120-0430/06 – Evropská unie (EU)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Radomír Kaňa, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ28 doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
ZEM34 Ing. Iva Honová, Ph.D.
KAN03 Ing. Radomír Kaňa, Ph.D.
NAV20 Ing. Boris Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Klasifikovat stupně mezinárodní ekonomické integrace 2.Identifikovat rozhodující integrační trendy v Evropě 3.Popsat vývoj a současnou situaci evropských integračních procesů (EU). 4.Aplikovat poznatky při hodnocení současné situace v EU

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vývojovými tendencemi evropských integračních procesů, zejména s koncepcí, formami a cíli integrace v Evropské unii a aktuální problematikou související se členstvím České republiky. Předmět má současně vytvořit výchozí informační základnu pro studium hospodářských, sociálních a politických aspektů integračních procesů v evropském megaregionu a připravit studenty pro studium specializovaných předmětů zaměřených na detailnější aspekty evropské integrace.

Povinná literatura:

LACINA, L., STREJČEK, P., BLÍŽKOVSKÝ P. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 978-80-7485-104-9. NAVRÁTIL, B., KAŇA, R., ZLÝ, B. Evropská unie a integrační procesy. Terminologický slovník (aktualizovaný po Lisabonské smlouvě). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2904-3.

Doporučená literatura:

BALDWIN, R.; WYPLOSZ, Ch. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8. EL-AGRAA, Ali. The European Union Illuminated. Its Nature, Importance and Future. Palgrave Macmillan, 2015. ISBN 978-1-137-53364-7. FOJTÍKOVÁ, Lenka a kol. Postavení Evropské unie v podmínkách globalizované světové ekonomiky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3333-0. Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie – Lisabonská smlouva. Dostupné na: http://www.euroskop.cz/gallery/2/737-ls_pbtisk.pdf WEISS, Tomáš. Role policie a armády v Evropské unii: Analýza evropské a národní úrovně s využitím případové studie České republiky. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2381-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - aktivní účast na seminářích (příprava aktualit, diskuze), zpracování seminární práce a její prezentace, zápočtový test, povinná účast na seminářích. Zkouška - písemná zkouška.

E-learning

Materiály umístěné v systému Moodle.

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí západoevropského integračního procesu jako klíčové formy realizace mezinárodní ekonomické integrace. Integrační metody a jejich aplikace v rámci evropské integrace. 2.Vývoj evropské integrace z hlediska jednotlivých stupňů mezinárodní ekonomické integrace. Motivy evropské integrace. 3.Paradigmata evropského integračního procesu, historické etapy vývoje integračního procesu v západní Evropě po roce 1945 do současnosti. 4.Geneze Evropské unie, integrační koncepce. Právo Evropské unie – základní charakteristika, vývoj, aktuální stav. 5.Instituce a orgány Evropské unie – struktura, funkce, principy, rozhodovací procesy. 6.Společný rozpočet Evropské unie – roční rozpočty, víceletý finanční rámec. Projekt a postupná realizace jednotného vnitřního trhu (JVT) EU. 7.Vnitřní trh Evropské unie - volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Základní principy ochrany hospodářské soutěže na vnitřním trhu. 8.Charakteristika a aktuální vývoj klíčových společných hospodářských politik Evropské unie – zemědělská politika, obchodní, dopravní, rybolovná, měnová. 9.Kompetence EU ve vybraných oblastech koordinovaných hospodářských politik – hospodářská a sociální soudržnost, energetická politika, průmyslová politika, ochrana životního prostředí. 10.Vznik, vývoj a aktuální stav hospodářské a měnové unie (EMU). Organizační a kapitálové zajištění hospodářské a měnové unie, monetární politika Evropské centrální banky. 11.Spolupráce v zahraniční a bezpečnostní politice Unie. Vnitřní bezpečnost EU – spolupráce policejních složek a v oblasti justice. 12.Politické, ekonomické a institucionální problémy spojené s rozšiřovacím procesem Evropské unie. Kandidátské země, potenciální kandidátské země. 13.Česká republika jako členský stát Evropské unie. Přístupový proces, současná situace, pozitiva a negativa našeho členství v Unii. 14.Možné scénáře budoucího vývoje integrace v EU. Problémy přechodu EU k politické integraci.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16
Rozsah povinné účasti: Zápočet - aktivní účast na seminářích (příprava aktualit, diskuze), zpracování seminární práce a její prezentace, zápočtový test, povinná účast na seminářích. Zkouška - písemná zkouška.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku