120-0370/02 – Ekonomie mezinárodního obchodu (EMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOL0117 Ing. Petra Doleželová
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
STA579 doc. Ing. Michaela Melecká Staníčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Popsat podstatu pokročilejších teorií mezinárodního obchodu - Identifikovat vliv výrobních faktorů na mezinárodní obchod - Analyzovat obchodní toky - Interpretovat data a výsledky obchodních analýz

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět rozvíjí praktické znalosti posluchačů z oblasti mezinárodního obchodu do úrovně hlubšího teoretického poznání jednotlivých souvislostí spojených s mezinárodní směnou a pohybem výrobních faktorů za účelem provádění vlastních empirických analýz a vyvozování závěrů se zřetelem na budoucí postavení zemí v mezinárodním obchodě.

Povinná literatura:

CIVÍN, Lubomír. Teorie, politika a praxe mezinárodního obchodu. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2020. 173 s. ISBN 978-80-213-3062-7. KRUGMAN, P. R., OBSTFELD, M. and M. MELITZ. International Economics: Theory and Policy. 12th Global Edition. London: ‎ Pearson, 2023. 804 s. ISBN 978-1-292-40971-9. MOTHANA OBADI, Saleh a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Bratislava: Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2019. 346 s. ISBN 978-80-7144-305-6.

Doporučená literatura:

DOBIÁŠ, Petra a Michal MALACKA. Obchodní podmínky v mezinárodním obchodním styku. Praha: Leges, 2019. 405 s. ISBN 978-80-7502-296-7. EJAL, Nadav. Vzpoura proti globalizaci: Proč lidé revoltují proti dnešnímu světu. Brno: Jan Melvil Publishing, 2020. 360 s. ISBN 978-80-7555-120-7. JANATKA, František. Globální podnikání. Praha: VŠEM, 2019. 159 s. ISBN 978-80-8783-998-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - tematické korespondenční úkoly. Zkouška - písemná.

E-learning

Kurz je umístěn v systému LMS Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Mezinárodní obchodní toky v globalizované ekonomice - vývoj a skladba obchodních toků, nominální vs. reálné veličiny, globální hodnotové řetězce, vnitroodvětový a meziodvětvový obchod. 2.Podstata teorií mezinárodních hospodářských vztahů a příčiny existence mezinárodního obchodu - vymezení základních pojmů, teoretické přístupy a koncepce ke zkoumání mezinárodního obchodu. 3.Mezinárodní obchod a vybavenost země výrobními faktory - specifikace výrobních faktorů a jejich výskyt, výrobní faktor jako základní předpoklad mezinárodní směny, teoretické přístupy ke zkoumání pohybu výrobních faktorů. 4.Neoklasický model všeobecné rovnováhy a protekcionismus - všeobecná rovnováha v uzavřené a otevřené ekonomice, specifikace výhod volného obchodu. Neoklasický model a protekcionismus, clo v malé a velké ekonomice. 5.Diverzifikace ekonomiky a problém tzv. holandské nemoci - projevy a příčiny holandské nemoci, prevence a řešení negativních projevů holandské nemoci, kvantifikace úrovně specializace, resp. diverzifikace zemí v mezinárodním obchodě. 6.Keynesiánské teorie a přístupy k mezinárodnímu obchodu - Keynesův model rovnováhy v mezinárodním obchodě, důchodový vyrovnávací mechanismus. Linderova teorie poptávky a problematika vnitroodvětvového obchodu. 7.Mezinárodní obchod a technologický pokrok - technologický pokrok a inovace jako základní předpoklad pro výrobu a obchod výrobků s vyšší přidanou hodnotou, základní a pokročilé teorie odrážející vliv technologického pokroku na mezinárodní obchod. Obchodní aspekty práv duševního vlastnictví. 8.Teoretické modely celní ochrany a protekcionismu - ekonomická podstata cla a celní politiky, politické aspekty cla a vznik obchodních válek, teoretické přístupy k celní politice, optimální clo. Ekonomická podstata subvencí. 9.Protekcionismus a rozvojové země - vymezení a klasifikace rozvojových zemí, význam mezinárodního obchodu pro rozvojové země, teoretické přístupy a ochranářské teorie. 10.Nová teorie mezinárodního obchodu - Krugmanův model mezinárodního obchodu, model recipročního dumpingu a nová hospodářská geografie. 11.Regionální obchodní dohody a rovnovážné modely mezinárodního obchodu - konstrukce jednoduchého rovnovážného modelu, analýza nevyužitého obchodního potenciálu zemí při bilaterálním obchodě. Dopravní náklady v mezinárodním obchodě, koncept ledovcových nákladů. 12.Nová „nová“ teorie mezinárodního obchodu - Melitzův model mezinárodního obchodu, zkoumání mezinárodního obchodu na firemní úrovni. 13.Konkurenceschopnost v mezinárodním obchodě - vymezení vnější (exportní) konkurenceschopnosti země, faktory determinující vnější konkurenceschopnost země. Tendence ve vývoji vybraných zemí. 14.Zhodnocení aktuálních trendů ve vývoji světového obchodu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  20
        Zkouška Zkouška 65  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast na cvičeních (80 %).

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Zápočet - min. 20 bodů, max. 35 bodů. Detailní rozpis aktivit ve cvičení uveden v LMS Moodle Zkouška - min. 31 bodů, max. 65 bodů. Detailní popis podmínek zkoušky uveden v LMS Moodle. Účast ve výuce dle individuální domluvy s pedagogem.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0414A050001) Marketing a obchod OB P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní