120-0532/03 – Globalizace a mezinárodní organizace (GMO)

Garantující katedraKatedra mezinárodních ekonomických vztahůKredity4
Garant předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Eva Kovářová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAN075 Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Porozumět procesu globalizace a jeho širším souvislostem ve světové ekonomice a ostatních sférách společnosti. 2. Objasnit význam a postavení hlavních účastníků procesu globalizace. 3. Identifikovat vybrané globální problémy. Analyzovat příčiny a důsledky, vzájemnou provázanost těchto problémů. 4. Zhodnotit postavení vybraných mezinárodních organizací v procesu globalizace a při řešení globálních problémů 5. Aplikovat tyto znalosti na aktuální události a vývojové trendy ve světě, ve světové ekonomice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

V předmětu Globalizace a mezinárodní organizace bude zaměřena pozornost na proces globalizace, a to v jeho širších souvislostech (jeho příčiny, projevy a důsledky) zejména však v kontextu vývoje světové ekonomiky. Absolventi budou schopni identifikovat a charakterizovat účastníky globálních vztahů, vybrané globální problémy, jejich provázanost, možné přístupy k eliminaci jejich příčin a odstranění jejich důsledků. Diskutováno bude postavení vybraných mezinárodních organizací v procesu globalizace a při řešení globálních problémů. Přístup k problematice globalizace a globálních problémů bude interdisciplinární, s cílem postihnout širší celospolečenské souvislosti procesu globalizace a globálních problémů.

Povinná literatura:

CIHELKOVÁ, Eva et al. Governance v kontextu globalizované ekonomiky a společnosti. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2014. ISBN 978-80-7431-134-5. CIHELKOVÁ, Eva a kol. Světová ekonomika: Obecné trendy rozvoje. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-155-0. JENÍČEK, Vladimír a Jaroslav FOLTÝN. Globální problémy světa v ekonomických souvislostech. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-326-4. EICHLER, J. Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-540-0. KUNEŠOVÁ, Hana et al. Světová ekonomika: nové jevy a perspektivy. 3., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-502-2. WAISOVÁ, Šárka. Mezinárodní organizace a režimy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-109-0.

Doporučená literatura:

SOUKUP, Jindřich a kol. Zdroje a perspektivy evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2015. 151 s. ISBN 978-80-7261-281-9. JIRÁNKOVÁ, M. Národní státy v globálních ekonomických procesech. Praha: Professional Publising, 2010. ISBN 978-80-7461-025-6

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Attendance at seminars Case study Final test

E-learning

E-Learning course is accessible in CMS Moodle system.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou vyžadovány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Phenomenon of globalization 2. Globalization of the world economy 3. Nation-states and globalization 4. Globalization and international organizations 5. Developing countries in the global economy 6. Global issues 7. Global security 8. EU and global economy 9. Global governance 10. Sustainable development

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Incoming students - bachelor study 2020/2021 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2019/2020 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming students - bachelor study 2018/2019 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2017/2018 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2016/2017 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok
Incoming Students 2015/2016 prezenční angličtina povinně volitelný 163 - International Office stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.