120-0443/02 – Doing Business in the EU (PPEU)

Gurantor departmentDepartment of International Economic RelationsCredits3
Subject guarantorIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2015/2016Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PIS030 Ing. Bc. Monika Mynarzová, Ph.D.
POL481 Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Upon successful and active completion of the course: -student will be able to: • closer specify the business environment in the European Union, • characterize the promotion of entrepreneurship in the European Union in the Czech Republic (including business support for small and medium-sized companies), • list and describe the forms of transnational companies, • define a socially responsible company, • understand the problems of the single internal market, - student will be able to: • make a business in the EU, • understand the issue of business support in the Czech Republic and in the European Union, - student receives: • guidance in the business environment in individual countries of the European Union, • an overview of aid within the European Union and the Czech Republic, • orientation to the functioning of the internal market, • picture of the activities of a socially responsible company

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The goal of the course is to complete the student's knowledge in the area of business and its support in the European Union. The course will introduce the business environment and institutions to promote entrepreneurship. Considerable attention is given to promoting entrepreneurship in the European Union and the Czech Republic with a special emphasis on supporting small and medium enterprises. Attention is also paid to the innovation and promoting innovative entrepreneurship in the EU. The subject is also discussed EU policy to support industry and business. Another part of the course focuses on additional topics related with this issue - it is such a supranational forms of company, business ethics, corporate social responsibility, protection of intellectual property in the EU and the free movement of goods, services, persons and capital in the single internal market EU.

Compulsory literature:

• DVOŘÁČEK, J. a P. SLUNČÍK. Podnik a jeho okolí. Jak přežít v konkurenčním prostředí? Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-224-3. • JANKŮ, M. a J. MIKUŠOVÁ. Veřejné podpory v soutěžním právu EU. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-430-8. • MALÍŘ, J. Právo veřejných podpor Evropské unie. Zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. ISBN 978-80-87439-11-1.

Recommended literature:

• BACHTLER, J., C. MENDEZ a F. WISHLADE. EU Cohesion Policy and European Integration: The Dynamics of EU Budget and Regional Policy Reform. Farnham: Ashgate, 2013. ISBN 978-0-7546-7421-4. • BLAŽEK, L. a A. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ. Nadnárodní společnosti v České republice: vývojové trendy, organizace a řízení, kultura a odpovědnost. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-478-0. • HAMILTON, L. a P. WEBSTER. The International Business Environment. Third Edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 9780198704195. • HÁJEK, O. Regionální disparity a regionální politika. Česká republika v programovém období 2007-2013. Žilina: GEORG, 2011. ISBN 978-80-89401-50-5. • HUČKA, M., E. KISLINGEROVÁ, M. Malý a kol. Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století. Praha: C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-198-7. • IBRD a WORLD BANK. Doing Business 2016. Measuring Regulatory Quality and Efficiency. Washington: World Bank, 2015. ISBN 978-1-4648-0667-4. • KISLINGEROVÁ, E. a kol. Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky v globální světové ekonomice. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-537-4. • KRAFTOVÁ, I. a P. PRÁŠILOVÁ. Prosperující podnik v regionálním kontextu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. ISBN 978-80-7357-989-0. • KUBÁTOVÁ, K. a kol. Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-493-0. • KUTSCHERAUER, A., R. VÁCLAVKOVÁ, J. MALINOVSKÝ, M. STACHOŇOVÁ a J. ADAMOVSKÝ. Komplementární přístupy k podpoře regionálního a municipálního rozvoje. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3285-2. • PAVELKOVÁ, D. Klastrové politiky a jejich vliv na rozvoj klastrů a klastrových organizací. Praha: Linde, 2013. ISBN 978-80-7201-923-6. • PIPEROPOULOS, P. G. Entrepreneurship, Innovation and Business Clusters. Farnham: Gower Publishing Limited, 2012. ISBN 978-1-4094-3442-9. • STEHLÍK, V., O. HAMUĽÁK a M. PETR. Praktikum práva Evropské unie. Vnitřní trh. Teoretické základy, judikatura, praktické příklady. Praha: Leges, 2011. ISBN 978-80-87567-09-0. • STEJSKAL, J. Průmyslové klastry a jejich vznik v regionech. Praha: Linde Praha, 2011. ISBN 978-80-7201-840-6. • SÖLVELL, Ö. Clusters – Balancing Evolutionary and Constructive Forces. 2. vyd. Ödeshög: Danagards Grafiska, 2009. ISBN 978-91-974783-3-5. • SYNEK, M., E. KISLINGEROVÁ a kol. Podniková ekonomika. 6. přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8. • ŠIŠKOVÁ, N. a kol. Evropské právo 2 - Jednotný vnitřní trh. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-949-4. • VEBER, J., J. SRPOVÁ a kol. Podnikání malé a střední firmy. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4520-6. • VITURKA, M., P. HALÁMEK, V. KLÍMOVÁ, P. TONEV a V. ŽÍTEK. Kvalita podnikatelského prostředí, regionální konkurenceschopnost a strategie regionálního rozvoje České republiky. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3638-9. • VOJÍK, V. Specifika podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí. Praha: Wolters Kluwer, 2010. 276 s. ISBN 978-80-7357-534-2. • ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5. • ŽIŽKA, M. et al. Hospodářský rozvoj regionů: vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita. Praha: Kamil Mařík – Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-131-4.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

The requirements are not required.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Introduction to the course. 2. Enterprise and entrepreneurship. Business environment and institutions to promote entrepreneurship. 3. Business support in the CR. 4. Support of small and medium-sized companies. 5. EU policies to support industry and business. 6. Financial instruments in support of business in the EU. 7. Operational business support programs in the CR. 8. Innovation and support innovative entrepreneurship. 9. National and multinational companies in the EU. 10. Business ethics and corporate social responsibility. 11. Protection of intellectual property in the EU. 12. Adjust the position of entrepreneurs in the EU markets I (free movement of goods, free movement of services). 13. Adjust the position of entrepreneurs in the EU markets II (free movement of persons, free movement of capital and payments). 14. Current problems of business and its support in the EU.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2015/2016 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Credit Credit 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2020/2021 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner