120-0370/01 – Ekonomie mezinárodního obchodu (EMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL0117 Ing. Petra Doleželová, DiS.
DVO37 Ing. Kateřina Dvoroková, Ph.D.
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- popsat podstatu pokročilejších teorií mezinárodního obchodu - identifikovat vliv výrobních faktorů na mezinárodní obchod - analyzovat obchodní toky - interpretovat data a výsledky obchodních analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozvíjí praktické znalosti posluchačů z oblasti mezinárodního obchodu do úrovně hlubšího teoretického poznání jednotlivých souvislostí spojených s mezinárodní směnou a pohybem výrobních faktorů za účelem provádění vlastních empirických analýz a vyvozování závěrů se zřetelem na budoucí postavení zemí v mezinárodním obchodě.

Povinná literatura:

CIHELKOVÁ, E., FRAIT, J., VARADZIN, F., MACH, M. BRŮŽEK A. a P. ŽAMBERSKÝ. Mezinárodní ekonomie II. Praha: C.H. Beck, 2008, 258 s. ISBN 978-80-7400-054-6. GANDOLFO, Giancarlo. International Trade Theory and Policy. Second edition. London: Springer, 2014, 663. ISBN 978-3-642-37313-8. NEUMANN, Pavel, Pavel ŽAMBERSKÝ a Martina JIRÁNKOVÁ. Mezinárodní ekonomie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010, 159 s. ISBN 978-80-247-3276-3.

Doporučená literatura:

FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky: theory, strategies, and evidence. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014, 364 s. ISBN 978-80-248-3333-0. FOJTÍKOVÁ Lenka a Bohdan VAHALÍK. Zahraniční obchod České republiky pod vlivem globalizačních jevů a procesů. Ostrava: VŠB-TU, 2015, 196 s. ISBN 978-80-248-3822-9. LIPKOVÁ, Ludmila a kol. Medzinárodné hospodárske vztahy. Bratislava: Sprint dva, 2011. ISBN 978-80-89393-37-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87971

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, zpracování případové studie a její prezentace na cvičení, zápočtový test. Písemná zkouška.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezinárodní obchodní toky v globalizované ekonomice - vývoj a skladba obchodních toků, nominální vs. reálné veličiny, globální hodnotové řetězce, vnitroodvětový a meziodvětvový obchod. 2.Podstata teorií mezinárodních hospodářských vztahů a příčiny existence mezinárodního obchodu - vymezení základních pojmů, teoretické přístupy a koncepce ke zkoumání mezinárodního obchodu. 3.Mezinárodní obchod a vybavenost země výrobními faktory - specifikace výrobních faktorů a jejich výskyt, výrobní faktor jako základní předpoklad mezinárodní směny, teoretické přístupy ke zkoumání pohybu výrobních faktorů. 4.Neoklasický model všeobecné rovnováhy a protekcionismus - všeobecná rovnováha v uzavřené a otevřené ekonomice, specifikace výhod volného obchodu. Neoklasický model a protekcionismus, clo v malé a velké ekonomice. 5.Diverzifikace ekonomiky a problém tzv. holandské nemoci - projevy a příčiny holandské nemoci, prevence a řešení negativních projevů holandské nemoci, kvantifikace úrovně specializace, resp. diverzifikace zemí v mezinárodním obchodě. 6.Keynesiánské teorie a přístupy k mezinárodnímu obchodu - Keynesův model rovnováhy v mezinárodním obchodě, důchodový vyrovnávací mechanismus. Linderova teorie poptávky a problematika vnitroodvětvového obchodu. 7.Mezinárodní obchod a technologický pokrok - technologický pokrok a inovace jako základní předpoklad pro výrobu a obchod výrobků s vyšší přidanou hodnotou, základní a pokročilé teorie odrážející vliv technologického pokroku na mezinárodní obchod. Obchodní aspekty práv duševního vlastnictví. 8.Teoretické modely celní ochrany a protekcionismu - ekonomická podstata cla a celní politiky, politické aspekty cla a vznik obchodních válek, teoretické přístupy k celní politice, optimální clo. Ekonomická podstata subvencí. 9.Protekcionismus a rozvojové země - vymezení a klasifikace rozvojových zemí, význam mezinárodního obchodu pro rozvojové země, teoretické přístupy a ochranářské teorie. 10.Nová teorie mezinárodního obchodu - Krugmanův model mezinárodního obchodu, model recipročního dumpingu a nová hospodářská geografie. 11.Regionální obchodní dohody a rovnovážné modely mezinárodního obchodu - konstrukce jednoduchého rovnovážného modelu, analýza nevyužitého obchodního potenciálu zemí při bilaterálním obchodě. Dopravní náklady v mezinárodním obchodě, koncept ledovcových nákladů. 12.Nová „nová“ teorie mezinárodního obchodu - Melitzův model mezinárodního obchodu, zkoumání mezinárodního obchodu na firemní úrovni. 13.Konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě - vymezení vnější (exportní) konkurenceschopnosti země, faktory determinující vnější konkurenceschopnost země. Tendence ve vývoji vybraných zemí. 14.Zhodnocení aktuálních trendů ve vývoji světového obchodu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast na přednáškách. Příprava materiálů na semináře. Písemný test a ústní zkouška. Více informací v LMS (Moodle).

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy MER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku