plán projektu, plánování zdrojů v projektu. 11. Realizace projektu – zahájení realizace projektu, vedení a komunikace v projektu, obstarávání v projektu, provozní pokyny a zásady, kontrola realizace projektu, řízení jakosti, dokumentace projektu, uzavření projektu. 12. Kontrola projektu – kontrolní procesy v projektu, druhy kontrol, kontrola veřejných zakázek. 13. Příprava žádosti o podporu pro projekty spolufinancované z Evropských strukturálních a investičních fondů – praktický postup přípravy žádosti o podporu – případová studie. 14. Příprava žádosti o podporu pro projekty spolufinancované z místních, krajských a národních zdrojů ČR – praktický postup přípravy žádosti o podporu – případová studie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: Povinná účast není vyžadována.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku